กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ และ กศ.บป.

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ที่ตารางด้านล่างนี้ โดยพิมพ์รหัสนักศึกษาหรือชื่อ-นามสกุล เพื่อค้นหา หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อให้มาติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 เวลา 16:30 น. หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยชำระเงิน 100 บาท

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อและได้มาติดต่อส่งข้อมูลที่กองพัฒนานักศึกษาในวันที่ 24-26 มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว สามารถ​ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3fGtJeF

สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อให้ตรวจสอบวันและเวลาในการรับบัตรนักศึกษาของตนเอง โดยดูจากรหัสหมู่เรียนหรือสาขาวิชาของนักศึกษา

***หมายเหตุ*** ในวันที่มารับบัตร นักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาด้วย เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนกับแอพพลิเคชั่นของธนาคาร

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สามารถมารับบัตรนักศึกษาได้

รหัสนักศึกษาชื่อนามสกุล
64121010101ศรุตาน้ำว้า
64121010102จุฑามาศชันขุนทด
64121010103สุชาดาชาวเขาเวียง
64121010104มัชฌิมาอำภาวงษ์
64121010105พรรณฤดีศรีราจันทร์
64121010106ศศิธรอุตรนคร
64121010107ข้าวสวยตะโกใหญ่
64121010108ชลิดาศรีภุมมา
64121010109อลิษาพุทธา
64121010110อรอุมาม่วงพราย
64121010111สิริธรจาดทองคำ
64121010112บุษยมาสผาภูมิชลาศัย
64121010113กมลรัตน์ศรีหรั่งไพโรจน์
64121010114วุฒิพงษ์ชาดำ
64121010115ยุพาหนูอ้น
64121010118วรัญญาศิริกุล
64121010119วิชุดาบุตรจันทร์
64121010120วิชุดาก๋งพิ้ว
64121010121กรกนกคุ้มภัย
64121010122สุกัญญาเกิดวัน
64121010123นริศราแสเพ็ชร
64121010124วรรณศิริทองคงอ่วม
64121010125เมธาพรขวากุดแข้
64121010126ฤทธิ์หนูกรุด
64121010127ศุภจิราประเสริฐกุล
64121010128เกศรินทร์มหาโชติ
64121010129น้ำฝนอุดมสีทอง
64121010130ธนภรณ์เอี่ยมเมือง
64121060101นพนนท์ซอตอ
64121060102ณัฐวดียะถา
64121060103ขนิษฐาเณรทอง
64121060104ปุณญาพรแย้มยิ้ม
64121060106วิสิษฐกานต์มีสิทธิกุล
64121060107กาญจนาท่าฉลาด
64121060108อรพรรณภูผารุ่งเรือง
64121060109สุชาดาสุวรรณสิงห์
64121060110ส่งบุญมาเทศ
64121060111อาทิตยาศรีนัครินทร์
64121060113ณัฐวัฒน์นันทพันธ์
64121060114ศศินิภาทรัพย์มาก
64121060115นิสารัตน์มณีแสง
64121060116จุฑามาศคำทัด
64121060119ปิยธิดาชัยเจริญ
64121060120กัณศดาณหงษ์อินทร์
64121060121พรวรีย์งาต้น
64121060123ธีรพัฒน์ทองรอด
64121060125สรธิญมินเสน
64121060126จันทกานติ์บุญยงค์
64121060127ทรงกลดนาลาด
64121060128รุจีวรรณ์สง่าโฉม
64121060129จันทิมาอินนอก
64121060130ศิริประภาวงษ์แสงสุวรรณ
64121060203ณัฐนันท์ชนะเลิศ
64121060204ชิตติชัยกุลทองทักษ์
64121060206รัตนาภรณ์วงษ์สุวรรณ
64121060207อรวรรณบุญเรืองรอด
64121060208สวรรยาอารีกิจ
64121060209สุณิสาวันทอง
64121060212ประเสริฐชัยด้วงชื่น
64121060213ภูมิพัฒน์เพิ่มพูล
64121060214ฟาดีละห์สิเดะ
64121060216จิรายุวัฒน์ช่างยืนยง
64121060217วริษาพัดไสว
64121060218ธิภาดาวิเศษสิงห์
64121060220สิทธินนท์เคาภูเขียว
64121060221ณัชพลแดงก่ำ
64121060224สุชานันท์หงษ์เวียงจันทร์
64121100101เขมิกาน้อยรินทร์
64121100102อภิรักษ์อั้งลี่
64121100103วัชรพงษ์ใจเย็น
64121100108ทิพยดาทายา
64121100109วรรณวลัยเอมทอง
64121100110ณรงค์ฤทธิ์สุวรรณวงษ์
64121100111ชิดชนกแก้วประดิษฐ์
64121100113จิรพรพบมิตร
64121100114ฐาปกรณ์บุญสมปอง
64121100118นภสรโพธิ์ทรัพย์
64121100120ปพนแออัด
64121100121บุญรักปอนาชุม
64121100122อภิสราสหริยะกุล
64121100123ภัทรพงศ์คูประชามิตร
64121100124ณิชาภัทรรุ่งคูหา
64121100125มลธิชารักษา
64121100127วรพลเนตรายน
64121100128จุฬาลักษณ์ลันภูมิ
64121100129อนันต์ยศพินิจมนตรี
64121100131ณัฐวิภาสืบดี
64121100201ฉัตรมงคลเรืองฤาหาร
64121100202กันยารัตน์งอนรถ
64121100203นนทิชาเที่ยงอารมย์
64121100204ภานุมาศอินต๊ะ
64121100207สุภัชชาวงษ์ษา
64121100208ธนัชพรจิระ
64121100210ชนกานต์ขวัญเมือง
64121100211จีรวรรณประจำเมือง
64121100212ฉัน-
64121100213เสรีทรัพย์ธรรมชาติ
64121100214ปิ่นแก้ววงษ์เบาะ
64121100219สุธนกลั่นแก้ว
64121100222วงศพัทธ์วรรณวงษ์
64121100223วงศธรเหรียญทอง
64121100224ชลธิชารุ่งเรือง
64121100225อัญชิสามาสศรี
64121100226อธิการเอกวัฒน์
64121100227พิพัฒน์พงษ์ช่างเกวียนดี
64121100228ศุภราชรวมยอด
64121100229วิโรจน์เเก้วเขียว
64121100230พรชิตาทรัพย์ประเดิมชัย
64121360101พัชรมณฑ์ชาดำ
64121360102วรชัยดวงแสงจันทร์
64121360104นันทพรแก้วมหา
64121360105ผาณิตาเอี่ยมสำอางค์
64121360107ขวัญดาวเต้นพิทักษ์
64121360108ดวงสุรีย์อยู่พ่วง
64121360109สวพลมาลัย
64121360110อารีรัตน์สิงหรา
64121360111มือจันทร์ก้องสกุลเกียรติ
64121360113ปัณณพรสุขกรม
64121360115สุนิตาบางเชย
64121360118อภิชญาอนันต์วรัชยากุล
64121360119ขวัญแก้วอ่องละออ
64121360120ดลยาพิกาพวง
64121360121เนตรอัปสรโสภาสิทธิ์
64121360124อมรรัตน์คงศิริ
64121360125กมลฉัตรเรืองขจร
64121360126กัญญารัตน์บุญธรรม
64121360127พุทธชาติบัวจันทร์เหลือง
64121360128รัฐธรรมนูญโฮมบุญ
64121360130ญาณิศาจิตร์ประเสริฐ
64121360202เมธาวดีหงษ์เวียงจันทร์
64121360203ศิรินทรามะโนรัตน์
64121360204ฐิติมาแจ่มจำรัส
64121360206อาทิตยาสาลี
64121360207บุณฑริกาอังกาพย์
64121360210ฌัชชาพระชนะ
64121360211สมฤทัยวารีประกอบกิจ
64121360214สุภาวดีวงษ์เพ็ง
64121360215ศศิธรคล้ายคลัง
64121360216ภูชิตกุลจินต์
64121360217ณัฐฐาพรม่วงแก้ว
64121360218สโรชาพิมพ์พล
64121360220ปรียาภรณ์ปะระทัง
64121360221เนตรดาวเซี่ยงฝุง
64121360225ปัฐมัยเหง้าน้อย
64121360227ชาตรีการดำริห์
64121360228วสิตาแก้วจันทร์
64121360229หทัยชนกสระทองแก้ว
64121360231สุพิชชาจันทะเฆ่
64121370101ธนดลขุนแสน
64121370102ปทุมวันประสงค์ผล
64121370103มณีฉายปานหว่าง
64121370104ปิยะพรศรีราชา
64121370105อริสราพลดง
64121370106ชนากานต์กล่อมสกุล
64121370107ปนัดดามานมะโร
64121370108กานต์พิชชาบุพศิริ
64121370109ณัฐฐินันท์ภุมรินทร์
64121370110ปณิธิหมื่นอาจยิ้ม
64121370111ณัฏฐวีจันทร์พินิจรัตน์
64121370112สุธิดาสายคำวงษ์
64121370113สุดเเดนขาวนวล
64121370114กิจจาต่ายแพร
64121370115นนทิณียิ้มสีมา
64121370116ณัฐวดีสุขเกษม
64121370117อรทัยสินจันทร์
64121370118เดือนฉายม่วงคล้าย
64121370119พริษฐ์ดาบัวบาน
64121370120ธีราดาผาทอง
64121370121อรชุลีคงสังคะ
64121370122ภัทรพลพลเสน
64121370124ปภาวดีพรหมชนะ
64121370125สุนิสาพิมพา
64121370126ขวัญใจดอนชะเอม
64121370128สุพรรษาบุญชู
64121370129พรทิพย์ทองผาขจิต
64121370130ดลยาเขยนอก
64121370202พชรพลศรีรัตนพร
64121370203กุลชาวงศ์ษา
64121370204นลินทิพย์เกตุเห่ง
64121370206ฐิตาภรณ์โพธิ์เสือ
64121370207วรรณษามึ่งชาสะ
64121370208อาริสาโคกมณี
64121370209ภัทรวดีคำมา
64121370210สหรัฐกาลจนกุล
64121370211เมธาสิทธิ์ตาละคำ
64121370212กุลณัฐมังกรคณที
64121370213กาญจนาพัฒนาสิทธิโชค
64121370214กรรณิการ์เส็งนา
64121370215กนกวรรณราชชื่น
64121370216ญาดาตะพัง
64121370217ฐิติพรลาภมูล
64121370219สหรัฐคุณลักษณ์
64121370220ปณิตาทรัพย์สมบัติ
64121370221อติกานต์ยะวัน
64121370223กิตติภพอินทรสุวรรณ์
64121370224สรัลพรคล้ายสินธุ์
64121370225พีรพัฒน์ยุกติชาติ
64121370226ศิวลักษณ์งามยิ่ง
64121370227ธมลวรรณงามขำ
64121370228รุ่งนภาถาวรเรืองรุ่ง
64121370229นิตยาชื่อสิน
64121370230กมลเนตรศรีพันธุ์
64121380101จุฑารัตน์ลอยอากาศ
64121380102มุทิตาครุธเครือ
64121380104วรกานต์ร่มสนุก
64121380105กณิกาสังข์เลิศ
64121380107พรชิตานวลละออ
64121380108เกตนิกากองจันทร์
64121380109พรดารัตน์วรรณพัฒน์
64121380110พัทธพลชูสี
64121380111วิภาวัชปัญญาแพง
64121380112สุวรรณามีสุข
64121380113ศิริพรบุญมา
64121380114บัณฑิตาขันทเขต
64121380115จันทร์สุดาสกุลธีระดิลก
64121380116อรุณวลัยใจอดทน
64121380118จิดาภาสุดใจ
64121380119ธัญชนกนกเล็ก
64121380120วิวรรธณีรอดพ่วง
64121380121อทิตยาเหลืองสะอาด
64121380122นภวรรณโพธิ์ศรีทอง
64121380123ณิชาภัทรจันทร์ทรง
64121380124สุวิมลเพ็ชรรังศรี
64121380125ทิวาพรธานี
64121380126พัทธมนมากอิ่ม
64121380127ศรญาเบ็ญพาด
64121380128กรวรรณกระแดง
64121380129ณัฐนิชานิลน้ำเพ็ชร
64121380132วนัสวรรณจันทร์สูตร์
64121380201สหรัฐสุกใส
64121380203ปุรชัยสุขัคคานนท์
64121380204เมย์วดีศุภะวนาพงศ์
64121380205สุชาดากวินธรรม
64121380207สุทธิรัตน์สีนวน
64121380209พลอยชมภูวิชัย
64121380210จีราภาวงพรมษา
64121380211ญานิกาประชากุล
64121380212ปรรณรัสสรสังขเจริญชัย
64121380213วันวิสาข์แสงเลิศ
64121380214เกตุศิริวรรณจันทร์หอม
64121380216วรรณวิษาสอนมาลา
64121380217จุราวันกีรติชัยกร
64121380218เสาวลีพรหมณี
64121380219วาสนาอังเปรม
64121380220โสภิดาบุญสง่า
64121380221ธีรภัทรแดงสะอาด
64121380222อรวรรณแตงอ่อน
64121380223ใบเฟิร์นแรงครุฑ
64121380224ณัฐนันท์อ่อนเบา
64121380225โยษิตาคัชฌากร
64121380227ธนสินยวงลำใย
64121380228ปรียาพรชัยนาม
64121380229อัครพงศ์การภักดี
64121380230มายาวีย์เสืองาม
64121390103จรินทร์นาสวนทัศนีย์
64121390104อภิชาตินาสวนกิตติ
64121390106อริสราอินทร์วรรณ์
64121390107ณัฐพงษ์คูณทวี
64121390108เทอดศักดิ์แผนสมบูรณ์
64121390109ธนกฤตสังข์ทอง
64121390110รัชชานนท์ผิวดี
64121390111ณรงค์ชัยคงทน
64121390113ภูริพยอมพันธ์
64121390114มงคลชัยเหล่าพร
64121390115กิตติพันธ์บุดดาลี
64121390116ปิยะพลรสจันทร์
64121390117เจษฎาแย้มยิ้ม
64121390118เด่นบุญยกฤตกุล
64121390119สิงห์-
64121390120บอยยี่ภิญโญ
64121390121เจริญศักดิ์ตั้งสกุลแสงทอง
64121390122สุภาษิตสมดา
64121390123ยศกรแก้วศรีงาม
64121390124รณฤทธิ์อุ่นทรัพย์
64121390125นัฐพลทองนอก
64121390126เกียรติภูมิเทศพันธ์
64121390127เศกศักดิ์กุลสิริกาญจน์
64121390128ธนภัทธ์แย้มยม
64121390129จิระวัฒน์ฉิมทอง
64121390204อรุณพรหมเทศ
64121390205กรภัทร์ณพิชชการุญญ์
64121390206ธนากรศรีสวัสดิ์
64121390208ชำนาญโฉมงาม
64121390211สิทธิพงศ์ดวงดาวพารัมย์
64121390212พีรพลสาระรัตน์
64121390213วรรนิษานารินทร์
64121390214ศศินีย์ปัตถามัย
64121390217ปัทมพรบัวเขียว
64121390218พิณประภาวิเศษสินธ์
64121390219วิศรุตสังขสุวรรณา
64121390221ศิวัฒน์นาวงษ์ษะ
64121390222วุฒธิชัยช่วยบำรุงวงศ์
64121390224รัตนาทองผาสีงาม
64121390225ศุภานันอุปการะ
64121390226สุรศักดิ์บุญญาเจริญกุล
64121390230ต่อพงศ์สัตยากร
64121490101ธนภรณ์พลโพธิ์ทอง
64121490103ชนากรอ่อนศรี
64121490104สิทธิชัยแก้วบัวดี
64121490107ปิยวัฒน์สีชาวนา
64121490108ภัทราพรชื่นใจ
64121490111เขตตะวันเหมพันธุ์
64121490112วรเดชขุนราช
64121490116ณัฐวุฒิอยู่ยอด
64121490118ธวัชชัยเหลืองมั่นคง
64121490119ภัคพลสิริกาญจนามงคล
64121490124บุญธิดาสวัสดิ์เชิดวงศ์
64121490128อัศนีสุดจริง
64122030101ภัสสรคงกระพันธุ์
64122030102รัชตะเกิดลาภ
64122030103ศศิกานต์เเดงเย็น
64122030105ภพสรรค์เปรุนาวิน
64122030106สิริพรวิลัย
64122030107สุจิตราโปยกัก
64122030108เฉลิมพลทองโสภา
64122030109จุฑามาศช้างเผือก
64122030113มานิดาแจ่มเรียน
64122030114สุทธิภัทรอินทรัพย์
64122030118ทัศนีย์หล่อเหลี่ยม
64122030119ธันย์ชนกไทยอุบล
64122030120ผกามาศเสือใจ
64122030121เวธน์มีทรัพย์
64122030122ชลธิชาวงษ์ศิลป์
64122030123พงศธรศิริอมรวกุล
64122030125มานิดาดอกยอ
64122030126ปิยนันท์สืบบุก
64122030127สมศักดิ์เผ่าพงศ์ษา
64122030128สหัสวรรษวิเศษสิงห์
64122030129วรารัตน์พางาม
64122030130อรวีจันทร์ทรัพย์
64122080101กนกพรศรีเงินงาม
64122080102ภัทรพงษ์มะลิถอด
64122080103กฤษณชัยดอกพุฒ
64122080104ภัคนันท์ดีมี
64122080105จตุพรหอมสุวรรณ
64122080106รัตนาภรณ์สร้อยระย้า
64122080107สรัญญาศรีคำ
64122080108สุพัตราแก่นจันทร์
64122080109เจนณรงค์บัวงาม
64122080110กมลลักษณ์สมัยนิยม
64122080111ธัญจิราประชาฉาย
64122080113สิทธิโชคเหมือนหงษ์
64122080114วิยะดาสุดสายตา
64122080115ธนพลจิณแพทย์
64122080116รัตนาเพียงเอี้ยง
64122080117นิตยาศรีทองดี
64122080118เบญจวรรณกลิ่นชะเอม
64122080120อดิเทพประดับแก้ว
64122080121นพรัตน์โพธิ์ทอง
64122080122นฤมลวอนเพียร
64122080123ธันย์ชนกเอี่ยมทอง
64122080125อภัสราเอิกเชื้อ
64122080126ฐานิสากอฟัก
64122080127สุกษมาศิริการุณย์
64122080128เมลดาศรีเอี่ยม
64122080129กาญจนาเจริญหงษ์ษา
64122080130นพวรรณจันทร์ชีวา
64122080131ณรงค์ฤทธิ์แสงพระอินทร์
64122080133ชลิตาชาดวง
64122080134สุชาดาพรมโคตร
64122080136สิรัชญาสืบกลั่น
64122080137วิทวัสศรีพนมวัน
64122080138อริศราวงษ์ษา
64122080139เจษฎาหนูดี
64122080140วรากรวงษ์เอก
64122080141กรณ์ดนัยเชยโต
64122080142สุภาพรวิเศษสิงห์
64122080143พรพิมลบุญมาก
64122080144วรภาสพิพัฒน์
64122080202อภิวิชญ์ปลื้มจิตต์
64122080203ศิริพรสวัสดิ์กระเดื่อง
64122080204พรทิพาแช่มขุนทด
64122080207ชลลดาแสงรักษาทรัพย์
64122080208นันฑริกามาช่วย
64122080209รัตนาวดีทองศรี
64122080210รังสิมันต์ใบไม้
64122080212อาณัฐบัวเบา
64122080213มนัสวงษ์แก้ว
64122080215รุจาศิริพงศ์บวร
64122080216อารญากันหะเสลา
64122080217กานต์มณีจิรชลธาร
64122080219วิยดาวิริยะเมธากร
64122080220กฤติมาฤทธิ์เทพ
64122080223นิฤชาแก้วทรวง
64122080224อนุพนธ์วรจิตต์
64122080227ธวัลรัตน์สีสวัสดิ์
64122080228ธิตินาถวงศ์วิวัฒน์โชติ
64122080230ธีรเจตรัตนผล
64122080231ศตายุเหมือนอ่ำ
64122080232ฉันทวัฒน์โตบางป่า
64122080234ปรียา
64122080234สมัชญ์เฉลิมสุขสันต์
64122080235นภชนกโต๊ะทอง
64122080236ณัฐณิชาอำนวย
64122080237กัญญาวีย์ทองผาภูมิปฐวี
64122080238สุภารวีโพธิ์ย้อย
64122080239ปนัดดาตั้งจิต
64122080240แพรวาขำดี
64122080241วริษาน้อยจันทร์
64122080242ธีรภัทรอินทรโอสถ
64122080243ธัชพลเขียวชอุ่ม
64122080244วรัญญูเบิกบาน
64122080301ชรินรัตน์ลม้ายพันธ์
64122080302ธนกฤตเพชรชื่นสกุล
64122080303นิตยาหงษ์เวียงจันทร์
64122080305วรรษมนกลิ่นโฉม
64122080306ภัทรวิภาผลวงษ์
64122080308อัครพลมะณีสาร
64122080309ปภัสสรวิหกมาส
64122080310สุจิตราพงษ์ช้างอยู่
64122080311พรทิพย์นาคขำพันธ์
64122080312อนันต์ระวังนาม
64122080315ธัญลักษณ์กิ่งมณี
64122080318นรากรจันทร์สว่าง
64122080320ประภาภรณ์ปราบสุข
64122080321ศริสาสว่างใจธรรม
64122080322ณัฐพรศรีเมือง
64122080323ปนัดดาทองเย็น
64122080324กันต์ฤทัยโนทวงค์
64122080326นิติธรแพไธสง
64122080327ปวีณาพงษ์แสวง
64122080330ศศิภานุมาศนคราวงศ์
64122080331กาญจนวัฒน์ชำนาญกำหนด
64122080332ภัทรกรสุดโต
64122080333วิยะดาภู่ทอง
64122080335ณัฐพงษ์สุวรรณบาง
64122080336กรรวีกลิ่นพยอม
64122080337ณิชาแร่มี
64122080339นพนนท์ธรพรมดวงดี
64122080341บุญกาญจน์ทับทิมศรี
64122080401ณัฏฐธิดาเหมือนทด
64122080402อมรรัตน์อยู่เย็น
64122080403วิรัลยุพารูปทอง
64122080404พิมพ์ลภัสธรรมนาวรรณ
64122080405ทศพลศรีเหรา
64122080409ธนาวัลย์แซ่ฝุง
64122080411คณรัตน์ศรีสว่าง
64122080412กรรณิการ์ลำไยหวานชื่น
64122080413ชญาภากลิ่นประทุม
64122080414พัชรีเสาประโคน
64122080415นิธิวัฒน์รอดพ่วง
64122080418ไพรินทร์เรืองฤทธิ์
64122080419ปัณณธรคำมี
64122080420อุษณีย์สังข์ทอง
64122080421โศรยาโพธิ์เงินงาม
64122080422อาทิตยานรารัตน์
64122080423อรรถกรผ่องใส
64122080424ณัฐภัทรธนรินรดา
64122080425ดวงดีพรตะมะสกุล
64122080426นาฏกมลอุดมกาญจน์เมธี
64122080427บวรรัตน์สังขพันธ์
64122080428วันวิสาสนิทไทย
64122080429พนากรณ์เซี่ยงเท็ญ
64122080430ธนกฤตจันทร์หอม
64122080431กนกวรรณชามทอง
64122080432ภาณุพลซุ่นใช้
64122080433ศุภวิชญ์ชุ่มมา
64122080435กัญญารัตน์คุ้มถนอม
64122080438วชิราภรณ์ไชยปัญหา
64122080439เกศกนกคานะมี
64122080441ณัฐฐาพรไทรสังขธำรงกร
64122170101รัญตรีบุญรินทร์
64122170102สุภัสสราอิ่มอก
64122170103คามินบุญชู
64122170104นพรัตน์บ่อสอาด
64122170106พิชญ์ชาดาดัดพันธุ์
64122170108พรทิพาถิระกุลเมธี
64122170109ภัทรดนัยศรีบางแพรก
64122170113ธนาธิปจันทร์ตาแก้ว
64122170114ธันยพรแซ่ตัน
64122170115ศุภสินนูมหันต์
64122170116พรรษาสีเรือง
64122170119บุญฤทธิ์เปรมเดช
64122170120ตรีเนตรเสนานิมิตร
64122170121วรวิทย์อาจคงหาญ
64122170122กาญจนาบุญชู
64122170123อาฟันดีย์เจ๊ะแล
64122170124จีจี้-
64122170125สุดธิดาคงนานดี
64122170126ชนิดาเบ้าสาธร
64122170127ชยพลภัทราพรพิสิฐ
64122170129ภานุวัฒน์เหมือนเขียว
64122170130ณัฐธพงษ์จันทร์แย้ม
64122170131สามินีกุมภาษี
64122170134อดิเทพบำเพ็ญผล
64122170135กุลภัสสร์โดดเครือ
64122170136ทิพวรรณ์โพระดก
64122170137ชลิตารอดอาวุธ
64122170139อธิวัฒน์ไทรสังขสินธิติ
64122170140มณิสราสังข์สุวรรณ
64122170142ดวงหทัยขันธเขตต์
64122570101วัชรพงษ์บัวลอย
64122570103ธัญสุดาวงษ์ศิลป์
64122570106รุ่งทิพย์ศรีบุญเพ็ง
64122570107ธีรภาพเครือพับ
64122570108ณิชกานต์เที่ยงธรรม
64122570109ศศิภาฉัตรทันฑ์
64122570110ณัฐพงษ์ดำรงค์พันธ์
64122570112ศศิประภาใบบัว
64122570113ภัทราวดีพนมพลอย
64122570116ชนิกานต์สุนประชา
64122570117สุนิศาหวองเจริญพานิช
64122570119ปียวรรณเทพพิทักษ์
64122570122พรญาณีจำปาแย้ม
64122600101วีรภัทรชวัลธรณ์
64122600102ธนกรประดิษฐค่าย
64122600103ชณพงศธรมณีเนตร์
64122600104กานดาชินสิริพัฒน์
64122600105ออมสินมารทอง
64122600106พิจักษณ์แซ่เตียว
64122600107สมชาย-
64122600108นิติสีเสียด
64122600109อินทัชวงศ์นุช
64122600110ชนิตาใจชน
64122600111จิรวัฒน์สระศรีโสม
64122600112ภัสร์ศรัณวริศราวงศ์
64122600113นภาพรเนือมี
64122600114พัชรพรชาญศิริชัย
64122600115ธวัลหทัยใจอดทน
64122600116กฤษณะพงศ์เซี่ยงหว็อง
64122610101จักรีรัตน์คงคาสุริฉาย
64122610103ณัฐมลเปี้ยเกี๋ยง
64122610104ภาณุพงศ์ไทยงามศิลป์
64122610105เฉลิมชัยภูมิผิว
64122610106วิชญ์พลบุญรอด
64122610108สิทธิพงษ์นุชประดิษฐ์
64122610109วิทวัสรัตนธรรม
64122610110อิทธิพลการะเกษ
64122610111ศุภสิทธิ์นากสกุล
64122610112เรวัตภานุรัตน์
64122610113อัจฉราโพธิ์ใบ
64122610114จีรนันท์จิตรสุทัศน์
64122610116สุรชัยอินทวีทรัพย์
64122610119สราวุฒิสืบบุก
64122610121สุระศรีบริสุทธิ์
64122610122ศศิธรจิระอนุกูลชัย
64122610124ธนทรัพย์เซี่ยงหลิว
64122610125วุฒิพงษ์พริ้งพงษ์
64122610126วลีรัตน์สระเจา
64122620101วริษฐาสืบดี
64122620102สาวิตรีวงษ์น้อย
64122620103ปภาวรินทร์ทรัพย์หรรษาพร
64122620105สุมาตราเพชรน้อย
64122630101รักษิณาฤาเดช
64122630105จุฑาทิพย์ครองเวียง
64122630106จิตรวรรณเฮ็งฉ้วน
64122630107จันทนาครองเวียง
64122630108พัชรพรสุวรรณา
64122630110กิรนันท์เนียมนนท์
64122630111นุชจรินทร์โภคผลเจริญดี
64122630112ปทิตตาลิ้มสำราญ
64122630113นาริษาทองใบ
64122630114โรจนธรสุขโข
64122630115อนุชิตบัวดอก
64122630116ตรีวิทย์ดวงรัตน์
64122630117วนิดาวิริยะเมธากร
64122630120ปิยากรใจอดทน
64122630121น้ำค้างศรีสุวรรณมาลา
64122630122ปิยฉัตรงามยิ่ง
