ประกาศเรื่อง การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลและรูปถ่าย หรือส่งมาแล้วแต่ยังไม่ถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถส่งข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 2-14 พ.ย. 2564

.

การทำบัตรนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้นักศึกษาเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการถ่ายภาพและส่งเอกสารสำหรับทำบัตรนักศึกษาได้ ดังนั้นทางกองพัฒนานักศึกษาจึงจัดให้มีการส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อทำบัตรนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมมีดังนี้

  1. ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบครึ่งตัว พื้นหลังสีขาว, เทา, น้ำเงิน หรือ ฟ้า สีใดสีหนึ่งและต้องไม่มีลวดลาย สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดว่าจะใช้อุปกรณ์ใดในการถ่ายภาพ เปลียนชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาของตนเอง
  2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุรหัสนักศึกษาและสาขาวิชาลงไปในเอกสาร

.

สำหรับขั้นตอนการส่งข้อมูลเพื่อทำบัตรนักศึกษามีดังนี้

  1. เข้าไปที่ระบบข้อมูลบัตรนักศึกษา คลิกที่นี่
  2. กรอกข้อมูลนักศึกษาให้ครบถ้วน โดยในส่วนของข้อมูลที่นักศึกษาควรระวัง มีดังนี้
    • ชื่อภาษาอังกฤษ ต้องเป็นชื่อตามบัตรประชาชน
    • ข้อมูลที่เป็นวันเดือนปี ได้แก่ วันออกบัตรประชาชน, วันหมดอายุบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด ให้นักศึกษาใส่ในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป โดยใส่เป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างเช่น 1 กันยายน 2564 จะใส่ข้อมูลเป็น 01/09/2564
  3. อัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายและสำเนาบัตรประชาชนเข้าไปในระบบ

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ส่งข้อมูลทำบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว (รอบที่1 และ รอบที่2)

กรณีที่ไม่มีรายชื่ออาจเกิดจากสาเหตุดังนี้
- ยังไม่ได้ส่งข้อมูลและรูปถ่ายในระบบ
- กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบถ้วน
- รูปถ่ายไม่ถูกต้อง แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ขนาดไฟล์ของรูปเล็กเกินไป
รหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลสถานะ 
64121010101ศรุตาน้ำว้าผ่าน
