โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา “มองธรรมะเป็นยา มองจิตอาสาเป็นของหวาน”

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา “มองธรรมะเป็นยา มองจิตอาสาเป็นของหวาน” วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์