โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569)

โครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2565 – 2 พฤษภาคม 2565

ณ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์