64121010102จุฑามาศชันขุนทดผ่าน
64121010103สุชาดาชาวเขาเวียงผ่าน
64121010104มัชฌิมาอำภาวงษ์ผ่าน
64121010105พรรณฤดีศรีราจันทร์ผ่าน
64121010106ศศิธรอุตรนครผ่าน
64121010107ข้าวสวยตะโกใหญ่ผ่าน
64121010108ชลิดาศรีภุมมาผ่าน
64121010109อลิษาพุทธาผ่าน
64121010110อรอุมาม่วงพรายผ่าน
64121010111สิริธรจาดทองคำผ่าน
64121010112บุษยมาสผาภูมิชลาศัยผ่าน
64121010113กมลรัตน์ศรีหรั่งไพโรจน์ผ่าน
64121010114วุฒิพงษ์ชาดำผ่าน
64121010115ยุพาหนูอ้นผ่าน
64121010118วรัญญาศิริกุลผ่าน
64121010119วิชุดาบุตรจันทร์ผ่าน
64121010120วิชุดาก๋งพิ้วผ่าน
64121010121กรกนกคุ้มภัยผ่าน
64121010122สุกัญญาเกิดวันผ่าน
64121010123นริศราแสเพ็ชรผ่าน
64121010124วรรณศิริทองคงอ่วมผ่าน
64121010125เมธาพรขวากุดแข้ผ่าน
64121010126ฤทธิ์หนูกรุดผ่าน
64121010127ศุภจิราประเสริฐกุลผ่าน
64121010128เกศรินทร์มหาโชติผ่าน
64121010129น้ำฝนอุดมสีทองผ่าน
64121010130ธนภรณ์เอี่ยมเมืองผ่าน
64121060101นพนนท์ซอตอผ่าน
64121060102ณัฐวดียะถาผ่าน
64121060103ขนิษฐาเณรทองผ่าน
64121060104ปุณญาพรแย้มยิ้มผ่าน
64121060106วิสิษฐกานต์มีสิทธิกุลผ่าน
64121060107กาญจนาท่าฉลาดผ่าน
64121060108อรพรรณภูผารุ่งเรืองผ่าน
64121060109สุชาดาสุวรรณสิงห์ผ่าน
64121060110ส่งบุญมาเทศผ่าน
64121060111อาทิตยาศรีนัครินทร์ผ่าน
64121060113ณัฐวัฒน์นันทพันธ์ผ่าน
64121060114ศศินิภาทรัพย์มากผ่าน
64121060115นิสารัตน์มณีแสงผ่าน
64121060116จุฑามาศคำทัดผ่าน
64121060119ปิยธิดาชัยเจริญผ่าน
64121060120กัณศดาณหงษ์อินทร์ผ่าน
64121060121พรวรีย์งาต้นผ่าน
64121060123ธีรพัฒน์ทองรอดผ่าน
64121060125สรธิญมินเสนผ่าน
64121060126จันทกานติ์บุญยงค์ผ่าน
64121060127ทรงกลดนาลาดผ่าน
64121060128รุจีวรรณ์สง่าโฉมผ่าน
64121060129จันทิมาอินนอกผ่าน
64121060130ศิริประภาวงษ์แสงสุวรรณผ่าน
64121060203ณัฐนันท์ชนะเลิศผ่าน
64121060204ชิตติชัยกุลทองทักษ์ผ่าน
64121060206รัตนาภรณ์วงษ์สุวรรณผ่าน
64121060207อรวรรณบุญเรืองรอดผ่าน
64121060208สวรรยาอารีกิจผ่าน
64121060209สุณิสาวันทองผ่าน
64121060212ประเสริฐชัยด้วงชื่นผ่าน
64121060213ภูมิพัฒน์เพิ่มพูลผ่าน
64121060214ฟาดีละห์สิเดะผ่าน
64121060216จิรายุวัฒน์ช่างยืนยงผ่าน
64121060217วริษาพัดไสวผ่าน
64121060218ธิภาดาวิเศษสิงห์ผ่าน
64121060220สิทธินนท์เคาภูเขียวผ่าน
64121060221ณัชพลแดงก่ำผ่าน
64121060224สุชานันท์หงษ์เวียงจันทร์ผ่าน
64121100101เขมิกาน้อยรินทร์ผ่าน
