การประชุมโครงการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ การประชุมโครงการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารนันทนาการและบริการศึกษา