เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565

คุณคมสันต์ ลี เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีในระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษาปีละ 100,000 บาท จำนวน 22 ทุน ต่อปี