ประกาศ เรื่อง การซ่อมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “คิ้วนางเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

  1. ให้นักศึกษารหัส 61 และ 62 ปริ้นคำร้องขอซ่อมกิจกรรม และชำระเงินที่งานบริหารการคลัง อาคาร 9 ชั้น 1
  2. นักศึกษารหัส 61 และ 62 ให้ทำการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
  3. นักศึกษารหัส 57-60 ให้ทำการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย
  4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ซ่อมกิจกรรมและกำหนดการได้ที่ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาในวันที่ 30 กันยายน 2563

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2563

  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมและกำหนดการนัดหมาย คลิกที่นี่