64121100102อภิรักษ์อั้งลี่ผ่าน
64121100103วัชรพงษ์ใจเย็นผ่าน
64121100107ธนโชติเกษรผ่าน
64121100108ทิพยดาทายาผ่าน
64121100109วรรณวลัยเอมทองผ่าน
64121100110ณรงค์ฤทธิ์สุวรรณวงษ์ผ่าน
64121100111ชิดชนกแก้วประดิษฐ์ผ่าน
64121100112ชลธิชาเเซ่โง้วผ่าน
64121100113จิรพรพบมิตรผ่าน
64121100114ฐาปกรณ์บุญสมปองผ่าน
64121100118นภสรโพธิ์ทรัพย์ผ่าน
64121100120ปพนแออัดผ่าน
64121100121บุญรักปอนาชุมผ่าน
64121100122อภิสราสหริยะกุลผ่าน
64121100123ภัทรพงศ์คูประชามิตรผ่าน
64121100124ณิชาภัทรรุ่งคูหาผ่าน
64121100125มลธิชารักษาผ่าน
64121100127วรพลเนตรายนผ่าน
64121100128จุฬาลักษณ์ลันภูมิผ่าน
64121100129อนันต์ยศพินิจมนตรีผ่าน
64121100131ณัฐวิภาสืบดีผ่าน
64121100201ฉัตรมงคลเรืองฤาหารผ่าน
64121100202กันยารัตน์งอนรถผ่าน
64121100203นนทิชาเที่ยงอารมย์ผ่าน
64121100204ภานุมาศอินต๊ะผ่าน
64121100207สุภัชชาวงษ์ษาผ่าน
64121100208ธนัชพรจิระผ่าน
64121100210ชนกานต์ขวัญเมืองผ่าน
64121100211จีรวรรณประจำเมืองผ่าน
64121100212ฉัน-ผ่าน
64121100213เสรีทรัพย์ธรรมชาติผ่าน
64121100214ปิ่นแก้ววงษ์เบาะผ่าน
64121100219สุธนกลั่นแก้วผ่าน
64121100222วงศพัทธ์วรรณวงษ์ผ่าน
64121100223วงศธรเหรียญทองผ่าน
64121100224ชลธิชารุ่งเรืองผ่าน
64121100225อัญชิสามาสศรีผ่าน
64121100226อธิการเอกวัฒน์ผ่าน
64121100227พิพัฒน์พงษ์ช่างเกวียนดีผ่าน
64121100228ศุภราชรวมยอดผ่าน
64121100229วิโรจน์เเก้วเขียวผ่าน
64121100230พรชิตาทรัพย์ประเดิมชัยผ่าน
64121360101พัชรมณฑ์ชาดำผ่าน
64121360102วรชัยดวงแสงจันทร์ผ่าน
64121360104นันทพรแก้วมหาผ่าน
64121360105ผาณิตาเอี่ยมสำอางค์ผ่าน
64121360107ขวัญดาวเต้นพิทักษ์ผ่าน
64121360108ดวงสุรีย์อยู่พ่วงผ่าน
64121360109สวพลมาลัยผ่าน
64121360110อารีรัตน์สิงหราผ่าน
64121360111มือจันทร์ก้องสกุลเกียรติผ่าน
64121360113ปัณณพรสุขกรมผ่าน
64121360115สุนิตาบางเชยผ่าน
64121360118อภิชญาอนันต์วรัชยากุลผ่าน
64121360119ขวัญแก้วอ่องละออผ่าน
64121360120ดลยาพิกาพวงผ่าน
64121360121เนตรอัปสรโสภาสิทธิ์ผ่าน
64121360124อมรรัตน์คงศิริผ่าน
64121360125กมลฉัตรเรืองขจรผ่าน
64121360126กัญญารัตน์บุญธรรมผ่าน
64121360127พุทธชาติบัวจันทร์เหลืองผ่าน
64121360128รัฐธรรมนูญโฮมบุญผ่าน
64121360130ญาณิศาจิตร์ประเสริฐผ่าน
64121360202เมธาวดีหงษ์เวียงจันทร์ผ่าน
64121360203ศิรินทรามะโนรัตน์ผ่าน
64121360204ฐิติมาแจ่มจำรัสผ่าน
