เปิดรับสมัคร กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเพื่อค้นหาแผนรับมือปัญหายาสูบและอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนภายใต้โครงการอาสาสมัครร่วมใจชุมชนร่วมทำ

#เปิดรับสมัคร กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเพื่อค้นหาแผนรับมือปัญหายาสูบและอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนภายใต้โครงการอาสาสมัครร่วมใจชุมชนร่วมทำ

โครงการนี้เป็นการดำเนินงานโดยมูลนิธิโกมลคีมทองร่วมกับสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สสส) ในกรอบระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2566 มีการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเกิดแผนงานของชุมชนในการสร้างสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนเรื่องยาสูบและ/หรืออุบัติเหตุทางถนนในชุมชน โดยมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนโครงการ ดังนั้น ทางมูลนิธิโกมลคีมทองจึงเปิดรับสมัครกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทักษะ และเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น กลุ่ม และชุมชน

2. เป็นกลุ่ม/ชมรม/สโมสรนศ. ที่สังกัดสถาบันศึกษาหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม/ชมรม โดยมีสมาชิกกลุ่ม/ชมรมไม่น้อยกว่า 3 – 5 คน

3. สมาชิกกลุ่มอย่างน้อย 2 คน มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพที่ทางมูลนิธิ ฯ จัดขึ้น ไม่น้อยกว่า 80 % ของกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ โดยไม่ติดฝึกสอน ไม่ติดฝึกงาน#สิ่งที่โครงการมีให้

1. Workshop เติมความรู้ ทักษะ เครื่องมือ การทำงาน เช่น การทำงานเป็นทีม การจัดกระบวนการ การลงชุมชน เป็นต้น

2. ทีมพี่เลี้ยงที่จะคอยให้การหนุนเสริม ให้คำปรึกษา เป็นเพื่อนคู่คิด ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการและการทำงานในพื้นที่ชุมชน

3. มิตรภาพ ปละประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ จากต่างสถาบันการศึกษาและต่างภูมิภาค

4. ทุนสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ชุมชน จำนวน 65,000 บาทและเราคาดหวังว่านี่คือ #สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. ทักษะการฟัง การจับประเด็น การเป็น Facilitator และการประชุมอย่างมีส่วนร่วม

2. การพัฒนากลุ่มให้มีทีมเวิร์ค การสันทนาการ

3. การส่งต่อทักษะ เครื่องมือ และความรู้สู่รุ่นน้อง

4. การทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นของการออกแบบโครงการไปจนถึงการสรุปบทเรียนการทำงาน การทำรายงานโครงการ และรายงานการเงิน

#มาร่วมเป็นอาสาสมัครในการขับเคลื่อนพลังของชุมชน

#วิธีการสมัคร

กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้ส่งตัวแทน 1 คน เขียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกดลิงค์ https://forms.gle/pfupYFUmmCqKrLHK9 หรือ สแกน QR Code ที่อยู่บนโปสเตอร์ เพื่อกรอกใบสมัคร

#วันปิดรับสมัคร#ขั้นตอนการคัดเลือก และ #การประกาศผลการเข้าร่วมโครงการ

• ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2564

• ใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2564 ด้วยวิธีการ VDO Call

• ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 27 ธันวาคม 2564