64122630123เอราวัณถ้วยทอง
64122630124คุณากรหนูขาว
64122630125ธนายุทธวนาพิทักษ์กุล
64122630129พงศภัคสิทธิสร
64122630130ณัฐธิดาสีแก้วเขียว
64122630134ติณณภพพึ่งพิบูลย์
64122630135ชญาภาโพธิ์ศรี
64122630138ภัทรกรแสงฉาย
64122630139อนุวัฒน์แก้วบรรดิษฐ์
64122630140ชัยพรโพธิ์อ้น
64122630141ฤทธิเกียรติจงผึ้ง
64123080102สมศักดิ์หอมสุวรรณ
64123250104ณวพลมูลสระดู่
64123250105อมรเทพกายแจ่ม
64123250106ธนภูมิเกษเกษร
64123250107ปพณประเสริฐกุล
64123250109ชวนนท์ชื่นเย็น
64123250110ศุภชัยแซ่ฉี
64123250111กอบชัยบรรทัดพันธุ์
64123250112ธนวัฒน์เที่ยงธรรม
64123250113อวิรุทธ์ไชยสงคราม
64123250114ชานนท์ว่องเพิ่มผล
64123250116วรรณกานต์ศรีประภา
64123250118แก้วขวัญไกรเทพ
64123250120พศินพลอยเหลี่ยม
64123250124พรรณฑิกาโปทาสาย
64123490101อมินตาชตารุ่ง
64123490102อสมาภรณ์เกตุขวง
64123490103ปัทมวรรณใจแสน
64123490104กฤตพรมูลตรีปฐม
64123490105วีนัสบัวงาม
64123490106ชมภู่ชมภูธร
64123490107น้ำฝนแสงวิจิตรตระกูล
64123490108สุภาพรภัทรดำรงธรรม
64123490110เกวลินมะเจียกจร
64123490111มณีรัตน์เกิดศิริ
64123490116พิชญาภัคอินโต
64123490119สุพิชญาวิเศษแสงศรี
64123490121สุกัญญาบุญส่ง
64123490122สุภัชชานิลนก
64123490123ปริยฉัตรโสภา
64123500101นฤภรฟักช้าง
64123500102ทวีวัฒน์จ้อยศรีเกตุ
64123500105ศักดิ์พิเชฐบุญพุ่มพวง
64123500106ปัณฑิตาสวัสดิ์จารี
64123500107นาขวัญเต็มอิ่ม
64123500108สุทธิภัทรจำนงกุล
64123500109อับดุลมายิดนพพันธ์
64123500110ศิริไพบูลย์โรจน์บุญถึง
64123500112ศุภกฤษพิมพิลา
64123500114ธวัชชัยพงษ์พิมาย
64123500115กฤษณาห้วยหงษ์ทอง
64123500116นริศราดำรงค์รักษ์
64123510101ปัณณวีร์สิริธนนท์ชัย
64123510102สีดา-
64123520101กมลวรรณศรีสวัสดิ์
64123520102ศุภกฤตเมืองนิล
64123520105บุษกรนิลยาน
64123520106สุกฤษฏิ์ชวดสุวรรณ
64123520107ศุภกิจพันธ์แตง
64124060101ณัฐณิชาภักดีอุทธรณ์
64124060102มณฑิตาชิดเชื้อบูรณะ
64124060104เสาวลักษณ์ชูจันทร์
64124060105ภูรินดอนไพรอ่อน
64124060106บุปผารูปโฉม
64124060107ประภัสสรแก้วเขียว
64124060108อัญชิสากลิ่นมณฑา
64124060110ทิพวรรณสวยกลาง
64124060111กรกราบทอง
64124060113ไอยราขันคำ
64124060114อนุภัทรวรจิตต์
64124060115ธณาวุฒิฝักบัว
64124060116จุฑามาศแซ่ตั้ง
64124060117นิสาฤดีพัชร์
64124060118รถแบ่งเพ็ชร
64124120101สุพรรณิการ์มณีวงษ์
64124120102ฐิติภรณ์พรนิธิสกุล
64124120103ชลิตาปลาทอง
64124120104บุษราขันทอง
64124120106นันทัชพรสีสมพาน
64124120107วรัญญาขวาเสนา
64124120109ดนัยพันธุ์บุญเลิศ
64124120110ปาริชาติหล้าชาญ
64124120112ธีรพลกิมหลีเชียง
64124120113จิราวรรณมีเย็น
64124120114สุพรรณิการ์เกษมโสต
64124120115ชิดชนกสุขสวัสดิ์
64124120116อมรรัตน์ไชยพูน
64124120117สโรชาการะเกตุ
64124120118อริสาฟักเขียว
64124120119ชยากรชาติศิริ
64124120121ฐิตาภายอดพราหมณ์
64124120122ทัตพงศ์เกตุประทุม
64124120123อรัญญาจินดารัตน์
64124120124พจนีย์วุฒิเศรษฐี
64124120128เบญญาภามีสาวงษ์
64124120129พัทธมนเทศทอง
64124120130สุริยาวิชาล้ำ
64124120131นันทิยาศักดิ์บุญญารัตน์
64124120133รัชนีรมณ์บาลีสี
64124120201เมธาวีถาวร
64124120202มณีรัตน์สมบูรณ์สุขวัฒนา
64124120203ณัฐธิดาเอี่ยมทอง
64124120204สมฤดีนาสวนกนก
64124120206จันจิราเขียวแรง
64124120207สุพัตราอุทการ
64124120208ชนัญญ์ธรทองบวรกุล
64124120209สุพรรษาเข็มอุดม
64124120210เกศราภรณ์ม้าวงษ์
64124120211วรรณิภาราชประสิทธิ์
64124120212ชณภนมรรษเหิมใจหาญ
64124120213กัญญามาศหมอดี
64124120215ประวีณาวิชาทร
64124120216ธนวรรณนาเรือนทอง
64124120217นิล-
64124120218แอ-
64124120219พบสุข-
64124120220อรชุนแน่งน้อย
64124120221สุวัจนีไข่ม่วง
64124310101ธนาศักดิ์เผือกเงิน
64124310102อภิชาตแซ่ลี้