64121360206อาทิตยาสาลีผ่าน
64121360207บุณฑริกาอังกาพย์ผ่าน
64121360210ฌัชชาพระชนะผ่าน
64121360211สมฤทัยวารีประกอบกิจผ่าน
64121360214สุภาวดีวงษ์เพ็งผ่าน
64121360215ศศิธรคล้ายคลังผ่าน
64121360216ภูชิตกุลจินต์ผ่าน
64121360217ณัฐฐาพรม่วงแก้วผ่าน
64121360218สโรชาพิมพ์พลผ่าน
64121360220ปรียาภรณ์ปะระทังผ่าน
64121360221เนตรดาวเซี่ยงฝุงผ่าน
64121360225ปัฐมัยเหง้าน้อยผ่าน
64121360227ชาตรีการดำริห์ผ่าน
64121360228วสิตาแก้วจันทร์ผ่าน
64121360229หทัยชนกสระทองแก้วผ่าน
64121360231สุพิชชาจันทะเฆ่ผ่าน
64121370101ธนดลขุนแสนผ่าน
64121370102ปทุมวันประสงค์ผลผ่าน
64121370103มณีฉายปานหว่างผ่าน
64121370104ปิยะพรศรีราชาผ่าน
64121370105อริสราพลดงผ่าน
64121370106ชนากานต์กล่อมสกุลผ่าน
64121370107ปนัดดามานมะโรผ่าน
64121370108กานต์พิชชาบุพศิริผ่าน
64121370109ณัฐฐินันท์ภุมรินทร์ผ่าน
64121370110ปณิธิหมื่นอาจยิ้มผ่าน
64121370111ณัฏฐวีจันทร์พินิจรัตน์ผ่าน
64121370112สุธิดาสายคำวงษ์ผ่าน
64121370113สุดเเดนขาวนวลผ่าน
64121370114กิจจาต่ายแพรผ่าน
64121370115นนทิณียิ้มสีมาผ่าน
64121370116ณัฐวดีสุขเกษมผ่าน
64121370117อรทัยสินจันทร์ผ่าน
64121370118เดือนฉายม่วงคล้ายผ่าน
64121370119พริษฐ์ดาบัวบานผ่าน
64121370120ธีราดาผาทองผ่าน
64121370121อรชุลีคงสังคะผ่าน
64121370122ภัทรพลพลเสนผ่าน
64121370124ปภาวดีพรหมชนะผ่าน
64121370125สุนิสาพิมพาผ่าน
64121370126ขวัญใจดอนชะเอมผ่าน
64121370128สุพรรษาบุญชูผ่าน
64121370129พรทิพย์ทองผาขจิตผ่าน
64121370130ดลยาเขยนอกผ่าน
64121370201จีน-ผ่าน
64121370202พชรพลศรีรัตนพรผ่าน
64121370203กุลชาวงศ์ษาผ่าน
64121370204นลินทิพย์เกตุเห่งผ่าน
64121370206ฐิตาภรณ์โพธิ์เสือผ่าน
64121370207วรรณษามึ่งชาสะผ่าน
64121370208อาริสาโคกมณีผ่าน
64121370209ภัทรวดีคำมาผ่าน
64121370210สหรัฐกาลจนกุลผ่าน
64121370211เมธาสิทธิ์ตาละคำผ่าน
64121370212กุลณัฐมังกรคณทีผ่าน
64121370213กาญจนาพัฒนาสิทธิโชคผ่าน
64121370214กรรณิการ์เส็งนาผ่าน
64121370215กนกวรรณราชชื่นผ่าน
64121370216ญาดาตะพังผ่าน
64121370217ฐิติพรลาภมูลผ่าน
64121370219สหรัฐคุณลักษณ์ผ่าน
64121370220ปณิตาทรัพย์สมบัติผ่าน
64121370221อติกานต์ยะวันผ่าน
64121370223กิตติภพอินทรสุวรรณ์ผ่าน
64121370224สรัลพรคล้ายสินธุ์ผ่าน
64121370225พีรพัฒน์ยุกติชาติผ่าน
64121370226ศิวลักษณ์งามยิ่งผ่าน
64121370227ธมลวรรณงามขำผ่าน
64121370228รุ่งนภาถาวรเรืองรุ่งผ่าน
