ประกาศ เรื่อง การซ่อมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง การซ่อมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมบังคับ ชั้นปีที่ 1) โดยอนุญาตให้ซ่อมกิจกรรมเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 5 รับจำกัดจำนวน 60 ที่นั่ง เท่านั้น!!!!!

กองพัฒนานักศึกษากำหนดจัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ทั้งนี้อนุญาตให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 5 ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมไหว้ครู สามารถลงซ่อมกิจกรรมได้ โดยกองพัฒนานักศึกษาจะประกาศรายชื่อและกำหนดการนัดหมายให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ : นักศึกษารหัส 61 ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท ที่งานบริหารการคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 โดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

สอบถามข้อมูลโทร 034534080
งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา