โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจ ATK ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ก่อนรายงานตัว พร้อมถ่ายรูปผลตรวจกับนาฬิกาแสดงเวลาและวันที่ให้ชัดเจน

– กรณีที่ผลตรวจเป็น Negative หรือ ผลเป็นลบ ให้นักศึกษานำมาแสดงในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ตอนรายงานตัว

– กรณีที่ผลตรวจเป็น Positive หรือ ผลเป็นบวก นักศึกษาไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ แต่ให้เก็บหลักฐาน (ใบรับรองแพทย์) ไว้เพื่อซ่อมกิจกรรมในปีถัดไป