ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

สามารถศึกษาข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://ac.kru.ac.thหรือระบบรับสมัคร http://register.kru.ac.th