64124310103มนัญชยาศรีประเสริฐ
64124310104ฐิติยาครจำนงค์
64124310105อภิมุขจิตพนมกาญจน์
64124310106อำนาจ-
64124310109ณัฐชยากันภัย
64124310111ชิษณุพงศ์ศรีไตรรัตน์
64124310112วนัชพรปัญญาวัฒน์
64124310114สหรัฐศรีเสือลาน
64124310116อารยาแสงอำไพ
64124310120จิราภรณ์สัพวะ
64124310121อนันธวัฒน์อนันตสุข
64124310123เฟิร์น-
64124310124นภสรแป๊ะแก้ว
64124310125ญาสุมินทร์บัวจันทร์
64124310126กฤษณะคีราช
64124540103วิมลรัตน์ฉิมกล่อม
64124540104ธัญวรัตม์จัตุรงค์
64124540105จณิสตาบุตรละคร
64124540106สุนิศาอำมา
64124540108วีระศักดิ์ฮึกหาญ
64124540109สุชาดาเที่ยงธรรม
64124550101กานต์มณีอึ้งประสพสุข
64124550102วริศรานำโพธิ์เจริญพร
64124550103สุธินีเผื่อนโชติ
64124550104จิราพรศิริบุตร
64124550105ศิริพรบุญนิตฐี
64124550106พิมพ์ลภัสมาลีกุล
64124550107กรกนกศิลปะขจร
64124550108ชาญณัฐยิ้มแย้ม
64124550109พัณณิตานิลยาน
64124550110สุพรรษาล้วนแก้ว
64124550111ฐิติมาพรรณขาม
64124550114ธิดารัตน์กลิ่นประทุม
64124550116ณัฏฐ์พัชร์น้อมศิริ
64124550118จันทิมาเสือนุ้ย
64124550120กัญญาณัฐไชยสงคราม
64124550121สิรภพพวงเงิน
64124550123ขวัญจิราทองพูล
64124550124สมัชญ์เฉลิมสุขสันต์
64124550128นาคินดาวันนา
64124550130ณัฐสุดาบุตรจันทร์
64124550201สุรทินพิชิตชัย
64124550203กรินทร์สมประสงค์
64124550205พิมพกานต์โตค้างพลู
64124550206ชลิตานักจะเฆ่
64124550209ธันยธรณ์เป้าอารีย์
64124550213รวินท์นิภาบัวเพ็ชร์
64124550214ศศิกาญน์ปั่นทรัพย์
64124550215ดาริกาแสงจันทร์
64124550216อารียาเคหัง
64124550217อนัญลักษณ์สุขเจริญ
64124550218โสภิดารัศสุวรรณ์
64124580101จิตรทิวาดอกบัว
64124580102รัตนาภรณ์ภูโต
64124580106นภสรฉายเจริญ
64124580107สุกัญญาพรหมชนะ
64124580111อุดมยศรอดโพธิ์ทอง
64124580112อิสรีย์แสงก่ำ
64124590101ภัทรกานต์สมสมัย
64124590102กุณฑลีสุขสถาพรชัย
64124590103รุ้งริคศศรีวันพิมพ์
64124590104ดวงกมลมั่งสมบัติ
64124590105ชนกชนม์สระทองหมาย
64124590106ปอรดีลิมา
64124590107สิรวิชญ์อรุณลักษณ์
64124590108จิรัชยาภุมรินทร์
64124590109มณีรัตน์เห็นสว่าง
64124590110กษมาเหลืองใหม่เอี่ยม
64124590113ศุภชัยอยู่สุข
64124590114ศศิกานต์เปี่ยมท่าน
64124590115ศิระประภาสงวนบุญ
64124590116กาญจนาสุวรรณ์
64124590117นฤภรอังเปรม
64124590118ธีรภัทรทิพย์กล่อม
64124590119ฐณภัทรวิเศษสิงห์
64125470101ปูไทย-
64125470102แพรวารอดดี
64125470103อธิชนันท์วงศ์ภัทรวิทย์
64125470104สุกัญญาบัวเจริญ
64125470106ไกรวินโพธิ์ทอง
64125470107กนกวรรณติณราช
64125470109แก้ว-
64125470111ชไมพรแก้วเขียว
64125470112สุพัตรารักอู่
64125470113ธเนศจุ้ยช่วย
64125470114ศุภกิตติ์ใจเอื้อย
64125470115จุฑาทิพย์แก้วเพชร
64125470116มัณฑณาเมฆฉาย
64125470117จุฬาลักษณ์เหมือนอ่ำ
64125470118วัลยาตาตะกรุด
64125470121อัฐพงษ์อ่อนศรี
64125470122ภัทรานิษฐ์ภู่ระหงษ์
64125470123ราชาวดีทินาทิน
64125470125เจษฎาโกเศสอคัรนันท์
64125470126ปาลิดาทศเเก้ว
64125470127ธนภัทรบัวศรีใส
64125470128กฤตพัฒน์อร่ามศรี
64125470130สุเมธครุฑใจกล้า
64125470131ศรัณย์นาควิชัย
64125470132นพณรงค์ทองแย้ม
64125470133ศรีเทพทองดี
64125470134สุธีกานต์นพคุณ
64125470135พรเทพเกษรบัว
64125470136กัลธิดาแสวงวงษ์
64125470137นัทธมนศรีสำราญ
64125480101เมธิชัยสุทธิโยธินกุล
64125480103พฤกษ์สมใจเรา
64125480106ชัชชัยรัตนวงษ์
64125500101พิทยาธรคำยวง
64125500102ธนกฤตดุษฎีวิมล
64125500105เจษฎาไผ่สะอาด
64125500113สุวัฒนชัยพรมภักดี
64125500115อิทธิขันอาษา
64125500116นครินทร์นกดำ
64125500117ณัฐวุฒิยอดเมือง
64125500118รัชพลยืนยงค์
64125500120พรมนัส-
64125500122ชุติพนธ์มาบุญ
64125500123วีรพัฒน์สีคำ
64125500125อาคีราจันทร์ขอนแก่น
64125500126จารุพงศ์บุญภา
