ประกาศรับสมัคร นักศึกษาผู้ประสงค์ขอทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

 คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2–5 ที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป
  4. เป็นผู้ที่บิดา–มารดา หรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน หรือมีบุตรในอุปการะหลายคน
  5. เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านทักษะวิชาการ หรือด้านกีฬา
  6. เป็นผู้มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

โดยนักศึกษาสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. ติดตามประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในระดับคณะได้ภายหลัง