เปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม อัญเชิญตราพระราชลัญจกร / ไหว้ครู / กีฬาภายใน

📣 เปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม อัญเชิญตราพระราชลัญจกร / ไหว้ครู / กีฬาภายใน

.

โดยแต่ละกิจกรรมจะรับนักศึกษาจำนวนจำกัด ซึ่งทางผู้จัดจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะให้สิทธิสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน

.

👉 สามารถลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ก.พ. 2565 ที่ https://forms.gle/Q9sTXGSTqPrhmrbh9

.

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิซ่อมกิจกรรมและกำหนดการในวันที่ 10 ก.พ. 2565 ทางเพจ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

.

หมายเหตุ : นักศึกษาตั้งแต่รหัส 61 ขึ้นไป ที่จะซ่อมกิจกรรม หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิซ่อมกิจกรรมแล้ว ให้นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม ดาวน์โหลดใบคำร้อง แล้วไปชำระเงินค่าซ่อมกิจกรรมที่งานบริหารการคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 กิจกรรมละ 100 บาท (ยกเว้นกิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ไม่ต้องชำระเงิน) และเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อมายืนยันในวันนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงซ่อมกิจกรรม อัญเชิญตราพระราชลัญจกร

รหัสนักศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุล
62121010104นางสาวนภัสร สุดเฉลียว
62121010105นางสาวณัฐณิชา สมปาน
62121010109นางสาวนางสาวณภัทร ศรมณี
62121010117นางสาวณัชนันท์ จุลคล้ำ
62121010135นางสาวศรัณย์ธรณ์ สุขประเสริฐ
62121370114นางสาวพรไพลิน เพ็ชรไพฑูรย์
62121370126นางสาวภรกนก ลิขิตธนานันท์
62121380218นางสาวอาทิตยา สีน้ำเงิน
62121380220นางสาวณัฐกานต์ มาศเฮง
62121390125นายเดชาพล ภัชราภรณ์
62121390134นายปนิธาน จรบำรุง
62121390215นายนายภาสกร ศรีสุขใส
62121390225นายอภิสิทธิ์ ศิลธรรม
62121390229นายชาคริต หอมจันทร์
62122150105นางสาวชุติกาญจน์ พลอยนิล
62122170123นางสาวพิชชากร ศรีทองพิมพ์
62122590108นายดาวสยาม ไทยสังขธำรงกุล
62123040115นายชินกฤษ งามยิ่ง
62124060101นางสาวศศิธร โง่นสูงเนิน
62124060103นางสาวสราญจิต คำทอง
62124060106นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี
62124060107นางสาวนาตาลี แจ่มถนอม
62124060108นางสาวสุรภา สุกร
62124060109นางสาวกัณฐิกา ด้วงปลี
62124060110นางสาวนภัส วงษ์ศรี
62124060111นางสาวอัญธิกา ทับแสง
62124280113นางสาวสุธินี ศรีสมบูรณ์
62124280115นางสาวนัฐกาญจน์ จันทร์เพชร
62124540116นายพิชเรศวร์ ยี่ประชา
62125410110นางสาวปรียานันท์ ปรีเปรม
62125470204นายชวนันท์ เจริญสุข
62121100110​นายสันติภาพ​ เต​ชะ​เสนา