64125500127ภูวเดชแก้วบัวดี
64125500128ธีรพลวงษ์อัยรา
64125500129ยอดรักเเก้วบัวดี
64125500130ณัฐพลสู้ภัยพาล
64125500201วทัญญูบัวบาน
64125500202คณิตสรณ์เพ็ชรครุฑ
64125500204มณีรัตน์ปัจจัยยาคา
64125500205จักรกฤษณ์อารีจันทวัฒน์
64125500206วราวุฒน์เรืองเนตร
64125500207วันวิสาข์พรเกษมรุ่งโรจน์
64125500208สิทธิโชคจินดาอินทร์
64125500209พรณรงค์บุญรัก
64125500210ศุภชัยทองสุข
64125500211ธนนันท์นิลเขียว
64125500212ศุภวิชญ์สีทองสุก
64125500213นันทิพัฒน์จักรกฤษ
64125500214เนติธรครุธวงษ์
64125510101ธีรภัทรวารีนิล
64125510102กฤตินคุณพาที
64125510103วันชัย-
64125510104สมเดชศรีอุ่น
64125510105กรณินทร์ฤกษ์งาม
64125510106สุพิชญาศรีศักดา
64125510107อาทิตย์เจริญหงษ์ษา
64125510108เกศินีผดุงโภคิน
64125510109ชลธิชา-
64125510110วงศกรรุ่งสว่าง
64125510113ธนพรศรีเมฆ
64125510115กรรทิชาพลเสน
64125530102ธนดลเจ็กภูเขียว
64125530103ชัพวิชญ์แสงชาติ
64125530104ภูธเนศหงษ์โต
64222080103รณฤทธิ์เอมโอช
64222080106สถาพรฉิมพันธ์
64222080107ประมุขแจ่มน้อย
64222080108ภาณุพงศ์คงทอง
64222080110ธิดารัตน์ศิริศัตยากุล
64222080111ฤดีวรรณ์-
64222080112พรทิพาขุนแสน
64222080113อภิรัฐสงบจิต
64222080115สาธิตอนุเจริญไชย
64222080119พิมพาศรีเวียง
64222080121มนัญชยาธัยยาวัฒน์
64222080122ชณัญธิตาสังวาลสิน
64222080126ฮาซานปาทาน
64222080131เจนจิราทสร
64222080133ธนาวุฒิเค้ามูล
64222080134วงศธรปัญญาถิ่น
64222080135ณัฐพงษ์สิทธิ
64222080137สุรชัยบุญเชิด
64222080138ศันสนีย์สังขตระกูล
64222080139อัญชลีอ่วมรอด
64222080142พศวัตอินทร
64222080152อรพินชะอุ่ม
64222080153เบญจมาศทะแยง
64222080155อิสริยาดวงเดือน
64222080157สิงหนาทแก้วใส
64222080158ชัชวาลย์พานรอง
64222080159วัสนกรใจแปง
64222080160รัตนโชคเชียงเงาะ
64224120101ดนัย-
64224120102อาภานันท์ขำโขนงงาม
64224120103นันทกาญโมกหลวง
64224120104ธัญโญแสงทินกร
64224120105อัญชริการ์วันทอง
64224120107ปราชญ์วงแก้ว
64224120108ปฏิภาณคุณมารดา
64224120109ศรันย์ศิริรัตน์
64224120111สุภาวดีไทยพรหมทัต
64224120112พิชญามาพิจารณ์
64224120115สุมณฑานุ่มเจริญ
64224120117จันทกรอ่อนตีบ
64224120118พิไลลักษณ์ศรีงาม
64224120119นัฎฐริกาสังข์ทอง
64224120120อำพร-
64224120121เดือนเสกสุนทร
64224120122สิตาทิพย์เจริญวิโรฒโภคิน
64224120123เจนจิราเทพณรงค์
64224120124อารีรัตน์จิตตสุโภ
64224120125สายฝนกลั่นแฮม
64224120126จิราภาแผนสมบูรณ์
64224120127วิษณุชุ่มบัว
64224120128อัยลดาผิวหอม
64224120129ชนิษฐากองแก้ว
64224120131อลิสาอุปจันโท
64224120132กรกนกเงินงอก
64224120133จักรพรรดิแซ่ตั้ง
64224120134ศุภโชตินิลมณี
64224120135ณัฐกานต์ครบุรี
64224120136พิมพ์รภัทพัฒนสิริวัฒน์
64224550101กนกลักษณ์บัวเกตุ
64224550103อุไรรัตน์แก่นศรี
64224550104นิรชาผิวจันทร์เลิศ
64224550105ชนิสราเหลืองสดใส
64224550106ณัฐฐาโพธิ์เงินงาม
64224550107สิรินดาพิพิธพัชรานุกุล
64224550108พรนภัสคำหอมกุล
64224550112อารยาเจี่ยประเสริฐ
64224550113กันณิษาขันทะมา
64224550114อณัศยาสัตยากุล
64224550115ภัทรานิษฐ์ธนสินจารุพงศ์
64224550116ธิดารัตน์ดีพลา
64224550117เอมา-
64224550119อาเนาะ-
64224590101มงคลคำภิรมย์
64224590102สหัสวรรษแสงทอง
64224590103นันท์นภัสชุมโกมล
64224590104นาถวัฒน์เชื้ออยู่
64224590105ธนธรณ์พานทอง
64224590109พิชญ์สินีราชไชยา
64224590110สโรชาเอี่ยมผดุง
64224590113สุรภัทรจันทร์พินิจรัตน์
64224590114จารุวัฒน์ใยเม้า
64224590115ณัฐกมลปูรณวัฒนกุล
64224590116ฉัตรชนกยวงเพชร

กำหนดการรับบัตรของแต่ละหมู่เรียน

สถานที่ : ห้องกวดวิชา ชั้น 2 อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา
รอบเช้าเวลา 8.30-12.00 น. / รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น