ประกาศ เรื่อง การซ่อมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง การซ่อมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565

ให้นักศึกษาลงทะเบียนขอซ่อมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/GQNg2ydFQqjfCm4m9

โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565