โครงการมัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา โดยการนำของคุณอารีย์ มหานิล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา