ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล