รายชื่อนักศึกษา (ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.) ที่ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษา (ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ที่ตารางด้านล่างนี้ โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์รหัสนักศึกษาหรือชื่อลงในช่องค้นหาเพื่อค้นหารายชื่อ

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรณีดังนี้

  1. ไม่ส่งใบงาน
  2. ส่งใบงานไม่ครบทุกหน้า
  3. ไม่เขียนด้วยลายมือ
  4. ส่งไฟล์ไม่ถูกต้อง ไฟล์เปิดไม่ได้ ไฟล์เข้ารหัส
  5. ไฟล์ไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านได้

นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ทางกองพัฒนานักศึกษาจะเปิดให้นักศึกษาได้ส่งใบงานใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2564 โดยให้นักศึกษาติดตามลิงค์การส่งใบงานอึกครั้งทางเพจ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี www.facebook.com/dsd.kru.ac.th

รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลสาขาวิชา
64222080101นางสาวจิตาพัชญ์ ศิริณทิพย์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080102นางสาวธันยาภัทร์ ศิริณทิพย์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080103สิบตรีรณฤทธิ์ เอมโอชรัฐประศาสนศาสตร์
64222080104นายวราพงษ์ สุชัยยะรัฐประศาสนศาสตร์
64222080105สิบตรีอุดมเดช อมรวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080107นายประมุข แจ่มน้อยรัฐประศาสนศาสตร์
64222080109สิบตำรวจโทสาธิต แป้นน้อยรัฐประศาสนศาสตร์
64222080110นางสาวธิดารัตน์ ศิริศัตยากุลรัฐประศาสนศาสตร์
64222080111นางสาวฤดีวรรณ์ -รัฐประศาสนศาสตร์
64222080112นางสาวพรทิพา ขุนแสนรัฐประศาสนศาสตร์
64222080113นายอภิรัฐ สงบจิตรัฐประศาสนศาสตร์
64222080114นายกิฒติ สงวนพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080115นายสาธิต อนุเจริญไชยรัฐประศาสนศาสตร์
64222080118นายศุภโชค รุ่งหิรัญศักดิ์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080119นางสาวพิมพา ศรีเวียงรัฐประศาสนศาสตร์
64222080120นายธนากิตติ์ ปึงอุดมรัฐประศาสนศาสตร์
64222080121นางสาวมนัญชยา ธัยยาวัฒน์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080122นางสาวชณัญธิตา สังวาลสินรัฐประศาสนศาสตร์
64222080123นางสาวศิรประภา จวนอาจรัฐประศาสนศาสตร์
64222080125นางสาวนุชจิรา วีรเสนารัฐประศาสนศาสตร์
64222080126นายฮาซาน ปาทานรัฐประศาสนศาสตร์
64222080127นางสาวสุทธิดา พิริยวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080128นายภัทรพงษ์ วิเศษสิงห์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080129จ่าสิบโทอิมานุเอล พรมรัตน์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080130สิบเอกยศพล พูลโคกรัฐประศาสนศาสตร์
64222080131นางสาวเจนจิรา ทสรรัฐประศาสนศาสตร์
64222080132นายวัชรพล ทองหล่อรัฐประศาสนศาสตร์
64222080133สิบตรีธนาวุฒิ เค้ามูลรัฐประศาสนศาสตร์
64222080134นายวงศธร ปัญญาถิ่นรัฐประศาสนศาสตร์
64222080135จ่าสิบตรีณัฐพงษ์ สิทธิรัฐประศาสนศาสตร์
64222080136นายณัฐพงศ์ สอนใจรัฐประศาสนศาสตร์
64222080137นายสุรชัย บุญเชิดรัฐประศาสนศาสตร์
64222080138นางสาวศันสนีย์ สังขตระกูลรัฐประศาสนศาสตร์
64222080139นางอัญชลี อ่วมรอดรัฐประศาสนศาสตร์
64222080151นายอาณากร ฤทธิศักดิ์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080155นางสาวอิสริยา ดวงเดือนรัฐประศาสนศาสตร์
64222080156ร้อยโทณชพัฒน์ มีชนะรัฐประศาสนศาสตร์
64222080158ร้อยตรีชัชวาลย์ พานรองรัฐประศาสนศาสตร์
64222080159สิบตรีวัสนกร ใจเเปงรัฐประศาสนศาสตร์
64222080160สิบเอกรัตนโชค เชียงเงาะรัฐประศาสนศาสตร์
64222080201นายนราธิป เหรียญเครือรัฐประศาสนศาสตร์
64222080202นายพศวัต อินทรรัฐประศาสนศาสตร์
64222080203นายวรัญญู วารินรัฐประศาสนศาสตร์
64222080204นายลักษณะเลิศ บุญอินทร์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080205นายศรัญย์พงษ์ เนตรสุวรรณรัฐประศาสนศาสตร์