64121370229นิตยาชื่อสินผ่าน
64121370230กมลเนตรศรีพันธุ์ผ่าน
64121380101จุฑารัตน์ลอยอากาศผ่าน
64121380102มุทิตาครุธเครือผ่าน
64121380104วรกานต์ร่มสนุกผ่าน
64121380105กณิกาสังข์เลิศผ่าน
64121380107พรชิตานวลละออผ่าน
64121380108เกตนิกากองจันทร์ผ่าน
64121380109พรดารัตน์วรรณพัฒน์ผ่าน
64121380110พัทธพลชูสีผ่าน
64121380111วิภาวัชปัญญาแพงผ่าน
64121380112สุวรรณามีสุขผ่าน
64121380113ศิริพรบุญมาผ่าน
64121380114บัณฑิตาขันทเขตผ่าน
64121380115จันทร์สุดาสกุลธีระดิลกผ่าน
64121380116อรุณวลัยใจอดทนผ่าน
64121380118จิดาภาสุดใจผ่าน
64121380119ธัญชนกนกเล็กผ่าน
64121380120วิวรรธณีรอดพ่วงผ่าน
64121380121อทิตยาเหลืองสะอาดผ่าน
64121380122นภวรรณโพธิ์ศรีทองผ่าน
64121380123ณิชาภัทรจันทร์ทรงผ่าน
64121380124สุวิมลเพ็ชรรังศรีผ่าน
64121380125ทิวาพรธานีผ่าน
64121380126พัทธมนมากอิ่มผ่าน
64121380127ศรญาเบ็ญพาดผ่าน
64121380128กรวรรณกระแดงผ่าน
64121380129ณัฐนิชานิลน้ำเพ็ชรผ่าน
64121380132วนัสวรรณจันทร์สูตร์ผ่าน
64121380201สหรัฐสุกใสผ่าน
64121380203ปุรชัยสุขัคคานนท์ผ่าน
64121380204เมย์วดีศุภะวนาพงศ์ผ่าน
64121380205สุชาดากวินธรรมผ่าน
64121380207สุทธิรัตน์สีนวนผ่าน
64121380209พลอยชมภูวิชัยผ่าน
64121380210จีราภาวงพรมษาผ่าน
64121380211ญานิกาประชากุลผ่าน
64121380212ปรรณรัสสรสังขเจริญชัยผ่าน
64121380213วันวิสาข์แสงเลิศผ่าน
64121380214เกตุศิริวรรณจันทร์หอมผ่าน
64121380216วรรณวิษาสอนมาลาผ่าน
64121380217จุราวันกีรติชัยกรผ่าน
64121380218เสาวลีพรหมณีผ่าน
64121380219วาสนาอังเปรมผ่าน
64121380220โสภิดาบุญสง่าผ่าน
64121380221ธีรภัทรแดงสะอาดผ่าน
64121380222อรวรรณแตงอ่อนผ่าน
64121380223ใบเฟิร์นแรงครุฑผ่าน
64121380224ณัฐนันท์อ่อนเบาผ่าน
64121380225โยษิตาคัชฌากรผ่าน
64121380227ธนสินยวงลำใยผ่าน
64121380228ปรียาพรชัยนามผ่าน
64121380229อัครพงศ์การภักดีผ่าน
64121380230มายาวีย์เสืองามผ่าน
64121390103จรินทร์นาสวนทัศนีย์ผ่าน
64121390104อภิชาตินาสวนกิตติผ่าน
64121390106อริสราอินทร์วรรณ์ผ่าน
64121390107ณัฐพงษ์คูณทวีผ่าน
64121390108เทอดศักดิ์แผนสมบูรณ์ผ่าน
64121390109ธนกฤตสังข์ทองผ่าน
64121390110รัชชานนท์ผิวดีผ่าน
64121390111ณรงค์ชัยคงทนผ่าน
64121390113ภูริพยอมพันธ์ผ่าน
64121390114มงคลชัยเหล่าพรผ่าน
64121390115กิตติพันธ์บุดดาลีผ่าน
64121390116ปิยะพลรสจันทร์ผ่าน
64121390117เจษฎาแย้มยิ้มผ่าน
