ประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากได้ ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นแบบออนไลน์ จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าลิงก์ 👉https://bit.ly/3gO0oAq เพื่อดูคลิปวีดีโอและทำใบงานส่งภายในวันที่กำหนด