รายชื่อนักศึกษา (ภาคปกติ) ที่ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษา (ภาคปกติ) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ที่ตารางด้านล่างนี้ โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์รหัสนักศึกษาหรือชื่อลงในช่องค้นหาเพื่อค้นหารายชื่อ

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรณีดังนี้

  1. ไม่ส่งใบงาน
  2. ส่งใบงานไม่ครบทุกหน้า
  3. ไม่เขียนด้วยลายมือ
  4. ส่งไฟล์ไม่ถูกต้อง ไฟล์เปิดไม่ได้ ไฟล์เข้ารหัส
  5. ไฟล์ไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านได้

นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ทางกองพัฒนานักศึกษาจะเปิดให้นักศึกษาได้ส่งใบงานใหม่อีกครั้งในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564 โดยให้นักศึกษาติดตามลิงค์การส่งใบงานอึกครั้งทางเพจ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี www.facebook.com/dsd.kru.ac.th

รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลสาขาวิชา
64121010105นางสาวพรรณฤดี ศรีราจันทร์การศึกษาปฐมวัย
64121060105นางสาวชนรดี โยทะทัยวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121490103นายชนากร อ่อนศรีวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490115นางสาวชนันทา นครไชย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64122080423นายอรรถกร ผ่องใสรัฐประศาสนศาสตร์
64122170141นายพุทธพงศ์ โภคะวิจิตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
64123080101นางสาวลิซ่า อนุรักษ์ภูผาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
64123520107นายศุภกิจ พันธ์แตงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช
64124120202นางสาวมณีรัตน์ สมบูรณ์สุขวัฒนา (ปวส.)-
64124540104นายธัญวรัตม์ จัตุรงค์การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
64124550217นางสาวอนัญลักษณ์ สุขเจริญการจัดการ
64125480105นายกิตติพศ ใจเที่ยงออกแบบอุตสาหกรรม
64125480106นายชัชชัย รัตนวงษ์ออกแบบอุตสาหกรรม
64125480107นายถาวร สระทองเปลี่ยนออกแบบอุตสาหกรรม
64121010101นางสาวศรุตา น้ำว้าการศึกษาปฐมวัย
64121010102นางสาวจุฑามาศ ชันขุนทดการศึกษาปฐมวัย
64121010103นางสาวสุชาดา ชาวเขาเวียงการศึกษาปฐมวัย
64121010104นางสาวมัชฌิมา อำภาวงษ์การศึกษาปฐมวัย
64121010106นางสาวศศิธร อุตรนครการศึกษาปฐมวัย
64121010107นางสาวข้าวสวย ตะโกใหญ่การศึกษาปฐมวัย
64121010108นางสาวชลิดา ศรีภุมมาการศึกษาปฐมวัย
64121010109นางสาวอลิษา พุทธาการศึกษาปฐมวัย
64121010110นางสาวอรอุมา ม่วงพรายการศึกษาปฐมวัย
64121010111นางสาวสิริธร จาดทองคำการศึกษาปฐมวัย
64121010112นางสาวบุษยมาส ผาภูมิชลาศัยการศึกษาปฐมวัย
64121010113นางสาวกมลรัตน์ ศรีหรั่งไพโรจน์การศึกษาปฐมวัย
64121010114นายวุฒิพงษ์ ชาดำการศึกษาปฐมวัย
64121010115นางสาวยุพา หนูอ้นการศึกษาปฐมวัย
64121010116นางสาวเสาวลักษณ์ ฉัตรทัณฑ์การศึกษาปฐมวัย
64121010117นางสาวชิดชนก พิลึกดีการศึกษาปฐมวัย
64121010118นางสาววรัญญา ศิริกุลการศึกษาปฐมวัย
64121010119นางสาววิชุดา บุตรจันทร์การศึกษาปฐมวัย
64121010120นางสาววิชุดา ก๋งพิ้วการศึกษาปฐมวัย
64121010121นางสาวกรกนก คุ้มภัยการศึกษาปฐมวัย
64121010122นางสาวสุกัญญา เกิดวันการศึกษาปฐมวัย
64121010123นางสาวนริศรา แสเพ็ชรการศึกษาปฐมวัย
64121010124นางสาววรรณศิริ ทองคงอ่วมการศึกษาปฐมวัย
64121010125นางสาวเมธาพร ขวากุดแข้การศึกษาปฐมวัย
64121010126นายฤทธิ์ หนูกรุดการศึกษาปฐมวัย
64121010127นางสาวศุภจิรา ประเสริฐกุลการศึกษาปฐมวัย
64121010128นางสาวเกศรินทร์ มหาโชติการศึกษาปฐมวัย
64121010129นางสาวน้ำฝน อุดมสีทองการศึกษาปฐมวัย
64121010130นางสาวธนภรณ์ เอี่ยมเมืองการศึกษาปฐมวัย
64121060101นายนพนนท์ ซอตอวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060102นางสาวณัฐวดี ยะถาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060103นางสาวขนิษฐา เณรทองวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060104นางสาวปุณญาพร แย้มยิ้มวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060106นายวิสิษฐกานต์ มีสิทธิกุลวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060107นางสาวกาญจนา ท่าฉลาดวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060108นางสาวอรพรรณ ภูผารุ่งเรืองวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060109นางสาวสุชาดา สุวรรณสิงห์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060110นายส่งบุญ มาเทศวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060111นางสาวอาทิตยา ศรีนัครินทร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060113นายณัฐวัฒน์ นันทพันธ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060114นางสาวศศินิภา ทรัพย์มากวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060115นางสาวนิสารัตน์ มณีแสงวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060117นางสาวอุษมา เพิ่มพูลวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060118นายมัฆวาร ช้างลิ่งวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060119นางสาวปิยธิดา ชัยเจริญวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060120นางสาวกัณศดาณ หงษ์อินทร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060121นางสาวพรวรีย์ งาต้นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060122นายชลทร ชินนะวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060123นายธีรพัฒน์ ทองรอดวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060125นายสรธิญ มินเสนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060126นางสาวจันทกานติ์ บุญยงค์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060127นายทรงกลด นาลาดวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060128นางสาวรุจีวรรณ์ สง่าโฉมวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060129นางสาวจันทิมา อินนอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060130นางสาวศิริประภา วงษ์แสงสุวรรณวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060201นางสาวผกามาศ สีหอมกลิ่นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060202นายธีรพัฒน์ จันทร์แดงวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060203นางสาวณัฐนันท์ ชนะเลิศวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060204นายชิตติชัย กุลทองทักษ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060205นางสาวศุภิสรา เก่งศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060206นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์สุวรรณวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060207นางสาวอรวรรณ บุญเรืองรอดวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060208นางสาวสวรรยา อารีกิจวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060209นางสาวสุณิสา วันทองวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060211นางสาวนริศรา ประสงค์สันติวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060212นายประเสริฐชัย ด้วงชื่นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060213นายภูมิพัฒน์ เพิ่มพูลวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060214นางสาวฟาดีละห์ สิเดะวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060215นางสาวปรายฟ้า มั่นหมายวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060216นายจิรายุวัฒน์ ช่างยืนยงวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060217นางสาววริษา พัดไสววิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060218นางสาวธิภาดา วิเศษสิงห์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060220นายสิทธินนท์ เคาภูเขียววิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060221นายณัชพล แดงก่ำวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060222นางสาวอุทุมพร เอี่ยมพันธ์ฉิมวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060224นางสาวสุชานันท์ หงษ์เวียงจันทร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060225นายภูบดินทร์ สิงห์คีพงค์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060226นายพัชรวร เขียวประภาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060227นางสาวจีรวรรณ หมีแรตวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060229นางสาวปภัสสรา แสนโซ้งวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121060230นายสิทธิชัย เสตะพันธ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64121100101นางสาวเขมิกา น้อยรินทร์สังคมศึกษา
64121100102นายอภิรักษ์ อั้งลี่สังคมศึกษา
64121100104นางสาวชนิดาภา สุขเกษมฤทัยสังคมศึกษา
64121100105นางสาววารุณี เกิดน้อยสังคมศึกษา
64121100106นายธราธิพัฒน์ สุวัณสุวัฒนานนท์สังคมศึกษา
64121100107นายธนโชติ เกษรสังคมศึกษา
64121100108นางสาวทิพยดา ทายาสังคมศึกษา
64121100109นางสาววรรณวลัย เอมทองสังคมศึกษา
64121100110นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณวงษ์สังคมศึกษา
64121100111นางสาวชิดชนก แก้วประดิษฐ์สังคมศึกษา
64121100112นางสาวชลธิชา เเซ่โง้วสังคมศึกษา
64121100113นางสาวจิรพร พบมิตรสังคมศึกษา
64121100114นายฐาปกรณ์ บุญสมปองสังคมศึกษา
64121100115นายณัฐนัย กาฬภักดีสังคมศึกษา
64121100118นางสาวนภสร โพธิ์ทรัพย์สังคมศึกษา
64121100119นางสาวญานี กวินนุกูลสังคมศึกษา
64121100120นายปพน แออัดสังคมศึกษา
64121100121นายบุญรัก ปอนาชุมสังคมศึกษา
64121100122นางสาวเอซูพอ -สังคมศึกษา
64121100123นายภัทรพงศ์ คูประชามิตรสังคมศึกษา
64121100124นางสาวณิชาภัทร รุ่งคูหาสังคมศึกษา
64121100125นางสาวมลธิชา รักษาสังคมศึกษา
64121100127นายวรพล เนตรายนสังคมศึกษา
64121100128นางสาวจุฬาลักษณ์ ลันภูมิสังคมศึกษา
64121100129นายอนันต์ยศ พินิจมนตรีสังคมศึกษา
64121100131นางสาวณัฐวิภา สืบดีสังคมศึกษา
64121100201นายฉัตรมงคล เรืองฤาหารสังคมศึกษา
64121100202นางสาวกันยารัตน์ งอนรถสังคมศึกษา
64121100203นางสาวนนทิชา เที่ยงอารมย์สังคมศึกษา
64121100204นายภานุมาศ อินต๊ะสังคมศึกษา
64121100206นายอธิราช ศรีเมืองสังคมศึกษา
64121100207นางสาวสุภัชชา วงษ์ษาสังคมศึกษา
64121100208นางสาวธนัชพร จิระสังคมศึกษา
64121100209นายพงศ์พันธุ์ มณีรอดสังคมศึกษา
64121100210นางสาวชนกานต์ ขวัญเมืองสังคมศึกษา
64121100211นางสาวจีรวรรณ ประจำเมืองสังคมศึกษา
64121100212นายฉัน -สังคมศึกษา
64121100213นายเสรี ทรัพย์ธรรมชาติสังคมศึกษา
64121100214นางสาวปิ่นแก้ว วงษ์เบาะสังคมศึกษา
64121100215นางสาวภัทราวดี แย้มอาษาสังคมศึกษา
64121100216นางสาวสุวรี โยธินทิกุลสังคมศึกษา
64121100217นางสาวอมรรัตน์ รอบรู้สังคมศึกษา
64121100219นายสุธน กลั่นแก้วสังคมศึกษา
64121100220นายอชิตพล ศรีพรรณทองสังคมศึกษา
64121100221นางสาวเว -สังคมศึกษา
64121100222นายวงศพัทธ์ วรรณวงษ์สังคมศึกษา
64121100223นายวงศธร เหรียญทองสังคมศึกษา
64121100224นางสาวชลธิชา รุ่งเรืองสังคมศึกษา
64121100225นางสาวอัญชิสา มาสศรีสังคมศึกษา
64121100226นายอธิการ เอกวัฒน์สังคมศึกษา
64121100227นายพิพัฒน์พงษ์ ช่างเกวียนดีสังคมศึกษา
64121100228นายศุภราช รวมยอดสังคมศึกษา
64121100229นายวิโรจน์ เเก้วเขียวสังคมศึกษา
64121100230นางสาวพรชิตา ทรัพย์ประเดิมชัยสังคมศึกษา
64121360101นางสาวพัชรมณฑ์ ชาดำคณิตศาสตร์
64121360102นายวรชัย ดวงแสงจันทร์คณิตศาสตร์
64121360103นางสาวเกศฎา สังขบดินทร์คณิตศาสตร์
64121360104นางสาวนันทพร แก้วมหาคณิตศาสตร์
64121360105นางสาวผาณิตา เอี่ยมสำอางค์คณิตศาสตร์
64121360106นางสาวปัญญดา สังขเฉลาคณิตศาสตร์
64121360107นางสาวขวัญดาว เต้นพิทักษ์คณิตศาสตร์
64121360108นางสาวดวงสุรีย์ อยู่พ่วงคณิตศาสตร์
64121360109นายสวพล มาลัยคณิตศาสตร์
64121360110นางสาวอารีรัตน์ สิงหราคณิตศาสตร์
64121360111นางสาวมือจันทร์ ก้องสกุลเกียรติคณิตศาสตร์
64121360112นางสาวอัจฉรีพร ศรีดวงจันทร์คณิตศาสตร์
64121360113นางสาวปัณณพร สุขกรมคณิตศาสตร์
64121360114นายอังกฤษ ปิ่นประวัติคณิตศาสตร์
64121360115นางสาวสุนิตา บางเชยคณิตศาสตร์
64121360116นางสาวปรียาพร เชื้อวู่หลิมคณิตศาสตร์
64121360117นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกุลคณิตศาสตร์
64121360118นางสาวอภิชญา อนันต์วรัชยากุลคณิตศาสตร์
64121360119นางสาวขวัญแก้ว อ่องละออคณิตศาสตร์
64121360120นางสาวดลยา พิกาพวงคณิตศาสตร์
64121360121นางสาวเนตรอัปสร โสภาสิทธิ์คณิตศาสตร์
64121360124นางสาวอมรรัตน์ คงศิริคณิตศาสตร์
64121360125นางสาวกมลฉัตร เรืองขจรคณิตศาสตร์
64121360126นางสาวกัญญารัตน์ บุญธรรมคณิตศาสตร์
64121360127นายพุทธชาติ บัวจันทร์เหลืองคณิตศาสตร์
64121360128นายรัฐธรรมนูญ โฮมบุญคณิตศาสตร์
64121360130นางสาวญาณิศา จิตร์ประเสริฐคณิตศาสตร์
64121360201นางสาวกันต์สินี ทรงพันธุ์คชสารคณิตศาสตร์
64121360202นางสาวเมธาวดี หงษ์เวียงจันทร์คณิตศาสตร์
64121360203นางสาวศิรินทรา มะโนรัตน์คณิตศาสตร์
64121360204นางสาวฐิติมา แจ่มจำรัสคณิตศาสตร์
64121360206นางสาวอาทิตยา สาลีคณิตศาสตร์
64121360207นางสาวบุณฑริกา อังกาพย์คณิตศาสตร์
64121360209นางสาวศิริรัตน์ ใคร่ครวญคณิตศาสตร์
64121360210นางสาวฌัชชา พระชนะคณิตศาสตร์
64121360211นางสาวสมฤทัย วารีประกอบกิจคณิตศาสตร์
64121360212นางสาวนภัสสร สุขกุมารคณิตศาสตร์
64121360213นางสาวกาญติมา ไทรงามคณิตศาสตร์
64121360214นางสาวสุภาวดี วงษ์เพ็งคณิตศาสตร์
64121360215นางสาวศศิธร คล้ายคลังคณิตศาสตร์
64121360216นายภูชิต กุลจินต์คณิตศาสตร์
64121360217นางสาวณัฐฐาพร ม่วงแก้วคณิตศาสตร์
64121360218นางสาวสโรชา พิมพ์พลคณิตศาสตร์
64121360220นางสาวปรียาภรณ์ ปะระทังคณิตศาสตร์
64121360221นางสาวเนตรดาว เซี่ยงฝุงคณิตศาสตร์
64121360222นางสาวพิมพ์วิภา งามยิ่งคณิตศาสตร์
64121360225นางสาวปัฐมัย เหง้าน้อยคณิตศาสตร์
64121360226นางสาวขัตติยกัญญ์ เหลี่ยมจงกลคณิตศาสตร์
64121360227นายชาตรี การดำริห์คณิตศาสตร์
64121360228นางสาววสิตา แก้วจันทร์คณิตศาสตร์
64121360229นางสาวหทัยชนก สระทองแก้วคณิตศาสตร์
64121360231นางสาวสุพิชชา จันทะเฆ่คณิตศาสตร์
64121370101นายธนดล ขุนแสนภาษาอังกฤษ
64121370102นางสาวปทุมวัน ประสงค์ผลภาษาอังกฤษ
64121370103นางสาวมณีฉาย ปานหว่างภาษาอังกฤษ
64121370104นางสาวปิยะพร ศรีราชาภาษาอังกฤษ
64121370105นางสาวอริสรา พลดงภาษาอังกฤษ
64121370106นางสาวชนากานต์ กล่อมสกุลภาษาอังกฤษ
64121370107นางสาวปนัดดา มานมะโรภาษาอังกฤษ
64121370108นางสาวกานต์พิชชา บุพศิริภาษาอังกฤษ
64121370109นางสาวณัฐฐินันท์ ภุมรินทร์ภาษาอังกฤษ
64121370110นางสาวปณิธิ หมื่นอาจยิ้มภาษาอังกฤษ
64121370111นายณัฏฐวี จันทร์พินิจรัตน์ภาษาอังกฤษ
64121370112นางสาวสุธิดา สายคำวงษ์ภาษาอังกฤษ
64121370113นายสุดเเดน ขาวนวลภาษาอังกฤษ
64121370114นายกิจจา ต่ายแพรภาษาอังกฤษ
64121370115นางสาวนนทิณี ยิ้มสีมาภาษาอังกฤษ
64121370116นางสาวณัฐวดี สุขเกษมภาษาอังกฤษ
64121370117นางสาวอรทัย สินจันทร์ภาษาอังกฤษ
64121370118นางสาวเดือนฉาย ม่วงคล้ายภาษาอังกฤษ
64121370119นางสาวพริษฐ์ดา บัวบานภาษาอังกฤษ
64121370120นางสาวธีราดา ผาทองภาษาอังกฤษ
64121370121นางสาวอรชุลี คงสังคะภาษาอังกฤษ
64121370122นายภัทรพล พลเสนภาษาอังกฤษ
64121370123นางสาวศศิธร มะลากันภาษาอังกฤษ
64121370124นางสาวปภาวดี พรหมชนะภาษาอังกฤษ
64121370125นางสาวสุนิสา พิมพาภาษาอังกฤษ
64121370126นางสาวขวัญใจ ดอนชะเอมภาษาอังกฤษ
64121370127นางสาวฐิติชญา ศรีทองภาษาอังกฤษ
64121370128นางสาวสุพรรษา บุญชูภาษาอังกฤษ
64121370129นางสาวพรทิพย์ ทองผาขจิตภาษาอังกฤษ
64121370130นางสาวดลยา เขยนอกภาษาอังกฤษ
64121370201นางสาวจีน -ภาษาอังกฤษ
64121370202นายพชรพล ศรีรัตนพรภาษาอังกฤษ
64121370203นางสาวกุลชา วงศ์ษาภาษาอังกฤษ
64121370204นางสาวนลินทิพย์ เกตุเห่งภาษาอังกฤษ
64121370206นางสาวฐิตาภรณ์ โพธิ์เสือภาษาอังกฤษ
64121370207นางสาววรรณษา มึ่งชาสะภาษาอังกฤษ
64121370208นางสาวอาริสา โคกมณีภาษาอังกฤษ
64121370209นางสาวภัทรวดี คำมาภาษาอังกฤษ
64121370210นายสหรัฐ กาลจนกุลภาษาอังกฤษ
64121370211นายเมธาสิทธิ์ ตาละคำภาษาอังกฤษ
64121370212นางสาวกุลณัฐ มังกรคณทีภาษาอังกฤษ
64121370213นางสาวกาญจนา พัฒนาสิทธิโชคภาษาอังกฤษ
64121370214นางสาวกรรณิการ์ เส็งนาภาษาอังกฤษ
64121370215นางสาวกนกวรรณ ราชชื่นภาษาอังกฤษ
64121370216นางสาวญาดา ตะพังภาษาอังกฤษ
64121370217นางสาวฐิติพร ลาภมูลภาษาอังกฤษ
64121370219นายสหรัฐ คุณลักษณ์ภาษาอังกฤษ
64121370220นางสาวปณิตา ทรัพย์สมบัติภาษาอังกฤษ
64121370221นางสาวอติกานต์ ยะวันภาษาอังกฤษ
64121370223นายกิตติภพ อินทรสุวรรณ์ภาษาอังกฤษ
64121370224นางสาวสรัลพร คล้ายสินธุ์ภาษาอังกฤษ
64121370225นายพีรพัฒน์ ยุกติชาติภาษาอังกฤษ
64121370226นางสาวศิวลักษณ์ งามยิ่งภาษาอังกฤษ
64121370227นางสาวธมลวรรณ งามขำภาษาอังกฤษ
64121370228นางสาวรุ่งนภา ถาวรเรืองรุ่งภาษาอังกฤษ
64121370229นางสาวนิตยา ชื่อสินภาษาอังกฤษ
64121370230นางสาวกมลเนตร ศรีพันธุ์ภาษาอังกฤษ
64121380101นางสาวจุฑารัตน์ ลอยอากาศภาษาไทย
64121380102นางสาวมุทิตา ครุธเครือภาษาไทย
64121380103นางสาวพีรดา ดีปานแก้วภาษาไทย
64121380104นางสาววรกานต์ ร่มสนุกภาษาไทย
64121380105นางสาวกณิกา สังข์เลิศภาษาไทย
64121380106นายชนะชน สุขนาภาษาไทย
64121380107นางสาวพรชิตา นวลละออภาษาไทย
64121380108นางสาวเกตนิกา กองจันทร์ภาษาไทย
64121380109นางสาวพรดารัตน์ วรรณพัฒน์ภาษาไทย
64121380110นายพัทธพล ชูสีภาษาไทย
64121380112นางสาวสุวรรณา มีสุขภาษาไทย
64121380113นางสาวศิริพร บุญมาภาษาไทย
64121380114นางสาวบัณฑิตา ขันทเขตภาษาไทย
64121380115นางสาวจันทร์สุดา สกุลธีระดิลกภาษาไทย
64121380116นางสาวอรุณวลัย ใจอดทนภาษาไทย
64121380117นางสาวสุนิสา แซ่อุ่นภาษาไทย
64121380118นางสาวจิดาภา สุดใจภาษาไทย
64121380119นางสาวธัญชนก นกเล็กภาษาไทย
64121380120นางสาววิวรรธณี รอดพ่วงภาษาไทย
64121380121นางสาวอทิตยา เหลืองสะอาดภาษาไทย
64121380122นางสาวนภวรรณ โพธิ์ศรีทองภาษาไทย
64121380123นางสาวณิชาภัทร จันทร์ทรงภาษาไทย
64121380124นางสาวสุวิมล เพ็ชรรังศรีภาษาไทย
64121380125นางสาวทิวาพร ธานีภาษาไทย
64121380126นางสาวพัทธมน มากอิ่มภาษาไทย
64121380127นางสาวศรญา เบ็ญพาดภาษาไทย
64121380128นางสาวกรวรรณ กระแดงภาษาไทย
64121380129นางสาวณัฐนิชา นิลน้ำเพ็ชรภาษาไทย
64121380132นางสาววนัสวรรณ จันทร์สูตร์ภาษาไทย
64121380201นายสหรัฐ สุกใสภาษาไทย
64121380202นายต้อม -ภาษาไทย
64121380203นายปุรชัย สุขัคคานนท์ภาษาไทย
64121380204นางสาวเมย์วดี ศุภะวนาพงศ์ภาษาไทย
64121380205นางสาวสุชาดา กวินธรรมภาษาไทย
64121380207นางสาวสุทธิรัตน์ สีนวนภาษาไทย
64121380209นางสาวพลอยชมภู วิชัยภาษาไทย
64121380210นางสาวจีราภา วงพรมษาภาษาไทย
64121380211นางสาวญานิกา ประชากุลภาษาไทย
64121380212นางสาวตะวัน สังขเจริญชัยภาษาไทย
64121380213นางสาววันวิสาข์ แสงเลิศภาษาไทย
64121380214นางสาวเกตุศิริวรรณ จันทร์หอมภาษาไทย
64121380215นางสาวอาทิตยา มงคลวัฒนเดชาภาษาไทย
64121380216นางสาววรรณวิษา สอนมาลาภาษาไทย
64121380217นางสาวจุราวัน กีรติชัยกรภาษาไทย
64121380219นางสาววาสนา อังเปรมภาษาไทย
64121380220นางสาวโสภิดา บุญสง่าภาษาไทย
64121380221นายธีรภัทร แดงสะอาดภาษาไทย
64121380222นางสาวอรวรรณ แตงอ่อนภาษาไทย
64121380223นางสาวใบเฟิร์น แรงครุฑภาษาไทย
64121380224นางสาวณัฐนันท์ อ่อนเบาภาษาไทย
64121380225นางสาวโยษิตา คัชฌากรภาษาไทย
64121380226นางสาวณัฐกมล ผิวนวลภาษาไทย
64121380227นายธนสิน ยวงลำใยภาษาไทย
64121380228นางสาวปรียาพร ชัยนามภาษาไทย
64121380229นายอัครพงศ์ การภักดีภาษาไทย
64121380230นางสาวมายาวีย์ เสืองามภาษาไทย
64121390102นางสาวธัญญาเรศ บุญเชิดพลศึกษา
64121390103นายจรินทร์ นาสวนทัศนีย์พลศึกษา
64121390104นายอภิชาติ นาสวนกิตติพลศึกษา
64121390105นายยุทธนา สำลีกลางพลศึกษา
64121390106นางสาวอริสรา อินทร์วรรณ์พลศึกษา
64121390107นายณัฐพงษ์ คูณทวีพลศึกษา
64121390108นายเทอดศักดิ์ แผนสมบูรณ์พลศึกษา
64121390109นายธนกฤต สังข์ทองพลศึกษา
64121390110นายรัชชานนท์ ผิวดีพลศึกษา
64121390111นายณรงค์ชัย คงทนพลศึกษา
64121390112นายเชิงชาย วรฐากูรพลศึกษา
64121390113นายภูริ พยอมพันธ์พลศึกษา
64121390114นายมงคลชัย เหล่าพรพลศึกษา
64121390115นายกิตติพันธ์ บุดดาลีพลศึกษา
64121390116นายปิยะพล รสจันทร์พลศึกษา
64121390117นายเจษฎา แย้มยิ้มพลศึกษา
64121390118นายเด่น บุญยกฤตกุลพลศึกษา
64121390119นายสิงห์ -พลศึกษา
64121390120นายบอย ยี่ภิญโญพลศึกษา
64121390121นายเจริญศักดิ์ ตั้งสกุลแสงทองพลศึกษา
64121390122นายสุภาษิต สมดาพลศึกษา
64121390123นายยศกร แก้วศรีงามพลศึกษา
64121390124นายรณฤทธิ์ อุ่นทรัพย์พลศึกษา
64121390125นายนัฐพล ทองนอกพลศึกษา
64121390126นายเกียรติภูมิ เทศพันธ์พลศึกษา
64121390127นายเศกศักดิ์ กุลสิริกาญจน์พลศึกษา
64121390128นายธนภัทธ์ แย้มยมพลศึกษา
64121390129นายจิระวัฒน์ ฉิมทองพลศึกษา
64121390130นายชัชชัย ศิลาชัยพลศึกษา
64121390201นายชาย ทรัพย์ชัยศรีพลศึกษา
64121390202นายวิศรุต พูลสวัสดิ์พลศึกษา
64121390203นายปวริศ ทิมพิทักษ์พลศึกษา
64121390204นายอรุณ พรหมเทศพลศึกษา
64121390205นางสาวกรภัทร์ ณพิชชการุญญ์พลศึกษา
64121390206นายธนากร ศรีสวัสดิ์พลศึกษา
64121390207นางสาวกัลยรัตน์ คำทอนพลศึกษา
64121390208นายชำนาญ โฉมงามพลศึกษา
64121390209นายอนุวัตร มดแดงพลศึกษา
64121390210นางสาวภัทราพร สงเคราะห์พลศึกษา
64121390211นายสิทธิพงศ์ ดวงดาวพารัมย์พลศึกษา
64121390212นายพีรพล สาระรัตน์พลศึกษา
64121390213นางสาววรรนิษา นารินทร์พลศึกษา
64121390214นางสาวศศินีย์ ปัตถามัยพลศึกษา
64121390215นายบวร สาระศาลินพลศึกษา
64121390217นางสาวปัทมพร บัวเขียวพลศึกษา
64121390218นางสาวพิณประภา วิเศษสินธ์พลศึกษา
64121390219นายวิศรุต สังขสุวรรณาพลศึกษา
64121390220นายมงคล อุ่นเรือนพลศึกษา
64121390221นายศิวัฒน์ นาวงษ์ษะพลศึกษา
64121390222นายวุฒธิชัย ช่วยบำรุงวงศ์พลศึกษา
64121390223นายนพรัตน์ สิงห์ทองพลศึกษา
64121390224นางสาวรัตนา ทองผาสีงามพลศึกษา
64121390225นางสาวศุภานัน อุปการะพลศึกษา
64121390226นายสุรศักดิ์ บุญญาเจริญกุลพลศึกษา
64121390227นายสัญชัย ดังตราชูพลศึกษา
64121390228นายรักชาติ ธาตุบัวพลศึกษา
64121390229นายนที สันติภาพชัยเจริญพลศึกษา
64121390230นายต่อพงศ์ สัตยากรพลศึกษา
64121390231นายปฎิพัทธ์ เอี่ยมสอาดพลศึกษา
64121490101นางสาวธนภรณ์ พลโพธิ์ทองวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490102นางสาวปุยฝ้าย ไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490104นายสิทธิชัย แก้วบัวดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490105นายเทพฤทธิ์ สุระคำพันธ์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490106นางสาวเว ไม่ปรากฏชื่อสกุลวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490107นายปิยวัฒน์ สีชาวนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490108นางสาวภัทราพร ชื่นใจวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490111นายเขตตะวัน เหมพันธุ์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490112นายวรเดช ขุนราชวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490116นายณัฐวุฒิ อยู่ยอดวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490117นายภาณุวัฒน์ ปานดอนลานวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490118นายธวัชชัย เหลืองมั่นคงวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490119นายภัคพล สิริกาญจนามงคลวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490120นายทินกร ช้างโตวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490121นายสันติ สังขธิติวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490122นายจิรายุ คชายุทธวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490123นายปวิตร สืบดาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490124นางสาวบุญธิดา สวัสดิ์เชิดวงค์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490125นายพงษ์ศักดิ์ สืบอินทร์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490126นายนพรัตน์ บัวดกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490127นายประสิทธิพร เฟื่องผลวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490128นายอัศนี สุดจริงวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490129นายสมชาย อิ่มจิตร์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64121490131นายชนะชัย ประสิทธิ์สิงห์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
64122030101นางสาวภัสสร คงกระพันธุ์การพัฒนาชุมชน
64122030102นายรัชตะ เกิดลาภการพัฒนาชุมชน
64122030103นางสาวศศิกานต์ เเดงเย็นการพัฒนาชุมชน
64122030104นางสาวฟัา -การพัฒนาชุมชน
64122030105นายภพสรรค์ เปรุนาวินการพัฒนาชุมชน
64122030106นางสาวสิริพร วิลัยการพัฒนาชุมชน
64122030107นางสาวสุจิตรา โปยกักการพัฒนาชุมชน
64122030108นายเฉลิมพล ทองโสภาการพัฒนาชุมชน
64122030109นางสาวจุฑามาศ ช้างเผือกการพัฒนาชุมชน
64122030113นางสาวมานิดา แจ่มเรียนการพัฒนาชุมชน
64122030114นายสุทธิภัทร อินทรัพย์การพัฒนาชุมชน
64122030115นางสาวธนารีย์ เเสวงดีการพัฒนาชุมชน
64122030116นางสาวตาซุคือ -การพัฒนาชุมชน
64122030118นางสาวทัศนีย์ หล่อเหลี่ยมการพัฒนาชุมชน
64122030119นางสาวธันย์ชนก ไทยอุบลการพัฒนาชุมชน
64122030120นางสาวผกามาศ เสือใจการพัฒนาชุมชน
64122030121นายเวธน์ มีทรัพย์การพัฒนาชุมชน
64122030122นางสาวชลธิชา วงษ์ศิลป์การพัฒนาชุมชน
64122030123นายพงศธร ศิริอมรวกุลการพัฒนาชุมชน
64122030124นายนัฐรากร เสมาแก้วการพัฒนาชุมชน
64122030125นางสาวมานิดา ดอกยอการพัฒนาชุมชน
64122030126นางสาวปิยนันท์ สืบบุกการพัฒนาชุมชน
64122030127นายสมศักดิ์ เผ่าพงศ์ษาการพัฒนาชุมชน
64122030128นายสหัสวรรษ วิเศษสิงห์การพัฒนาชุมชน
64122030129นางสาววรารัตน์ พางามการพัฒนาชุมชน
64122030130นางสาวอรวี จันทร์ทรัพย์การพัฒนาชุมชน
64122080101นางสาวกนกพร ศรีเงินงามรัฐประศาสนศาสตร์
64122080102นายภัทรพงษ์ มะลิถอดรัฐประศาสนศาสตร์
64122080103นายกฤษณชัย ดอกพุฒรัฐประศาสนศาสตร์
64122080104นางสาวภัคนันท์ ดีมีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080105นางสาวจตุพร หอมสุวรรณรัฐประศาสนศาสตร์
64122080106นางสาวรัตนาภรณ์ สร้อยระย้ารัฐประศาสนศาสตร์
64122080107นางสาวสรัญญา ศรีคำรัฐประศาสนศาสตร์
64122080108นางสาวสุพัตรา แก่นจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080109นายเจนณรงค์ บัวงามรัฐประศาสนศาสตร์
64122080110นางสาวกมลลักษณ์ สมัยนิยมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080111นางสาวธัญจิรา ประชาฉายรัฐประศาสนศาสตร์
64122080112นางสาวฐิติวรรณ จงศุภวิศาลกิจรัฐประศาสนศาสตร์
64122080113นายสิทธิโชค เหมือนหงษ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080114นางสาววิยะดา สุดสายตารัฐประศาสนศาสตร์
64122080115นายธนพล จิณแพทย์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080116นางสาวรัตนา เพียงเอี้ยงรัฐประศาสนศาสตร์
64122080117นางสาวนิตยา ศรีทองดีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080118นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชะเอมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080120นายอดิเทพ ประดับแก้วรัฐประศาสนศาสตร์
64122080121นายนพรัตน์ โพธิ์ทองรัฐประศาสนศาสตร์
64122080122นางสาวนฤมล วอนเพียรรัฐประศาสนศาสตร์
64122080123นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมทองรัฐประศาสนศาสตร์
64122080124นายพีรวัฒน์ จงประเสริฐรัฐประศาสนศาสตร์
64122080125นางสาวอภัสรา เอิกเชื้อรัฐประศาสนศาสตร์
64122080126นางสาวฐานิสา กอฟักรัฐประศาสนศาสตร์
64122080127นางสาวสุกษมา ศิริการุณย์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080128นายเมลดา ศรีเอี่ยมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080129นางสาวกาญจนา เจริญหงษ์ษารัฐประศาสนศาสตร์
64122080130นางสาวนพวรรณ จันทร์ชีวารัฐประศาสนศาสตร์
64122080131นายณรงค์ฤทธิ์ แสงพระอินทร์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080133นางสาวชลิตา ชาดวงรัฐประศาสนศาสตร์
64122080134นางสาวสุชาดา พรมโคตรรัฐประศาสนศาสตร์
64122080136นางสาวสิรัชญา สืบกลั่นรัฐประศาสนศาสตร์
64122080137นายวิทวัส ศรีพนมวันรัฐประศาสนศาสตร์
64122080138นางสาวอริศรา วงษ์ษารัฐประศาสนศาสตร์
64122080139นายเจษฏา หนูดีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080140นายวรากร วงษ์เอกรัฐประศาสนศาสตร์
64122080141นายกรณ์ดนัย เชยโตรัฐประศาสนศาสตร์
64122080142นางสาวสุภาพร วิเศษสิงห์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080143นางสาวพรพิมล บุญมากรัฐประศาสนศาสตร์
64122080144นายวรภาส พิพัฒน์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080202นายอภิวิชญ์ ปลื้มจิตต์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080203นางสาวศิริพร สวัสดิ์กระเดื่องรัฐประศาสนศาสตร์
64122080204นางสาวพรทิพา แช่มขุนทดรัฐประศาสนศาสตร์
64122080207นางสาวชลลดา แสงรักษาทรัพย์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080208นางสาวนันทริกา มาช่วยรัฐประศาสนศาสตร์
64122080209นางสาวรัตนาวดี ทองศรีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080210นายรังสิมันต์ ใบไม้รัฐประศาสนศาสตร์
64122080211นายธนากร อ่อนสีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080212นายอาณัฐ บัวเบารัฐประศาสนศาสตร์
64122080213นายมนัส วงษ์แก้วรัฐประศาสนศาสตร์
64122080214นางสาวเรวดี เอี่ยมสอาดรัฐประศาสนศาสตร์
64122080215นางสาวรุจา ศิริพงศ์บวรรัฐประศาสนศาสตร์
64122080216นางสาวอารญา กันหะเสลารัฐประศาสนศาสตร์
64122080217นางสาวกานต์มณี จิรชลธารรัฐประศาสนศาสตร์
64122080219นางสาววิยดา วิริยะเมธากรรัฐประศาสนศาสตร์
64122080220นางสาวกฤติมา ฤทธิ์เทพรัฐประศาสนศาสตร์
64122080221นายวงศกร ไทยบุตรรัฐประศาสนศาสตร์
64122080222นางสาวชุติมา มีชนะรัฐประศาสนศาสตร์
64122080223นางสาวนิฤชา แก้วทรวงรัฐประศาสนศาสตร์
64122080224นายอนุพนธ์ วรจิตต์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080225นายวิชญดล กัลยาณธรรมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080226นายกษิดิ์เดช วงษ์สุวรรณรัฐประศาสนศาสตร์
64122080227นางสาวธวัลรัตน์ สีสวัสดิ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080228นางสาวธิตินาถ วงศ์วิวัฒน์โชติรัฐประศาสนศาสตร์
64122080230นายธีรเจต รัตนผลรัฐประศาสนศาสตร์
64122080231นายศตายุ เหมือนอ่ำรัฐประศาสนศาสตร์
64122080233นางสาวสุจิรา อาบสุวรรณ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080234นางสาวปรียา - (ทุนเพชรฯ)รัฐประศาสนศาสตร์
64122080235นางสาวนภชนก โต๊ะทองรัฐประศาสนศาสตร์
64122080236นางสาวณัฐณิชา อำนวยรัฐประศาสนศาสตร์
64122080237นางสาวกัญญาวีย์ ทองผาภูมิปฐวีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080238นางสาวสุภารวี โพธิ์ย้อยรัฐประศาสนศาสตร์
64122080239นางสาวปนัดดา ตั้งจิตรัฐประศาสนศาสตร์
64122080240นางสาวแพรวา ขำดีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080241นางสาววริษา น้อยจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080242นายธีรภัทร อินทรโอสถรัฐประศาสนศาสตร์
64122080243นายธัชพล เขียวชอุ่มรัฐประศาสนศาสตร์
64122080244นายวรัญญู เบิกบานรัฐประศาสนศาสตร์
64122080245นายวรฤทธิ์ มักเจียวรัฐประศาสนศาสตร์
64122080301นางสาวชรินรัตน์ ลม้ายพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080302นายธนกฤต เพชรชื่นสกุลรัฐประศาสนศาสตร์
64122080303นางสาวนิตยา หงษ์เวียงจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080304นายชัยสิทธิ์ ดาราเย็นรัฐประศาสนศาสตร์
64122080305นางสาววรรษมน กลิ่นโฉมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080306นางสาวภัทรวิภา ผลวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080307นางสาวชนิกานต์ ทองอ่อนรัฐประศาสนศาสตร์
64122080308นายอัครพล มะณีสารรัฐประศาสนศาสตร์
64122080309นางสาวปภัสสร วิหกมาสรัฐประศาสนศาสตร์
64122080310นางสาวสุจิตรา พงษ์ช้างอยู่รัฐประศาสนศาสตร์
64122080311นางสาวพรทิพย์ นาคขำพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080312นายอนันต์ ระวังนามรัฐประศาสนศาสตร์
64122080314นายธีรภัทร สุทธิรัตน์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080315นางสาวธัญลักษณ์ กิ่งมณีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080317นายอลงกรณ์ สังขเจติยรัฐประศาสนศาสตร์
64122080318นายนรากร จันทร์สว่างรัฐประศาสนศาสตร์
64122080319นางสาววีรยา ชูศรีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080320นางสาวประภาภรณ์ ปราบสุขรัฐประศาสนศาสตร์
64122080321นางสาวศริสา สว่างใจธรรมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080322นางสาวณัฐพร ศรีเมืองรัฐประศาสนศาสตร์
64122080323นางสาวปนัดดา ทองเย็นรัฐประศาสนศาสตร์
64122080324นางสาวกันต์ฤทัย โนทวงค์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080325นายพิสิษฐ์พงค์ สมเพ็ชรรัฐประศาสนศาสตร์
64122080326นายนิติธร แพไธสงรัฐประศาสนศาสตร์
64122080327นางสาวปวีณา พงษ์แสวงรัฐประศาสนศาสตร์
64122080330นางสาวศศิภานุมาศ นคราวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080331นายกาญจนวัฒน์ ชำนาญกำหนดรัฐประศาสนศาสตร์
64122080332นางสาวภัทรกร สุดโตรัฐประศาสนศาสตร์
64122080333นางสาววิยะดา ภู่ทองรัฐประศาสนศาสตร์
64122080334นายณัฐวุฒิ สังขดุษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080335นายณัฐพงษ์ สุวรรณบางรัฐประศาสนศาสตร์
64122080336นางสาวกรรวี กลิ่นพยอมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080337นางสาวณิชา แร่มีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080339นายนพนนท์ธร พรมดวงดีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080341นางสาวบุญกาญจน์ ทับทิมศรีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080342นายอนุภัทร นุชนุ่มรัฐประศาสนศาสตร์
64122080401นางสาวณัฏฐธิดา เหมือนทดรัฐประศาสนศาสตร์
64122080402นางสาวอมรรัตน์ อยู่เย็นรัฐประศาสนศาสตร์
64122080403นางสาววิรัลยุพา รูปทองรัฐประศาสนศาสตร์
64122080404นางสาวพิมพ์ลภัส ธรรมนาวรรณรัฐประศาสนศาสตร์
64122080405นายทศพล ศรีเหรารัฐประศาสนศาสตร์
64122080406นายธนภัทร กลีบทองรัฐประศาสนศาสตร์
64122080407นายนันทิพันธ์ จ้อยร่อยรัฐประศาสนศาสตร์
64122080409นางสาวธนาวัลย์ แซ่ฝุงรัฐประศาสนศาสตร์
64122080410นายวรายุส ภักดีสวาทรัฐประศาสนศาสตร์
64122080411นางสาวคณรัตน์ ศรีสว่างรัฐประศาสนศาสตร์
64122080412นางสาวกรรณิการ์ ลำไยหวานชื่นรัฐประศาสนศาสตร์
64122080413นางสาวชญาภา กลิ่นประทุมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080414นางสาวพัชรี เสาประโคนรัฐประศาสนศาสตร์
64122080415นายนิธิวัฒน์ รอดพ่วงรัฐประศาสนศาสตร์
64122080416นายคิรินทร จันทร์ทีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080418นางสาวไพรินทร์ เรืองฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080419นายปัณณธร คำมีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080420นางสาวอุษณีย์ สังข์ทองรัฐประศาสนศาสตร์
64122080421นางสาวโศรยา โพธิ์เงินงามรัฐประศาสนศาสตร์
64122080422นางสาวอาทิตยา นรารัตน์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080424นายณัฐภัทร ธนรินรดารัฐประศาสนศาสตร์
64122080425นางสาวดวงดี พรตะมะสกุลรัฐประศาสนศาสตร์
64122080426นางสาวนาฏกมล อุดมกาญจน์เมธีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080427นางสาวบวรรัตน์ สังขพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080428นางสาววันวิสา สนิทไทยรัฐประศาสนศาสตร์
64122080429นายพนากรณ์ เซี่ยงเท็ญรัฐประศาสนศาสตร์
64122080430นายธนกฤต จันทร์หอมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080431นางสาวกนกวรรณ ชามทองรัฐประศาสนศาสตร์
64122080432นายภาณุพล ซุ่นใช้รัฐประศาสนศาสตร์
64122080433นายศุภวิชญ์ ชุ่มมารัฐประศาสนศาสตร์
64122080434นายณพงศ์ ศรีบุญรักษ์รัฐประศาสนศาสตร์
64122080435นางสาวกัญญารัตน์ คุ้มถนอมรัฐประศาสนศาสตร์
64122080437นายอรรถพล สมศรีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080438นางสาววชิราภรณ์ ไชยปัญหารัฐประศาสนศาสตร์
64122080439นางสาวเกศกนก คานะมีรัฐประศาสนศาสตร์
64122080441นางสาวณัฐฐาพร ไทรสังขธำรงกรรัฐประศาสนศาสตร์
64122170101นางสาวรัญตรี บุญรินทร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170102นางสาวสุภัสสรา อิ่มอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170103นายคามิน บุญชูภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170104นายนพรัตน์ บ่อสอาดภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170106นางสาวพิชญ์ชาดา ดัดพันธุ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170107นายณฐปภัสร์ จันทร์มานะเจริญภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170108นางสาวพรทิพา ถิระกุลเมธีภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170109นายภัทรดนัย ศรีบางแพรกภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170112นายชาญ -ภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170113นายธนาธิป จันทร์ตาแก้วภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170114นางสาวธันยพร แซ่ตันภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170115นายศุภสิน นูมหันต์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170116นางสาวพรรษา สีเรืองภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170117นางสาวนภัสกรณ์ อังศุธโรภาสภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170119นายบุญฤทธิ์ เปรมเดชภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170120นางสาวตรีเนตร เสนานิมิตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170121นายวรวิทย์ อาจคงหาญภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170122นางสาวกาญจนา บุญชูภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170123นายอาฟันดีย์ เจ๊ะแลภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170124นางสาวจีจี้ -ภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170125นางสาวสุดธิดา คงนานดีภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170126นางสาวชนิดา เบ้าสาธรภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170127นายชยพล ภัทราพรพิสิฐภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170128นางสาวพิมพ์มาดา สุวรรณภาพภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170129นายภานุวัฒน์ เหมือนเขียวภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170130นายณัฐธพงษ์ จันทร์แย้มภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170131นางสาวสามินี กุมภาษีภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170132นายปรัชญา แสงสมุทรพิทักษ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170134นายอดิเทพ บำเพ็ญผลภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170135นางสาวกุลภัสสร์ โดดเครือภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170136นางสาวทิพวรรณ์ โพระดกภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170137นางสาวชลิตา รอดอาวุธภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170138นางสาวกวินทรา ทองผาสุทัศน์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170139นายอธิวัฒน์ ไทรสังขสินธิติภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122170140นางสาวมณิสรา สังข์สุวรรณภาษาอังกฤษธุรกิจ
64122570101นายวัชรพงษ์ บัวลอยภาษาจีน
64122570102นางสาวรัตนาภรณ์ พาทิแสงภาษาจีน
64122570103นางสาวธัญสุดา วงษ์ศิลป์ภาษาจีน
64122570104นางสาวภูริชญา กัณหรัตน์ภาษาจีน
64122570106นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีบุญเพ็งภาษาจีน
64122570107นายธีรภาพ เครือพับภาษาจีน
64122570108นางสาวณิชกานต์ เที่ยงธรรมภาษาจีน
64122570109นางสาวศศิภา ฉัตรทันฑ์ภาษาจีน
64122570110นายณัฐพงษ์ ดำรงค์พันธ์ภาษาจีน
64122570111นางสาววันนิสา สืบพลายภาษาจีน
64122570112นางสาวศศิประภา ใบบัวภาษาจีน
64122570113นางสาวภัทราวดี พนมพลอยภาษาจีน
64122570114นางสาวพันวษา เชยโตภาษาจีน
64122570115นางสาวบุษยา คงวงษ์ภาษาจีน
64122570116นางสาวชนิกานต์ สุนประชาภาษาจีน
64122570117นางสาวสุนิศา หวองเจริญพานิชภาษาจีน
64122570118นางสาวนิภาธร พรมสุรินทร์ภาษาจีน
64122570119นางสาวปียวรรณ เทพพิทักษ์ภาษาจีน
64122570120นางสาวธณัญญา แม้นทิมภาษาจีน
64122570121นางสาวอัลวาณี เจะมะภาษาจีน
64122600101นายวีรภัทร ชวัลธรณ์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600102นายธนกร ประดิษฐค่ายการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600103นายชณพงศธร มณีเนตร์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600104นางสาวกานดา ชินสิริพัฒน์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600105นายออมสิน มารอทองการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600106นายพิจักษณ์ แซ่เตียวการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600107นายสมชาย -การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600108นายนิติ สีเสียดการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600109นายอินทัช วงศ์นุชการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600110นางสาวชนิตา ใจชนการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600111นายจิรวัฒน์ สระศรีโสมการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600112นางสาวภัสร์ศรัณ วริศราวงศ์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600113นางสาวนภาพร เนือมีการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600114นางสาวพัชรพร ชาญศิริชัยการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600115นางสาวธวัลหทัย ใจอดทนการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600116นายกฤษณะพงศ์ เซี่ยงหว็องการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600117นายปรีชา แก้วปัญญาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122600118นายนรุตม์ สระบัวการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
64122610101นายจักรีรัตน์ คงคาสุริฉายดนตรีศึกษา
64122610102นายธัชชัย โตหลวงดนตรีศึกษา
64122610103นางสาวณัฐมล เปี้ยเกี๋ยงดนตรีศึกษา
64122610104นายภาณุพงศ์ ไทยงามศิลป์ดนตรีศึกษา
64122610105นายเฉลิมชัย ภูมิผิวดนตรีศึกษา
64122610106นายวิชญ์พล บุญรอดดนตรีศึกษา
64122610108นายสิทธิพงษ์ นุชประดิษฐ์ดนตรีศึกษา
64122610109นายวิทวัส รัตนธรรมดนตรีศึกษา
64122610110นายอิทธิพล การะเกษดนตรีศึกษา
64122610111นายศุภสิทธิ์ นากสกุลดนตรีศึกษา
64122610112นายเรวัต ภานุรัตน์ดนตรีศึกษา
64122610113นางสาวอัจฉรา โพธิ์ใบดนตรีศึกษา
64122610114นางสาวจีรนันท์ จิตรสุทัศน์ดนตรีศึกษา
64122610115นายกฤษฎา ก้อนทองดนตรีศึกษา
64122610116นายสุรชัย อินทวีทรัพย์ดนตรีศึกษา
64122610117นายกษิดิศ บัวซ้อนดนตรีศึกษา
