ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ต่อมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” มีผลให้ “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี” เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี” สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีเปลี่ยนสภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยใหม่ และเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างใหม่ สำนักกิจการนักศึกษา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น กองกิจการนักศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพัฒนานักศึกษา จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งจัดบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้คำปรึกษา ช่วยลดปัญหาอุปสรรคในระหว่างการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างเต็มความสามรถและส่งเสริมให้นักศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่ง สังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบและสนับสนุนในงานกิจการนักศึกษา ให้ดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการสร้างสรรค์คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชถัฏกาญจนบุรีให้เป็นผู้ “มีความรู้ มีคุณธรรม และมีส่วนในการพัฒนาชุมชน”