ประชาสัมพันธ์…การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 – 5 ที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์เอกสารต่างๆ เพื่อนำส่งและเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โดยทางกองพัฒนานักศึกษา จะปิดรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษาออนไลน์ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/kUVZHy7Lp3XJoT8X9

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 – 5 ที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  ขึ้นไป
  4. เป็นผู้ที่บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน หรือมีบุตรในอุปการะหลายคน
  5. เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านทักษะวิชาการ หรือด้านกีฬา
  6. เป็นผู้มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