ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

สามารถศึกษาข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://ac.kru.ac.th หรือระบบรับสมัคร http://register.kru.ac.th