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงซ่อมกิจกรรม ไหว้ครู

รหัสนักศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุล
60122080207นางสาวธนิตา เซี่ยงเจว
60123250126นายมนัสวี อ่ำระมาด
61122030131นายภูริเดช ปิ่นแก้ว
61122030133นางสาวศิริลักษณ์ บุญรอด
61122080140นางสาวกนกวรรณ จรัสแสนประเสริฐ
61122170116นางสาวนัฐนันท์ โตหลิ่ม
61122170135นางสาวบงกช แจ่มศรี
61122180118นายณัฐธยาน์ เจริญทอง
61124090110นายปัญญา เนตรเพชร
61124090115นางสาวมาริสา ศรีสำลี
61124090116นางสาวภัสร์นลิน คำยอด
61124540106นางสาวธิดารัตน์ ช่างไม้งาม
61141370109นางสาวภัทรนันท์ อินทรสกุล
61141470109นางสาวมนัสชนก โนนตะภาพ
62121100110นายสันติภาพ​ เต​ชะ​เสนา
62121370114นางสาวพรไพลิน เพ็ชรไพฑูรย์
62121370126นางสาวภรกนก ลิขิตธนานันท์
62121370209นายนฤบดินทร์ ถิ่นรักษา
62121390215นายนายภาสกร ศรีสุขใส
62122080236นายปิยวัฒน์ รอดผึ้ง
62122170119นางสาวโพ่นิวา -
62122170123นางสาวพิชชากร ศรีทองพิมพ์
62122170128นางสาวกาญจนา โพธิ์ขำ
62122180121นางสาวณิชกานต์ ภู่ระหงษ์
62123040102นายวิทยา ฮวดโสภา
62123040115นายชินกฤษ งามยิ่ง
62124540126นางสาวเกศินี ว่องไวทรัพย์ทวี
62124550122นางสาววราภรณ์ นิลนาทะ
62124550134นางสาวธัญญรัตน์ พิรัญสกุล
62124550137นางสาวศิรประภา วิเศษสิงห์
62125410103นางสาวมาริษา ม้าเทศ
62125410110นางสาวปรียานันท์ ปรีเปรม
62125490109นางสาวพนารัตน์ ผ่องใส
63121010146นางสาวปาริชาติ คงนานดี
63121360114นางสาวปภาวรินท์ แสงแก้ว
63121380224นายอภิญญา ลาเขต
63121390113นายเจษฎา อินทร์ณรงค์
63121390134นายวีรยุทธ วันดี
63121490106นายนฤดม ทีคำ
63121490107นายรัฐธรรมนูญ มนอ่อน
63121490109นายมงคลชัย บรรทัดพันธุ์
63121490136นางสาวกมลลักษณ์ สงวนศักดิ์
63122030110นางสาวปาริฉัตร สีน้อยขาว
63122030111นางสาวรพีพรรณ น้อยเลิศ
63122080104นางสาวดาว ธีรัตน์นันท์
63122080105นางสาวกัญญา ศิริสมบูรณ์
63122080108นางสาวอรวรรณ รู้ระวัง
63122080109นางสาวกรรชนก เจริญผล
63122080121นางสาวสายธาร สมภู่
63122080134นางสาวรพีพรรณ พูลเขตรวิทย์
63122080308นางสาววรวรรณ รู้ชัด
63122080309นางสาวคีตภัทร คณโฑแก้ว
63122080327นางสาววิชิดา อุสาหกิจ
63122170116นางสาววิลาสินี อยู่ภิรมย์
63122170125นายปฏิภาณ กาญจนมณฑล
63122180114นางสาวฟามีดา ไทยเศรษฐ
63122180119นายดนัย ศรีทอง
63122600124นางสาวกัญชริญา ปรางค์ทอง
63124090210นายวัยวัฒน์ เฉลิมวัน
63124090212นายอนุพงษ์ ชัยช่วง
63124090214นายภูชิต หาญสมบูรณ์
63124280110นางสาวกาญจนาพร ใบแสง
63124540102นางสาวลัดดา สังขวิราม
63124540103นางสาวชนิกานต์ ทองบุญมา
63124540121นางสาวจิราภา ผลวารินทร์
63124550118นางสาวเกศราภรณ์ แพ้ชัยภูมิ
63125510102นางสาวณัฎฐา จันทร์หอม