64122610120นายจักรี วิศิษฎ์ธรรมศรีดนตรีศึกษา
64122610121นายสุระศรี บริสุทธิ์ดนตรีศึกษา
64122610122นางสาวศศิธร จิระอนุกูลชัยดนตรีศึกษา
64122610125นายวุฒิพงษ์ พริ้งพงษ์ดนตรีศึกษา
64122620101นางสาววริษฐา สืบดีภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
64122620102นางสาวสาวิตรี วงษ์น้อยภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
64122620103นางสาวปภาวรินทร์ ทรัพย์หรรษาพรภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
64122620105นางสาวสุมาตรา เพชรน้อยภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
64122630101นางสาวรักษิณา ฤาเดชนิติศาสตร์
64122630102นางสาววรกมล ก้อนเมฆนิติศาสตร์
64122630103นางสาวสุจินันท์ วงษ์สาธุนิติศาสตร์
64122630104นางสาวณัฏฐณิชา เหมือนอ้อยนิติศาสตร์
64122630105นางสาวจุฑาทิพย์ ครองเวียงนิติศาสตร์
64122630106นางสาวจิตรวรรณ เฮ็งฉ้วนนิติศาสตร์
64122630107นางสาวจันทนา ครองเวียงนิติศาสตร์
64122630108นางสาวพัชรพร สุวรรณานิติศาสตร์
64122630109นางสาววิชชุลดา มังคุดนิติศาสตร์
64122630110นายกิรนันท์ เนียมนนท์นิติศาสตร์
64122630111นางสาวนุชจรินทร์ โภคผลเจริญดีนิติศาสตร์
64122630112นางสาวปทิตตา ลิ้มสำราญนิติศาสตร์
64122630113นางสาวนาริษา ทองใบนิติศาสตร์
64122630115นายอนุชิต บัวดอกนิติศาสตร์
64122630116นายตรีวิทย์ ดวงรัตน์นิติศาสตร์
64122630117นางสาววนิดา วิริยะเมธากรนิติศาสตร์
64122630118นางสาวสุภาพร สุขอุดมศักดิ์นิติศาสตร์
64122630119นายวิศรุต แซ่ซ้งนิติศาสตร์
64122630120นางสาวปิยากร ใจอดทนนิติศาสตร์
64122630121นางสาวน้ำค้าง ศรีสุวรรณมาลานิติศาสตร์
64122630122นางสาวปิยฉัตร งามยิ่งนิติศาสตร์
64122630123นางสาวเอราวัณ ถ้วยทองนิติศาสตร์
64122630124นายคุณากร หนูขาวนิติศาสตร์
64122630125นายธนายุทธ วนาพิทักษ์กุลนิติศาสตร์
64122630126นายฉัตรมงคล เเซ่จงนิติศาสตร์
64122630127นายอนุสรณ์ จันทร์เมืองไทยนิติศาสตร์
64122630128นายวราวุฒิ -นิติศาสตร์
64122630129นายพงศภัค สิทธิสรนิติศาสตร์
64122630130นางสาวณัฐธิดา สีแก้วเขียวนิติศาสตร์
64122630131นายอาคม กัณห์เสลานิติศาสตร์
64122630132นายชนะชัย วิเศษสิงห์นิติศาสตร์
64122630133นายสหัสวรรษ เกตุชาตินิติศาสตร์
64122630134นายติณณภพ พึ่งพิบูลย์นิติศาสตร์
64122630135นางสาวชญาภา โพธิ์ศรีนิติศาสตร์
64122630137นายพีรพัฒน์ ขนทรัพย์นิติศาสตร์
64122630138นายภัทรกร แสงฉายนิติศาสตร์
64122630139นายอนุวัฒน์ แก้วบรรดิษฐ์นิติศาสตร์
64122630140นายชัยพร โพธิ์อ้นนิติศาสตร์
64122630141นายฤทธิเกียรติ จงผึ้งนิติศาสตร์
64123080102นายสมศักดิ์ หอมสุวรรณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
64123080104นางสาวชนันทา นครไชย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
64123250102นางสาวปรางค์ฉาย รอดลมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250104นายณวพล มูลสระดู่วิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250105นายอมรเทพ กายแจ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250106นายธนภูมิ เกษเกษรวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250107นายปพณ ประเสริฐกุลวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250108นายเดชนิน พงษะพังวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250109นายชวนนท์ ชื่นเย็นวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250110นายศุภชัย แซ่ฉีวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250111นายกอบชัย บรรทัดพันธุ์วิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250112นายธนวัฒน์ เที่ยงธรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250113นายอวิรุทธ์ ไชยสงครามวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250114นายชานนท์ ว่องเพิ่มผลวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250116นางสาววรรณกานต์ ศรีประภาวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250118นายแก้วขวัญ ไกรเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250119นายธีรภัทร แพรสุวรรณ์วิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250120นายพศิน พลอยเหลี่ยมวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250121นายจิรวัฒน์ วงษ์สุวรรณวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250122นายเกียรติศรัณย์ หวังศรีวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250123นายสุรพงษ์ วีระวัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250124นางสาวพรรณฑิกา โปทาสายวิทยาการคอมพิวเตอร์
64123250125นายตรีเพชร สุธาพจน์วิทยาการคอมพิวเตอร์
64123490102นางสาวอสมาภรณ์ เกตุขวงคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490103นางสาวปัทมวรรณ ใจแสนคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490104นางสาวกฤตพร มูลตรีปฐมคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490105นางสาววีนัส บัวงามคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490106นางสาวชมภู่ ชมภูธรคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490107นางสาวน้ำฝน แสงวิจิตรตระกูลคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490108นางสาวสุภาพร ภัทรดำรงธรรมคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490109นางสาวธิญาดา อุประคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490110นางสาวเกวลิน มะเจียกจรคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490111นางสาวมณีรัตน์ เกิดศิริคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490112นางสาวธัญลักษณ์ พรายทองคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490113นางสาวจารวี สงวนพันธ์คหกรรมศาสตรศึกษา
64123490114นางสาวนันทวัน อนันต์คหกรรมศาสตรศึกษา
64123490115นางสาวศุภรัตน์ ผ่องใสคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490116นางสาวพิชญาภัค อินโตคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490117นายพุฒิพงศ์ ศรีหาคุณคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490118นางสาวกนกพร วิชาธรคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490119นางสาวสุพิชญา วิเศษแสงศรีคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490121นางสาวสุกัญญา บุญส่งคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490122นางสาวสุภัชชา นิลนกคหกรรมศาสตรศึกษา
64123490123นางสาวปริยฉัตร โสภาคหกรรมศาสตรศึกษา
64123500101นางสาวนฤภร ฟักช้างเทคโนโลยี
64123500102นายทวีวัฒน์ จ้อยศรีเกตุเทคโนโลยี
64123500104นายจิรวัตร โสนนอกเทคโนโลยี
64123500105นายศักดิ์พิเชฐ บุญพุ่มพวงเทคโนโลยี
64123500106นางสาวปัณฑิตา สวัสดิ์จารีเทคโนโลยี
64123500107นางสาวนาขวัญ เต็มอิ่มเทคโนโลยี
64123500108นายสุทธิภัทร จำนงกุลเทคโนโลยี
64123500109นายอับดุลมายิด นพพันธ์เทคโนโลยี
64123500110นายศิริไพบูลย์ โรจน์บุญถึงเทคโนโลยี
64123500112นายศุภกฤษ พิมพิลาเทคโนโลยี
64123500113นายวัชรากร คิ้วสุขจำเริญเทคโนโลยี
64123500114นายธวัชชัย พงษ์พิมายเทคโนโลยี
64123500115นางสาวกฤษณา ห้วยหงษ์ทองเทคโนโลยี
64123500116นางสาวนริศรา ดำรงค์รักษ์เทคโนโลยี
64123510101นางสาวปัณณวีร์ สิริธนนท์ชัยวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
64123510102นางสาวสีดา -วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
64123520101นางสาวกมลวรรณ ศรีสวัสดิ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช
64123520102นายศุภกฤต เมืองนิลเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช
64123520105นางสาวบุษกร นิลยานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช
64123520106นายสุกฤษฏิ์ ชวดสุวรรณเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช
64124060101นางสาวณัฐณิชา ภักดีอุทธรณ์การตลาด
64124060102นางสาวมณฑิตา ชิดเชื้อบูรณะการตลาด
64124060104นางสาวเสาวลักษณ์ ชูจันทร์การตลาด
64124060105นายภูริน ดอนไพรอ่อนการตลาด
64124060106นางสาวบุปผา รูปโฉมการตลาด
64124060107นางสาวประภัสสร แก้วเขียวการตลาด
64124060108นางสาวอัญชิสา กลิ่นมณฑาการตลาด
64124060109นางสาวมัณฑนา สวนจันทร์การตลาด
64124060110นางสาวทิพวรรณ สวยกลางการตลาด
64124060111นายกร กราบทองการตลาด
64124060112นางสาวธนาพร กางรัมย์การตลาด
64124060113นางสาวไอยรา ขันคำการตลาด
64124060114นายอนุภัทร วรจิตต์การตลาด
64124060115นายธณาวุฒิ ฝักบัวการตลาด
64124060116นางสาวจุฑามาศ แซ่ตั้งการตลาด
64124060117นางสาวนิสา ฤดีพัชร์การตลาด
64124060118นายรถ แบ่งเพ็ชรการตลาด
64124120101นางสาวสุพรรณิการ์ มณีวงษ์-
64124120102นางสาวฐิติภรณ์ พรนิธิสกุล-
