ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ พิธีกร “พิธีการ พิธีกรรม”

📣 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ พิธีกร “พิธีการ พิธีกรรม”

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิธีกร “พิธีการ พิธีกรรม” ให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 7-10 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูดเพื่อเป็นพิธีกรในงานพิธีการ พิธีกรรม การเตรียมการ การปฏิบัติงานศาสนพิธี รูปแบบจัดงานพิธีการและศาสนพิธีต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นไปในแนวทางเดียวกัน