กิจกรรม มีวินัย ปลอดภัย ได้อัตลักษณ์

ลักษณะกิจกรรม

         นักศึกษาที่ขับรถมอเตอร์ไซค์  สวมหมวกกันน็อค เข้ามหาวิทยาลัย  จะได้รับการประทับตรา 

วันละ 1 ครั้ง  เฉพาะในวันจันทร์ – วันศุกร์  ในช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น.  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เมื่อสะสมครบ  20 ครั้ง  ให้นำหลักฐานมายื่นที่กองพัฒนานักศึกษา  เพื่อบันทึกกิจกรรมอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : ประทับตราให้เฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้น ผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนไม่สามารถประทับตราได้

                         อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย : มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่จิตสาธารณะ

  นักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

  1. ลงทะเบียนโดย Qr code  กรอกข้อมูลและแนบรูปถ่ายของนักศึกษา วันที่ 1 -5  กุมภาพันธ์ 2565  
  2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วมารับบัตรประทับตรา ณ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
  3. เมื่อนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ผ่านเข้า  มหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามเงื่อนไข (ขับรถมอเตอร์ไซค์ สวมหมวกกันน็อค ตามวัน เวลา ที่กำหนด)  ให้มายังจุดตรวจสอบ ยื่นบัตรประทับตราและเอกสารที่แสดงตัวตน เช่น บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ ให้รปภ.
  4. รปภ.ตรวจสอบแล้วเขียนวันที่ และประทับตรา ยื่นบัตรต่างๆคืนให้กับนักศึกษา
  5. เมื่อประทับตราครบ  20 ครั้ง ให้นำบัตรประทับตรามายื่นติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา  ขอบันทึกกิจกรรมอัตลักษณ์

                ใครรับบัตรก่อน ได้ประทับตราก่อน    วันสุดท้ายของการประทับตรา   31  มีนาคม  2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม มีวินัย ปลอดภัย ได้อัตลักษณ์

รหัสนักศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุล
62124040104นายพรอนันต์ สุทธินันท์
64121010102นางสาวจุฑามาศ ชันขุนทด
64124590109นางสาวมณีรัตน์ เห็นสว่าง
64121010114นายวุฒิพงษ์ ชาดำ
64122170112นายชาญ วัฒนศิวานนท์
62122170137นายคมสันต์ ดาวแสง
61141380209นางสาวดวงกมล บุญน้อม
62124060111นางสาวอัญธิกา ทับแสง
62124060103นางสาวสราญจิต คำทอง
64121010101นางสาวศรุตา น้ำว้า
62122080148นางสาวกัณฐิกา จานแก้ว
63125500207นายคุณากร มีใย
62122080240นายธนากรณ์ พิมละมาศ
61141380230นางสาวอาริณีย์ เบ็ญฮาวัน
62122080108นางสาวสุชาดา วิชัยกุล
62122080107นางสาวจุฑาทิพย์ เปี่ยมท่าน
62122080106นางสาวปวีณ์ธิดา ยอดมะลิ
62121060132นายชัยชนะ วิภาพันธ์
64123500108นายสุทธิภัทร จำนงกุล
62121060105นางสาวภาวิดา เลิศสุริยกาญจน์
64123500105นายศักดิ์พิเชฐ บุญพุ่มพวง
62121360115นายกิตติธร กุลธรสุขศิริชัย
64122080331นายกาญจนวัฒน์ ชำนาญกำหนด
62124060107นางสาวนาตาลี แจ่มถนอม
64124590110นางสาวกษมา เหลืองใหม่เอี่ยม
64124590103นางสาวรุ้งริคศ ศรีวันพิมพ์
62124060106นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี
64121360118นางสาวอภิชญา อนันต์วรัชยากุล
64124120104นางสาวบุษรา ขันทอง
64121100121นายบุญรัก ปอนาชุม
62122080207นางสาวอโรชา เงินบาท
62121060114นางสาวสุทธญาณ์ เเสนเกียง
64124120204นางสาวสมฤดี นาสวนกนก
64124590108นางสาวจิรัชยา ภุมรินทร์
64121370101นายธนดล ขุนแสน
62124060101นางสาวศศิธร โง่นสูงเนิน
62122080205นางสาวพัชรนันท์ เมธีสิริศักดิ์
62122080223นางสาวนริศรา ทองวิเศษ
61141380113นายมฆวัน ยางนิยม
61141360110นายคเณศ ประสิทธิ์สิงห์
64122630135นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี
64122630116นายตรีวิทย์ ดวงรัตน์
63125500114​นายชูวงศ์​ ไทรสังขโกมล
63125470116นายสุที เซี่ยงหว๊อง
64124120207นางสาวสุพัตรา อุทการ
64124120206นางสาวจันจิรา เขียวแรง
64124120208นางสาวชนัญญ์ธร ทองบวรกุล
63124060101นางสาวขวัญแก้ว แสงจันทร์
62124280115นางสาวนัฐกาญจน์ จันทร์เพชร
60122080206นางสาวทิฆัมพร ทองดอนพุ่ม
63125470219นางสาวรักษณาลี ฉลาดรบ
62124060108นางสาวสุรภา สุกร
64125500114นายสิทธิชัย เฟื่องนคร
64124120220นายอรชุน แน่งน้อย
63125500115นายพีระพงศ์ ชูพันธ์
64125500113นายสุวัฒนชัย พรมภักดี
63125470115นางสาวอัจฉรา ธนูศร
64124120101นางสาวสุพรรณิการ์ มณีวงษ์
61141360115นายขันติ เรืองขจร
63124120208นายอภิลักษณ์ แทนประชา
63125500127นายชัยวัฒน์ ทีฆรัตนพงศ์
62122080204นางสาวอรณิชา บุญมาก
63125470224นายธนภัทร จันทร์ทอง
62122080236นายปิยวัฒน์ รอดผึ้ง
62124540102นางสาวณัฐรัตน์ เขาถ้ำทอง
64125470133นายศรีเทพ ทองดี
63125470203นางสาววรรณพร แซ่อึ้ง
63121370127นางสาวชนิกา อยู่เอี่ยม
63121010131นางสาวลัดดาวัลย์ จันทรัตน์
63125470222นายสิทธิชาญ ดอกลำเจียก
64122080404นางสาวพิมพ์ลภัส ธรรมนาวรรณ
64121060229นางสาวปภัสสรา แสนโซ้ง
61141100107นางสาวจุฑามาศ พงษ์พิมาย
61141360116นายพุฒิพงศ์ จงสวัสดิ์
63125500220นายภานุวัฒน์ อ่องนก
64122080409นางสาวธนาวัลย์ แซ่ฝุง
62121360116นางสาวณัฏฐณิชา สามแก้ว
63125470119นางสาวพัณณิตา ไม้ทอง
64121060129นางสาวจันทิมา อินนอก
63125500208นายไกรสร เสงี่ยมไพศาล
63122180115นางสาวอารีรัตน์ ชัยเจริญ
63124120203นางสาวชิดจันทร์ รักรุ่ง
63125470111นางสาวกีรติกร กันเงิน
62122180116นางสาวอรัญญา ค้มสิน
63124120207นางสาวอโนมา ฝักบัว
64124120133นางสาวรัชนีรมณ์ บาลีสี
63122180119นายดนัย ศรีทอง
64124120117นางสาวสโรชา การะเกตุ
63122180112นายณรงค์ศักดิ์ ต้นสกุลไพศาล
64124120122นายทัตพงศ์ เกตุประทุม
61124540135นางสาวอฑิตยา วงศ์สุวรรณ
61141360118นางสาวจิรัชญา ศรีโสภา
63124550109นางสาวสิริกัญญา วิทยา
62122080135นางสาวศิลาลักษณ์ แผนสมบูรณ์
62122080118นางสาวจุฑามาศ ชื่นชวน
62121060119นางสาวนริศรา ชิงแก้ว
64124120114นางสาวสุพรรณิการ์ เกษมโสต
64124120124นางสาวพจนีย์ วุฒิเศรษฐี
63125470210นายศุภกร บูรณโพธิ์ทอง
53125470112นายณัฐนนท์ โพธิ์ทอง
62125490111นายสุชาครีย์ พุ่มแพร
63124550140นางสาวปราณี คำจันทร์
63124550134นางสาวพลอยนุภา สละกิ่ง
62122080119นางสาวชนิตรา ทับทิมทอง
61141380212นางสาวนาตาชา โกตาบารู
