โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2564

📣 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2564


📅 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ⏰ เวลา 08:30 – 11:45 น.


📌 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา (ตึกเขียว)


📌 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08:30 น.


📌 การแต่งกายนักศึกษาชาย – หญิง

ชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ งดเว้นกางเกงยีนส์ และเสื้อยืดทุกประเภท นักศึกษาหญิงสวมกระโปรงเท่านั้น สวมรองเท้าหนังหรือหุ้มส้น (งดรองเท้าแตะ)


📌 หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมโครงการ และเว้นระยะห่างตามมาตรการของการควบคุมโรคโควิด -19


* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการจัดกิจกรรม เวลา 10:30-10:45 น.

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ-กศ.บป.-2564

สรุปหมู่เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนประจำปีการศึกษา-2564