64124120103นางสาวชลิตา ปลาทอง-
64124120104นางสาวบุษรา ขันทอง-
64124120105นางสาวรพีพร อิ่มคุ้ม-
64124120106นางสาวนันทัชพร สีสมพาน-
64124120107นางสาววรัญญา ขวาเสนา-
64124120109นายดนัย พันธุ์บุญเลิศ-
64124120110นางสาวปาริชาติ หล้าชาญ-
64124120111นายนวพล ใจบุญ-
64124120112นายธีรพล กิมหลีเชียง-
64124120113นางสาวจิราวรรณ มีเย็น-
64124120114นางสาวสุพรรณิการ์ เกษมโสต-
64124120115นางสาวชิดชนก สุขสวัสดิ์-
64124120117นางสาวสโรชา การะเกตุ-
64124120118นางสาวอริสา ฟักเขียว-
64124120119นายชยากร ชาติศิริ-
64124120120นางสาวภิรดา รัตนะลัย-
64124120121นางสาวฐิตาภา ยอดพราหมณ์-
64124120122นายทัตพงศ์ เกตุประทุม-
64124120123นางสาวอรัญญา จินดารัตน์-
64124120124นางสาวพจนีย์ วุฒิเศรษฐี-
64124120126นางสาววรนุช สุขเขียว-
64124120128นางสาวเบญญาภา มีสาวงษ์-
64124120129นางสาวพัทธมน เทศทอง-
64124120130นายสุริยา วิชาล้ำ-
64124120131นางสาวนันทิยา ศักดิ์บุญญารัตน์-
64124120132นางสาวณมน ทองภักดีสกุล-
64124120201นางสาวเมธาวี ถาวร(ปวส)-
64124120203นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมทอง(ปวส)-
64124120204นางสาวสมฤดี นาสวนกนก(ปวส)-
64124120205นางสาวฟองฝน ด้วงเสน (ปวส.)-
64124120206นางสาวจันจิรา เขียวแรง (ปวส.)-
64124120207นางสาวสุพัตรา อุทการ (ปวส.)-
64124120208นางสาวนฤพร ทองบวรกุล(ปวส.)-
64124120209นางสาวสุพรรษา เข็มอุดม(ปวส)-
64124120210นางสาวเกศราภรณ์ ม้าวงษ์(ปวส)-
64124120211นางสาววรรณิภา ราชปนะสิทธิ์(ปวส)-
64124120212นางสาวชณภนมรรษ เหิมใจหาญ(ปวส)-
64124120213นางสาวกัญญามาศ หมอดี(ปวส)-
64124120214นางสาวรัชนีรมณ์ บาลีสี(ปวส.)-
64124120215นางสาวประวีณา วิชาทร(ปวส)-
64124120216นางสาวธนวรรณ นาเรือนทอง(ปวส)-
64124120217นางสาวนิล - (ปวส)-
64124120218นางสาวแอ - (ปวส)-
64124120219นางสาวพบสุข - (ปวส)-
64124120220นายอรชุน แน่งน้อย(ปวส)-
64124120221นางสาวสุวัจนี ไข่ม่วง(ปวส.)-
64124310101นายธนาศักดิ์ เผือกเงินสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310102นายอภิชาต แซ่ลี้สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310103นางสาวมนัญชยา ศรีประเสริฐสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310104นางสาวฐิติยา ครจำนงค์สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310105นายอภิมุข จิตพนมกาญจน์สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310106นายอำนาจ -สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310107นางสาวกนกวรรณ กระต่ายทองสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310108นายชินพัฒน์ พลอันเเสนสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310109นางสาวณัฐชยา กันภัยสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310111นายชิษณุพงศ์ ศรีไตรรัตน์สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310112นางสาววนัชพร ปัญญาวัฒน์สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310113นายยุทธนา อยู่โต๊ะสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310114นายสหรัฐ ศรีเสือลานสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310115นายศรายุทธ วิเศษสิงห์สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310116นางสาวอารยา แสงอำไพสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310118นายจตุรภัทร จากเกิดสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310119นางสาวกนกกร น้อยยอดสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310120นางสาวจิราภรณ์ สัพวะสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310121นายอนันธวัฒน์ อนันตสุขสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310122นายธนกร ฤทัยคงโสภณสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310123นางสาวเฟิร์น -สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310124นางสาวนภสร แป๊ะแก้วสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310125นางสาวญาสุมินทร์ บัวจันทร์สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310126นายกฤษณะ คีราชสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310127นายปิยวัตร์ รสหอมสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124310128นายชัยวัฒน์ จันพิลาสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
64124540101นางสาวอัจฉริญา ปุยชัยภูมิการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
64124540102นางสาวเมธาวี เชื้อทิมการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
64124540103นางสาววิมลรัตน์ ฉิมกล่อมการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
64124540105นางสาวจณิสตา บุตรละครการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
64124540106นางสาวสุนิศา อำมาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
64124540107นายธีรภัทร ยิ่งมีการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
64124540108นายวีระศักดิ์ ฮึกหาญการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
64124540109นางสาวสุชาดา เที่ยงธรรมการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
64124550101นางสาวกานต์มณี อึ้งประสพสุขการจัดการ
64124550102นางสาววริศรา นำโพธิ์เจริญพรการจัดการ
64124550103นางสาวสุธินี เผื่อนโชติการจัดการ
64124550104นางสาวจิราพร ศิริบุตรการจัดการ
64124550105นางสาวศิริพร บุญนิตฐีการจัดการ
64124550106นางสาวศิริลักษณ์ มาลีกุลการจัดการ
64124550107นางสาวกรกนก ศิลปะขจรการจัดการ
64124550108นายชาญณัฐ ยิ้มแย้มการจัดการ
64124550109นางสาวพัณณิตา นิลยานการจัดการ
64124550110นางสาวสุพรรษา ล้วนแก้วการจัดการ
64124550111นางสาวฐิติมา พรรณขามการจัดการ
64124550113นางสาวปิยรัตน์ หูเขียวการจัดการ
64124550114นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นประทุมการจัดการ
64124550116นางสาวณัฏฐ์พัชร์ น้อมศิริการจัดการ
64124550117นายปฏิภัทร สมพลกาญจน์การจัดการ
64124550118นางสาวจันทิมา เสือนุ้ยการจัดการ
64124550120นางสาวกัญญาณัฐ ไชยสงครามการจัดการ
64124550121นายสิรภพ พวงเงินการจัดการ
64124550122นางสาวมิถุนา พวงเพชรการจัดการ
64124550123นางสาวขวัญจิรา ทองพูลการจัดการ
64124550124นายสมัชญ์ เฉลิมสุขสันต์การจัดการ
64124550125นางสาวนันท์นภัส สมจิตต์การจัดการ
64124550128นายนาคิน ดาวันนาการจัดการ
64124550129นางสาวรังสิมันตุ์ พุ่มแพรการจัดการ
64124550130นางสาวณัฐสุดา บุตรจันทร์การจัดการ
64124550201นายสุรทิน พิชิตชัยการจัดการ
64124550203นายกรินทร์ สมประสงค์การจัดการ
64124550205นางสาวพิมพกานต์ โตค้างพลูการจัดการ
64124550207นายปฏิภาณ เจริญต้นภูบาลการจัดการ
64124550209นางสาวธันยธรณ์ เกิดมงคลการจัดการ
64124550210นายณัฐกาญจน์ สุดรอดการจัดการ
64124550212นางสาวสมิตา ลิมพะสุตการจัดการ
64124550213นางสาวรวินท์นิภา บัวเพ็ชร์การจัดการ
64124550214นางสาวศศิกาญน์ ปั่นทรัพย์การจัดการ
64124550215นางสาวดาริกา แสงจันทร์การจัดการ
64124550216นางสาวอารียา เคหังการจัดการ
64124580101นางสาวจิตรทิวา ดอกบัวการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580102นางสาวรัตนาภรณ์ ภูโตการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580105นายพัทธนันท์ ทองห่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580106นางสาวนภสร ฉายเจริญการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580107นางสาวสุกัญญา พรหมชนะการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580108นายธนกร เสริมสุขการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580111นายอุดมยศ รอดโพธิ์ทองการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580112นางสาวอิสรีย์ แสงก่ำการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580113นายสวิตต์ วิเศษสิงห์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580114นางสาวกมลรัตน์ บานเย็นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580115นางสาวอรัญญา แจ้งนิลการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124580116นางสาวนภสร สังขจิรโชติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
