ประกาศเรื่อง การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

การทำบัตรนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้นักศึกษาเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการถ่ายภาพและส่งเอกสารสำหรับทำบัตรนักศึกษาได้ ดังนั้นทางกองพัฒนานักศึกษาจึงจัดให้มีการส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อทำบัตรนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยให้นักศึกษาส่งข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. ถึง 10 ก.ย. 2564

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมมีดังนี้

  1. ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบครึ่งตัว พื้นหลังสีขาว, เทา, น้ำเงิน หรือ ฟ้า สีใดสีหนึ่งและต้องไม่มีลวดลาย สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดว่าจะใช้อุปกรณ์ใดในการถ่ายภาพ เปลียนชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาของตนเอง
  2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุรหัสนักศึกษาและสาขาวิชาลงไปในเอกสาร

.

สำหรับขั้นตอนการส่งข้อมูลเพื่อทำบัตรนักศึกษามีดังนี้

  1. เข้าไปที่ระบบข้อมูลบัตรนักศึกษา คลิกที่นี่
  2. กรอกข้อมูลนักศึกษาให้ครบถ้วน โดยในส่วนของข้อมูลที่นักศึกษาควรระวัง มีดังนี้
    • ชื่อภาษาอังกฤษ ต้องเป็นชื่อตามบัตรประชาชน
    • ข้อมูลที่เป็นวันเดือนปี ได้แก่ วันออกบัตรประชาชน, วันหมดอายุบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด ให้นักศึกษาใส่ในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป โดยใส่เป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างเช่น 1 กันยายน 2564 จะใส่ข้อมูลเป็น 01/09/2564
  3. อัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายและสำเนาบัตรประชาชนเข้าไปในระบบ