64222080206นางสาวสุภมาส ชุดกลางรัฐประศาสนศาสตร์
64222080207นางสาวดาราวรรณ บุญเจริญรัฐประศาสนศาสตร์
64222080209สิบเอกกรกช โพธิ์ศรีนาครัฐประศาสนศาสตร์
64222080210สิบเอกพลวัฒน์ ทองจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์
64222080212นางสาวอรพิน ชะอุ่มรัฐประศาสนศาสตร์
64222080213นางสาวเบญจมาศ ทะแยงรัฐประศาสนศาสตร์
64224120101นายดนัย --
64224120102สิบโทหญิงอาภานันท์ ขำโขนงงาม-
64224120103นางสาวนันทกาญ โมกหลวง-
64224120104สิบตรีธัญโญ แสงทินกร-
64224120105นางสาวอัญชริการ์ วันทอง-
64224120106นางสาวช้องนาง สอดศรี-
64224120107นายปราชญ์ วงแก้ว-
64224120108สิบเอกปฏิภาณ คุณมารดา-
64224120109สิบโทศรันย์ ศิริรัตน์-
64224120110นางสาวณัฏฐณิชา ก้องประเสริฐกุล-
64224120112นางสาวพิชญา มาพิจารณ์-
64224120113นางสาวลักษมณ อนันตริยกุล-
64224120114นางสาวชุติมา สังวาลเพ็ชร๋-
64224120115นางสาวสุมณฑา นุ่มเจริญ-
64224120116นางสาวธัญลักษณ์ สุภาพ-
64224120117นางสาวจันทกร อ่อนตีบ-
64224120118นางสาวพิไลลักษณ์ ศรีงาม-
64224120119นางสาวนัฎฐริกา สังข์ทอง-
64224120120นางสาวอำพร ไม่มีนามสกุล -
64224120121นางสาวเดือน เสกสุนทร-
64224120122นางสิตาทิพย์ เจริญวิโรฒโภคิน-
64224120123นางสาวเจนจิรา เทพณรงค์-
64224120124นางสาวอารีรัตน์ จิตตสุโภ-
64224120125นางสาวสายฝน กลั่นแฮม-
64224120126นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์-
64224120127นายวิษณุ ชุ่มบัว-
64224120128นางสาวอัยลดา ผิวหอม-
64224120129นางสาวชนิษฐา กองแก้ว-
64224120130สิบตรีณัฐนนท์ บุณช่วย-
64224120131นางสาวอลิสา อุปจันโท-
64224120132นางสาวกรกนก เงินงอก-
64224120133นายจักรพรรดิ แซ่ตั้ง -
64224120134นายศุภโชติ นิลมณี-
64224120135นางสาวณัฐกานต์ ครบุรี-
64224120136นางสาวพิมพ์รภัท พัฒนสิริวัฒน์-
64224120137นางสาวโชติกา ยิ่งธนากิจ-
64224550101นางสาวกนกลักษณ์ บัวเกตุการจัดการ
64224550102นายศรัณยู แป้นอินทร์การจัดการ
64224550103นางสาวอุไรรัตน์ แก่นศรีการจัดการ
64224550104นางสาวนิรชา ผิวจันทร์เลิศการจัดการ
64224550105นางสาวชนิสรา เหลืองสดใสการจัดการ
64224550106นางสาวณัฐฐา โพธิ์เงินงามการจัดการ
64224550107นางสาวสิรินดา พิพิธพัชรานุกุลการจัดการ
64224550108นางสาวพรนภัส คำหอมกุลการจัดการ
64224550109นายเอกสิทธิ์ ประเสริฐสุขการจัดการ
64224550112นางสาวอารยา เจี่ยประเสริฐการจัดการ
64224550113นางสาวกันณิษา ขันทะมาการจัดการ
64224550114นางสาวอณัศยา สัตยากุลการจัดการ
64224550115นางสาวภัทรานิษฐ์ ธนสินจารุพงศ์การจัดการ
64224550116นางสาวธิดารัตน์ ดีพลาการจัดการ
64224550117นางสาวเอมา -การจัดการ
64224590101นายมงคล คำภิรมย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590102สิบโทสหัสวรรษ แสงทองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590103นางสาวนันท์นภัส ชุมโกมลเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590104นายนาถวัฒน์ เชื้ออยู่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590105นายธนธรณ์ พานทองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590106นายสิทธิศักดิ์ ลีชนะวานิชพันธ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590107นายณัฏฐ์ธนัน จุลธุระเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590109นางสาวพิชญ์สินี ราชไชยาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590110นางสาวสโรชา เอี่ยมผดุงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590111นางสาวฐิตายากรณ์ มาลาฉ่ำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590112นายพีรภัทร์ ใจเด็ดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590113นายสุรภัทร จันทร์พินิจรัตน์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590114นายจารุวัฒน์ ใยเม้าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590115นางสาวณัฐกมล ปูรณวัฒนกุลเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64224590117นายทัศนัย บุญน้อมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