64124590101นางสาวภัทรกานต์ สมสมัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590102นางสาวกุณฑลี สุขสถาพรชัย(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590103นางสาวรุ้งริคศ ศรีวันพิมพ์(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590104นางสาวดวงกมล มั่งสมบัติ(ม.6)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590105นางสาวชนกชนม์ สระทองหมาย(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590106นางสาวปอรดี ลิมา(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590107นายสิรวิชญ์ อรุณลักษณ์(ม.6)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590108นางสาวจิรัชยา ภุมรินทร์(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590109นางสาวมณีรัตน์ เห็นสว่าง(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590110นางสาวกษมา เหลืองใหม่เอี่ยม(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590111นางสาวอัญชลี แซ่คิ้ว(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590113นายศุภชัย อยู่สุข(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590114นางสาวศศิกานต์ เปี่ยมท่าน(ม.6)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590115นางสาวศิระประภา สงวนบุญ(ปวส)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590116นางสาวกาญจนา สุวรรณ์(ปวส.)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590117นางสาวนฤภร อังเปรม(ม.6)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590118นายธีรภัทร ทิพย์กล่อม(ม.6)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64124590119นายฐณภัทร วิเศษสิงห์(ม.6)เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
64125470101นายปูไทย ไม่มีนามสกุลการจัดการโลจิสติกส์
64125470102นางสาวแพรวา รอดดีการจัดการโลจิสติกส์
64125470103นางสาวอธิชนันท์ วงศ์ภัทรวิทย์การจัดการโลจิสติกส์
64125470104นางสาวสุกัญญา บัวเจริญการจัดการโลจิสติกส์
64125470106นายไกรวิน โพธิ์ทองการจัดการโลจิสติกส์
64125470107นางสาวกนกวรรณ ติณราชการจัดการโลจิสติกส์
64125470108นางสาวพรนภา จิตรัตนอารีย์การจัดการโลจิสติกส์
64125470109นางสาวแก้ว -การจัดการโลจิสติกส์
64125470110นางสาวกวาว -การจัดการโลจิสติกส์
64125470111นางสาวชไมพร แก้วเขียวการจัดการโลจิสติกส์
64125470112นางสาวสุพัตรา รักอู่การจัดการโลจิสติกส์
64125470113นายธเนศ จุ้ยช่วยการจัดการโลจิสติกส์
64125470114นายศุภกิตติ์ ใจเอื้อยการจัดการโลจิสติกส์
64125470115นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วเพชรการจัดการโลจิสติกส์
64125470116นางสาวมัณฑณา เมฆฉายการจัดการโลจิสติกส์
64125470117นางสาวจุฬาลักษณ์ เหมือนอ่ำการจัดการโลจิสติกส์
64125470118นางสาววัลยา ตาตะกรุดการจัดการโลจิสติกส์
64125470119นายนฤภัทร บุญประกอบการจัดการโลจิสติกส์
64125470120นายเสฎฐวุฒิ สารีวงษ์การจัดการโลจิสติกส์
64125470121นายอัฐพงษ์ อ่อนศรีการจัดการโลจิสติกส์
64125470122นางสาวภัทรานิษฐ์ ภู่ระหงษ์การจัดการโลจิสติกส์
64125470123นางสาวราชาวดี ทินาทินการจัดการโลจิสติกส์
64125470124นายศักฎากร บุญกรีการจัดการโลจิสติกส์
64125470125นายเจษฎา โกเศสอัครนันท์การจัดการโลจิสติกส์
64125470126นางสาวปาลิดา ทศเเก้วการจัดการโลจิสติกส์
64125470127นายธนภัทร บัวศรีใสการจัดการโลจิสติกส์
64125470128นายกฤตพัฒน์ อร่ามศรีการจัดการโลจิสติกส์
64125470129นายศตพร คุณวงศ์การจัดการโลจิสติกส์
64125470130นายสุเมธ ครุฑใกล้าการจัดการโลจิสติกส์
64125470131นายศรัณย์ นาควิชัยการจัดการโลจิสติกส์
64125470132นายนพณรงค์ ทองแย้มการจัดการโลจิสติกส์
64125470133นายศรีเทพ ทองดีการจัดการโลจิสติกส์
64125470134นางสาวสุธีกานต์ นพคุณการจัดการโลจิสติกส์
64125470135นายพรเทพ เกษรบัวการจัดการโลจิสติกส์
64125470136นางสาวกัลธิดา แสวงวงษ์การจัดการโลจิสติกส์
64125470137นางสาวนัทธมน ศรีสำราญการจัดการโลจิสติกส์
64125480101นายเมธิชัย สุทธิโยธินกุลออกแบบอุตสาหกรรม
64125480102นายปฏิพัทธ์ จงไพบูลย์ออกแบบอุตสาหกรรม
64125480103นายพฤกษ์ สมใจเราออกแบบอุตสาหกรรม
64125480104นายภูริทัต วัชรสุทธิพงศ์ออกแบบอุตสาหกรรม
64125500101นายพิทยาธร คำยวงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500102นายธนกฤต ดุษฎีวิมลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500103นายกรวิชญ์ อวยพรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500104นายภัสกร ด้วงปลีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500105นายเจษฎา ไผ่สะอาดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500106นายสิโรดม สุขแย้มศรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500107นายจักรี สินพันธ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500108นายณรุต แก้วพิพัฒน์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500109นายอ๊อด -เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500110นายธีรภัทร ปลัดดินแดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500111นายพงศธร เคร่งรักชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500113นายสุวัฒนชัย พรมภักดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500114นายสิทธิชัย เฟื่องนครเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500115นายอิทธิ ขันอาษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500116นายนครินทร์ นกดำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500117นายณัฐวุฒิ ยอดเมืองเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500118นายรัชพล ยืนยงค์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500119นายอนุชา ปาทานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500120นายพรมนัส -เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500121นายนฤปนาถ ประเสริฐศักดิ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500122นายชุติพนธ์ มาบุญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500123นายวีรพัฒน์ สีคำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500125นายอาคีรา จันทร์ขอนแก่นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500126นายจารุพงศ์ บุญภาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500127นายภูวเดช แก้วบัวดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500128นายธีรพล วงษ์อัยราเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500129นายยอดรัก เเก้วบัวดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500130นายณัฐพล สู้ภัยพาลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500131นายสมศักดิ์ กรุณกรุดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500201นายวทัญญู บัวบานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500202นายคณิตสรณ์ เพ็ชรครุฑเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500203นายบุญยืน -เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500204นางสาวมณีรัตน์ ปัจจัยยาคาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500205นายจักรกฤษณ์ อารีจันทวัฒน์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500206นายวราวุฒน์ เรืองเนตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500207นางสาววันวิสาข์ พรเกษมรุ่งโรจน์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500208นายสิทธิโชค จินดาอินทร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500210นายศุภชัย ทองสุขเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500211นายธนนันท์ นิลเขียวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500212นายศุภวิชญ์ สีทองสุกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500213นายนันทิพัฒน์ จักรกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125500214นายเนติธร ครุธวงษ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64125510101นายธีรภัทร วารีนิลอุตสาหกรรมศิลป์
64125510102นายกฤติน คุณพาทีอุตสาหกรรมศิลป์
64125510103นายวันชัย -อุตสาหกรรมศิลป์
64125510104นายสมเดช ศรีอุ่น(ทุนเพชรฯ)อุตสาหกรรมศิลป์
64125510105นายกรณินทร์ ฤกษ์งามอุตสาหกรรมศิลป์
64125510106นางสาวสุพิชญา ศรีศักดาอุตสาหกรรมศิลป์
64125510107นายอาทิตย์ เจริญหงษ์ษาอุตสาหกรรมศิลป์
64125510108นางสาวเกศินี ผดุงโภคินอุตสาหกรรมศิลป์
64125510109นางสาวชลธิชา -อุตสาหกรรมศิลป์
64125510110นายวงศกร รุ่งสว่างอุตสาหกรรมศิลป์
64125510112นายภูริชญา อาสาอุตสาหกรรมศิลป์
64125510113นางสาวธนพร ศรีเมฆอุตสาหกรรมศิลป์
64125510115นางสาวกรรทิชา พลเสนอุตสาหกรรมศิลป์
64125510116นางสาวน่อพอ -อุตสาหกรรมศิลป์
64125530102นายธนดล เจ็กภูเขียวเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
64125530103นายชัพวิชญ์ แสงชาติเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
64125530104นายภูธเนศ หงษ์โตเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์