64124120123นางสาวอรัญญา จินดารัตน์
62122080145นางสาวณัฏฐธิดา ร่มเย็นใจ
62122080144นางสาววาริณี กรรไกร
62122080114นางสาวพัชรินทร์ สร้อยกลาง
62122080103นางสาวพิญญากร ยาวาปี
62122080136นางสาวสุดารัตน์ อรุณทิพา
64124120113นางสาวจิราวรรณ มีเย็น
62122080248นายวิทวัส เหรียญทอง
62122080243นางสาวสุนันทา คนทน
64125470113นายธเนศ จุ้ยช่วย
64122080133นางสาวชลิตา ชาดวง
64124120119นายชยากร ชาติศิริ
61141060119นางสาวนิรชา นังตะลา
62122080227นางสาวนลินรัตน์ วรธนารัมภาสิริ
61141360125นางสาวธัญลักษณ์ สอนโฉม
62124120108นางสาวจิรารัตน์ เปรมมา
63124120213นางสาวกรรธิมา สีแสด
62121360104นายฐกฤต วงศ์สุนทร
63121100103นางสาวภารดี คงคากูล
63124120205นางสาวฐิตาภา อินทร์มณี
63121100115นายมีชัย เหล็กเพ็ชร
63121100208นางสาวณัฐธิดา เทวี
62124090101นางสาวปาณิศา จดจำ
64124120131นางสาวนันทิยา ศักดิ์บุญารัตน์
63121100104นายธนพัฒน์ ละว้า
62124120128นางสาวกรองกาญจน์​ แก่นแก้ว​
64124120128นางสาวเบญญาภา มีสาวงษ์
63121360113นางสาวสุพิชญา เสนนอก
63121360114นางสาวปภาวรินท์ แสงแก้ว
62121360127นางสาวพัณนิตา บนผาแดง
63124120110นางสาวศิริพร ปานเจริญ
61141360210นายตะวัน อินนอก
61141060101นางสาวกุลสตรี สกุลกลาง
61141060128นางสาวปิยะฉัตร เขิมขันธ์
61141060110นางสาวชิดชนก โคตรธรรม
61141060107​นางสาวฐิติ​วร​ดา​ ศิริ​ศิลป์​
64124120121นางสาวฐิตาภา ยอดพราหมณ์
62122080130นายนราวิชญ์ ศรีเมฆ
62122080125นางสาวพรนภา สุระสุรางค์
62122080137นายอัครพล มาแก้ว
62122080139นายชาญชล พิสูตร์
63121100125นางสาวอัจฉรา ภู่คงพันธุ์
62124120139นางสาวแววตา เกตุสุวรรณ
62125470215นางสาวกรองสวาท เขียวไสว
63125500108นางสาวจรรยารัตน์ รัตนา
63125500103นางสาวกฤษณา
63125500126นางสาวอนัญญา เหลืองอมรศักดิ์
63125500124นางสาวสุกานดา ดีเหลือ
64125500120นายพรมนัส -
63125500228นายอนลัส พรมลี
62125400104นายเมธา -
62125490117นางสาวอารียา จันทร์แก้ว
64125470129นายศตพร คุณวงศ์
64122080335นายณัฐพงษ์ สุวรรณบาง
62122080112นายภาณุพงศ์ หย่อมทอง
62122080120นางสาวอัษฎางค์ สาลอรรถ
62125490110นายภัครนนท์ ศรีคงศรี
62122080121นางสาวปิยะภรณ์ ยอดออน
62125490108นางสาวณัฐนันท์ กฤดิชัยธรรศ
62125470208นางสาวศิริลักษณ์ แต่แดงเพชร
63122030121นายพรชัย หริวัลลี
63124120138นางสาวสุพรรษา กองตัน
63122180105นายศุภกร พรมหอม
63122180117นายพร้อมพงศ์ ศุภเชษฐพันธ์
63122180102นางสาวดวงจินดา วันทอง
64124550124นายสมัชญ์ เฉลิมสุขสันต์
63125470110นายอัครเดช เนตรสว่าง
63121380131นางสาวภัณฑิรา แย้มรัมย์
62125490115นายภานุวัฒน์ เสาวภา
62124550126นายสุริยศักดิ์ ผลอุดม
62124540116นายพิชเรศวร์ ยี่ประชา
62124090104นายธนโชติ แสงโทโพธิ์
64124550105นางสาวศิริพร บุญนิตฐี
63121380231นางสาวอารียา อังเปรม
63121380209นางสาววาสนา เรือนเพ็ชร
63121380202นางสาวภิรมย์รัตน์ กุณรักษ์
63121100202นายสิขรินทร์ คอนหาญ
62124120114นางสาวชนสรณ์ เรืองศรี
62124120121นางสาวพิมพัฒน์สร ต่อดอก
64121100219นายสุธน กลั่นแก้ว
61141010119นางสาวโซรอยมีน สะแลแม
62121380245นางสาวฮามีบะห์ โตะลู
62121360132นางสาวพรนภา​ ผลพงษ์​
62121360106นางสาวสุทธิดา ลาดกว่า
63125470202นางสาวมุกดา ภูวนัตถ์เมธากุล
62125470118นายจิรายุทธ จันทร
63122080136นายอาวุธ เพ็ชรกุล
62125470112นางสาวสิริภรณ์ ไพรเถื่อน
64122630140นายชัยพร โพธิ์อ้น
62125470209นางสาวฐานิดา แย้มสกุล
63124120129นางสาวปริญญา แย้มสกุล
64121100209นายพงศ์พันธุ์ มณีรอด
62125470123นางสาวอรปรียา เปรมปรีดิ์
61141370124นายมณฑล สวัสดิ์กรกุล
62124090107นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมอาจ
62122080117นางสาวดุสิตา เนียมหอม
64122080401นางสาวณัฏฐธิดา เหมือนทด
61141060132นางสาวรุสษยา รอเหมมัน
61141060105นายกฤษฎา​ ชูศรีจันทร์
61141060124นางสาวฤทัยรัตน์ ป้องบุญจันทร์
61141060127นางสาวนุรอิสกรรดา เจะมามะ
61141060120นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสระแสน
63121100128นางสาวมัณฑิตา สามงาม
62124090105นางสาววรรณฤดี สุวรรณพันชู
62124090116นางสาวสุมิตรา จินดาเรือง
62124120123นางสาวชลิตา คงควร
61141380234นางสาวนูรุลอิซซะห์ มามุ
64122080308นายอัครพล มะณีสาร