ประกาศรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาเรียน เพื่อปฏิบัติงานด้านการตรวจวัดไข้ และติดสติกเกอร์ ให้แก่บุคลากร,นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สนใจ ให้แจ้งตารางเรียนได้ภายหลังจากทราบข้อมูลตารางเรียนแล้วที่กองพัฒนานักศึกษาทันที เพื่อลงตารางการปฏิบัติงาน