กิจกรรมปีการศึกษา 2563 ที่นักศึกษาภาคปกติทุกคนจะต้องเข้าร่วม

นักศึกษาภาคปกติทุกคน สามารถตรวจเช็คกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมในปีการศึกษา 2563 ของแต่ละชั้นปี โดยนักศึกษาสามารถดูได้ตามรหัสนักศึกษาของตนเอง