ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