โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

*หมายเหตุ : ให้นักศึกษาทุกคนนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาด้วยเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม