เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Gender Equality”

📢 เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Gender Equality” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 🥰🤩

พร้อมรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมากถึง 200,000 บาท 💸 🎈 สามารถเลือกส่งผลงานในรูปแบบ 👉 สปอตโฆษณา 👉 สารคดีสั้น 👉 โปสเตอร์ออนไลน์ รายละเอียดและหลักเกณฑ์ประกวดตามลิ้งเลยค่ะ >>> คลิก

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป💕 สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน และสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท แต่ประเภทเดียวกันสงวนสิทธิ์ส่งได้ 1 ผลงาน💃

ผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งนิ้เลยค่ะ >>> คลิก 📩 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 📧 ทาง E-mail : th.genderequality@gmail.com📬 หรือ บันทึกลงแผ่น CD/DVD ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 📮 โดยผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาวันที่ส่งผลงานจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ🎊

ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th☎️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 026427742 กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์