ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การขยายเวลากู้ยืมเงินกองทุน “วันราชภัฏ” โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยและการยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