ประกาศ เรื่อง การดำเนินการชมรม

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการชมรม

1. ชมรมที่ดำเนินการ/กิจกรรมเสร็จแล้ว และส่งรายงานแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการบันทึกกิจกรรมหรือยัง โดยแจ้งสมาชิกชมรมให้ตรวจสอบในระบบกิจกรรมของตนเอง หากยังไม่ได้บันทึก ให้มาติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา

2. ชมรมที่ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ให้รีบส่งผลการดำเนินงานโดยด่วน เพื่อกองพัฒนานักศึกษาจะได้บันทึกกิจกรรมในระบบให้กับสมาชิกชมรม

3. ชมรมที่ยังไม่ได้เสนอโครงการใดๆ ให้เขียนใบแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยไม่ต้องระบุช่วงเวลาการจัดกิจกรรม เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อย่างไรก็ตาม ต้องจัดกิจกรรมและรายงานผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2564 )

4. ชมรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ หลังมกราคม 2564 ต้องเสนอโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ จัดกิจกรรม และรายงานผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2564 มิฉะนั้น สมาชิกชมรมจะตกกิจกรรมชมรม

5. หากผ่านพ้นเดือนมีนาคม 2564 ไปแล้ว ชมรมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ประธานชมรมตรวจสอบสมาชิกชมรมที่จำเป็นต้องผ่านกิจกรรมชมรม และจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ว่ามีหรือไม่ หากมีให้แจ้งสมาชิกท่านนั้นให้มาติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

* เนื่องจากกิจกรรมชมรม เป็นกิจกรรมบังคับ ดังนั้น การดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการใดๆของท่าน จะส่งผลถึงสมาชิกชมรมของท่าน

กองพัฒนานักศึกษา

19 มกราคม 2564