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงซ่อมกิจกรรม กีฬาภายใน

รหัสนักศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุล
60122080206นางสาวทิฆัมพร ทองดอนพุ่ม
60123250126นายมนัสวี อ่ำระมาด
61122030129นางสาวนราภรณ์ ศรีนวล
61122030131นายภูริเดช ปิ่นแก้ว
61122030133นางสาวศิริลักษณ์ บุญรอด
61122080125นางสาวกิตติมา สาลี
61122080131นางสาวชุตินันท์ ผุยดา
61122080140นางสาวกนกวรรณ จรัสแสนประเสริฐ
61122080215นายวิทวัส ถ้ำทอง
61122170111นางสาวอาทิตยา ยัญรัตน์
61122170116นางสาวนัฐนันท์ โตหลิ่ม
61122170135นางสาวบงกช แจ่มศรี
61123250107นางสาวเจนนิสา นิยมทอง
61124090115นางสาวมาริสา ศรีสำลี
61124090116นางสาวภัสร์นลิน คำยอด
61124280109นายวงศธร พรหมเอาะ
61124540106นางสาวธิดารัตน์ ช่างไม้งาม
61124550127นายธรรศธรรม แสงสุวรรณ
61124550140นางสาวทิฆัมพร บุตรพรม
61141370109นางสาวภัทรนันท์ อินทรสกุล
61141370210นางสาวนภสร ศรีนวล
61141370219นางสาวตีรณา สุยะสัก
61141470109นางสาวมนัสชนก โนนตะภาพ
62121060105นางสาวภาวิดา เลิศสุริยกาญจน์
62121360129นางสาวปิยธิดา พวงแก้ว
62122030113นายฐาณิสรณ์ ทักษิณ
62122030122นายสุดเขต พลอยนิล
62122080133นายธระพัฒน์ ว่องวณิชชากร
62122080205นางสาวพัชรนันท์ เมธีสิริศักดิ์
62122080223นางสาวนริศรา ทองวิเศษ
62122170101นางสาวเพียงรวี ภาเจริญ
62122170102นางสาวเนติมา นีฤพาน
62122170103นางสาวอริสา ผลงาม
62122170122นางสาวกฤติยา แตงเถาทอง
62122170123นางสาวพิชชากร ศรีทองพิมพ์
62122170124นางสาวขนิษฐา ทอนิล
62122170127นางสาวจันทรัตน์ สังข์เสวก
62122170128นางสาวกาญจนา โพธิ์ขำ
62122180102นายนิกร จันทะสอน
62122180103นางสาวรวิภา พลเรือง
62122180104นางสาวจุฬาลักษณ์ ฉายแสง
62122180106นายนนทวิชญ์ หงส์กิติวัฒนากุล
62122180112นางสาวศศิธร เมฆจินดา
62122180114นายอนุกิจ รุ่งแจ้งดี
62122600101นายณัฐพงศ์ บู๊ชัยฮะ
62122600102นายสุรศักดิ์ ตันเจริญ
62122600103นายจักรพงศ์ นาคเวช
62122600106นายกฤษฎา ลำเภา
62122600110นางสาวธันยพร แสงอรุณ
62123040115นายชินกฤษ งามยิ่ง
62123040116นางสาวกาญจนา กาญจนเจริญชัย
62123490108นางสาวมณีรัตน์. ภู่โพธิ์
62123490111นางสาวประกายกานต์ อินทร์พยุง
62124060109นางสาวกัณฐิกา ด้วงปลี
62124120114นางสาวชนสรณ์ เรืองศรี
62124120139นางสาวแววตา เกตุสุวรรณ
62124280115นางสาวนัฐกาญจน์ จันทร์เพชร
62124280118นางสาวชัชรีย์ ทองอ้ม
62124550103นางสาวมารียา สุทธาภาส
62124550104นางสาวกรองกาญจน์ เจเถื่อน
62124550109นางสาวนันทิยา หาวิชา
62124550110นางสาวอรัญญา แสงอุทัย
62124550129นางสาวสิริญญา พวงร้อย
62124550132นางสาวจิรัชยา มะเจียกจร
62125410110นางสาวปรียานันท์ ปรีเปรม
62125470202นางสาวจินต์จุฑา แซ่เตียว
63121370118นางสาวพรทิพย์ พระคุณวิเศษ
63122030110นางสาวปาริฉัตร สีน้อยขาว
63122030111นางสาวรพีพรรณ น้อยเลิศ
63122030122นายภูมิทัศน์ น้อยพันธุ์
63122080201นายจีระศักดิ์ เวชวราภรณ์
63122080202นายมานินเทพ มากิตติธร
63122080207นางสาวพิชชากร พินิจการ
63122080308นางสาววรวรรณ รู้ชัด
63122080309นางสาวคีตภัทร คณโฑแก้ว
63122080327นางสาววิชิดา อุสาหกิจ
63122170125นายปฏิภาณ กาญจนมณฑล
63122170127นางสาวณิชากร แพงป้อง
63122600109นางสาวธมลวรรณ ใจดี
63122600116นางสาวทิตยา เกิดสุข
63123500102นายกิตติพงษ์ โกทันต์
63124060110นายภัทรพล นุ่มเจริญ
63124060111นายณัฐพงศ์ สุวรรณสิงห์
63124060112นางสาวธนัชพร ตันเจริญ
63124280106นายภูรี ปัญจรักษ์ฐากุล
63124280110นางสาวกาญจนาพร ใบแสง
63124540105นางสาวรักษิณา ถาวรวงษ์
63124540113นางสาวพัชราภรณ์ ราชสันเทียะ
63124540119นางสาวชนาพร สมประสงค์
63124550122นายณัฐกรณ์ ทองแผ่น
63124550130นายวัศพล ด้วงกลัด
63124550134นางสาวพลอยนุภา สละกิ่ง
63124570110นายวีรวิทย์ คานทอง
63125500128นางสาวชนิดา เสียงแจ้ว
63125500207นายคุณากร มีใย

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้มารับฟังคำชี้แจงเพื่อดำเนินการแก้กิจกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2565 เวลา 11:00 น. ที่สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

*ให้นักศึกษาแต่งกายพร้อมปฏิบัติงาน ไม่ต้องสวมชุดนักศึกษา