ประชาสัมพันธ์ข่าว การสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 4 และโอนย้าย

นักศึกษาที่มีความประสงค์เรียน นศท. ปี 4 / และโอนย้าย

เตรียมเอกสารดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาใบผลการเรียน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาการจบ รด. ปี 3 (ยกเว้นปีจบจาก กาญจนบุรี / สุพรรณบุรี)
  5. เอกสารการโอนย้าย (สำหรับการโอนย้ายจากโรงเรียนเก่า)
  6. รูป นศท. 1 นิ้ว 2 รูป

นัดประชุมพร้อมส่งเอกสาร วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์