ประกาศ เรื่อง การซ่อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

  1. นักศึกษารหัส 61 ขึ้นไปให้เขียนคำร้องขอซ่อมกิจกรรม และชำระเงิน 100 บาทที่งานบริหารการคลัง อาคาร 9 ชั้น 1
  2. ให้นักศึกษาลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (เฉพาะนักศึกษารหัส 61 ขึ้นไปให้แนบรูปใบคำร้องที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วมาด้วย)
  3. รอตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการจัดกิจกรรม
  4. เข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นพิธีการ และตรวจสอบผลการเข้าร่วมซ่อมกิจกรรม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563