64121390118เด่นบุญยกฤตกุลผ่าน
64121390119สิงห์-ผ่าน
64121390120บอยยี่ภิญโญผ่าน
64121390121เจริญศักดิ์ตั้งสกุลแสงทองผ่าน
64121390122สุภาษิตสมดาผ่าน
64121390123ยศกรแก้วศรีงามผ่าน
64121390124รณฤทธิ์อุ่นทรัพย์ผ่าน
64121390125นัฐพลทองนอกผ่าน
64121390126เกียรติภูมิเทศพันธ์ผ่าน
64121390127เศกศักดิ์กุลสิริกาญจน์ผ่าน
64121390128ธนภัทธ์แย้มยมผ่าน
64121390129จิระวัฒน์ฉิมทองผ่าน
64121390204อรุณพรหมเทศผ่าน
64121390205กรภัทร์ณพิชชการุญญ์ผ่าน
64121390206ธนากรศรีสวัสดิ์ผ่าน
64121390208ชำนาญโฉมงามผ่าน
64121390211สิทธิพงศ์ดวงดาวพารัมย์ผ่าน
64121390212พีรพลสาระรัตน์ผ่าน
64121390213วรรนิษานารินทร์ผ่าน
64121390214ศศินีย์ปัตถามัยผ่าน
64121390217ปัทมพรบัวเขียวผ่าน
64121390218พิณประภาวิเศษสินธ์ผ่าน
64121390219วิศรุตสังขสุวรรณาผ่าน
64121390221ศิวัฒน์นาวงษ์ษะผ่าน
64121390222วุฒธิชัยช่วยบำรุงวงศ์ผ่าน
64121390224รัตนาทองผาสีงามผ่าน
64121390225ศุภานันอุปการะผ่าน
64121390226สุรศักดิ์บุญญาเจริญกุลผ่าน
64121390230ต่อพงศ์สัตยากรผ่าน
64121490101ธนภรณ์พลโพธิ์ทองผ่าน
64121490103ชนากรอ่อนศรีผ่าน
64121490104สิทธิชัยแก้วบัวดีผ่าน
64121490107ปิยวัฒน์สีชาวนาผ่าน
64121490108ภัทราพรชื่นใจผ่าน
64121490111เขตตะวันเหมพันธุ์ผ่าน
64121490112วรเดชขุนราชผ่าน
64121490116ณัฐวุฒิอยู่ยอดผ่าน
64121490118ธวัชชัยเหลืองมั่นคงผ่าน
64121490119ภัคพลสิริกาญจนามงคลผ่าน
64121490124บุญธิดาสวัสดิ์เชิดวงค์ผ่าน
64121490128อัศนีสุดจริงผ่าน
64122030101ภัสสรคงกระพันธุ์ผ่าน
64122030102รัชตะเกิดลาภผ่าน
64122030103ศศิกานต์เเดงเย็นผ่าน
64122030105ภพสรรค์เปรุนาวินผ่าน
64122030106สิริพรวิลัยผ่าน
64122030107สุจิตราโปยกักผ่าน
64122030108เฉลิมพลทองโสภาผ่าน
64122030109จุฑามาศช้างเผือกผ่าน
64122030113มานิดาแจ่มเรียนผ่าน
64122030114สุทธิภัทรอินทรัพย์ผ่าน
64122030118ทัศนีย์หล่อเหลี่ยมผ่าน
64122030119ธันย์ชนกไทยอุบลผ่าน
64122030120ผกามาศเสือใจผ่าน
64122030121เวธน์มีทรัพย์ผ่าน
64122030122ชลธิชาวงษ์ศิลป์ผ่าน
64122030123พงศธรศิริอมรวกุลผ่าน
64122030125มานิดาดอกยอผ่าน
64122030126ปิยนันท์สืบบุกผ่าน
64122030127สมศักดิ์เผ่าพงศ์ษาผ่าน
64122030128สหัสวรรษวิเศษสิงห์ผ่าน
64122030129วรารัตน์พางามผ่าน
64122030130อรวีจันทร์ทรัพย์ผ่าน
64122080101กนกพรศรีเงินงามผ่าน
64122080102ภัทรพงษ์มะลิถอดผ่าน
64122080103กฤษณชัยดอกพุฒผ่าน
64122080104ภัคนันท์ดีมีผ่าน
64122080105จตุพรหอมสุวรรณผ่าน
64122080106รัตนาภรณ์สร้อยระย้าผ่าน
64122080107สรัญญาศรีคำผ่าน
64122080108สุพัตราแก่นจันทร์ผ่าน
64122080109เจนณรงค์บัวงามผ่าน
64122080110กมลลักษณ์สมัยนิยมผ่าน
64122080111ธัญจิราประชาฉายผ่าน
64122080113สิทธิโชคเหมือนหงษ์ผ่าน
64122080114วิยะดาสุดสายตาผ่าน
64122080115ธนพลจิณแพทย์ผ่าน
64122080116รัตนาเพียงเอี้ยงผ่าน
64122080117นิตยาศรีทองดีผ่าน
64122080118เบญจวรรณกลิ่นชะเอมผ่าน
64122080120อดิเทพประดับแก้วผ่าน
64122080121นพรัตน์โพธิ์ทองผ่าน
64122080122นฤมลวอนเพียรผ่าน
64122080123ธันย์ชนกเอี่ยมทองผ่าน
64122080125อภัสราเอิกเชื้อผ่าน
64122080126ฐานิสากอฟักผ่าน
64122080127สุกษมาศิริการุณย์ผ่าน
64122080128เมลดาศรีเอี่ยมผ่าน
64122080129กาญจนาเจริญหงษ์ษาผ่าน
64122080130นพวรรณจันทร์ชีวาผ่าน
64122080131ณรงค์ฤทธิ์แสงพระอินทร์ผ่าน
64122080133ชลิตาชาดวงผ่าน
64122080134สุชาดาพรมโคตรผ่าน
64122080136สิรัชญาสืบกลั่นผ่าน
64122080137วิทวัสศรีพนมวันผ่าน
64122080138อริศราวงษ์ษาผ่าน
64122080139เจษฏาหนูดีผ่าน
64122080140วรากรวงษ์เอกผ่าน
64122080141กรณ์ดนัยเชยโตผ่าน
64122080142สุภาพรวิเศษสิงห์ผ่าน
64122080143พรพิมลบุญมากผ่าน
64122080144วรภาสพิพัฒน์ผ่าน
64122080202อภิวิชญ์ปลื้มจิตต์ผ่าน
64122080203ศิริพรสวัสดิ์กระเดื่องผ่าน
64122080204พรทิพาแช่มขุนทดผ่าน
64122080207ชลลดาแสงรักษาทรัพย์ผ่าน
64122080208นันฑริกามาช่วยผ่าน
64122080209รัตนาวดีทองศรีผ่าน
64122080210รังสิมันต์ใบไม้ผ่าน
64122080212อาณัฐบัวเบาผ่าน
64122080213มนัสวงษ์แก้วผ่าน
64122080215รุจาศิริพงศ์บวรผ่าน
64122080216อารญากันหะเสลาผ่าน
64122080217กานต์มณีจิรชลธารผ่าน
64122080218กัญญาณัฐยิ่งยงผ่าน
64122080219วิยดาวิริยะเมธากรผ่าน
64122080220กฤติมาฤทธิ์เทพผ่าน
64122080223นิฤชาแก้วทรวงผ่าน
64122080224อนุพนธ์วรจิตต์ผ่าน
64122080227ธวัลรัตน์สีสวัสดิ์ผ่าน
64122080228ธิตินาถวงศ์วิวัฒน์โชติผ่าน
64122080229ชลธิชาศาระสารินทร์ผ่าน
64122080230ธีรเจตรัตนผลผ่าน
64122080231ศตายุเหมือนอ่ำผ่าน
64122080232ฉันทวัฒน์โตบางป่าผ่าน
64122080234ปรียาผ่าน
64122080235นภชนกโต๊ะทองผ่าน
64122080236ณัฐณิชาอำนวยผ่าน
64122080237กัญญาวีย์ทองผาภูมิปฐวีผ่าน
64122080238สุภารวีโพธิ์ย้อยผ่าน
64122080239ปนัดดาตั้งจิตผ่าน
64122080240แพรวาขำดีผ่าน
64122080241วริษาน้อยจันทร์ผ่าน
64122080242ธีรภัทรอินทรโอสถผ่าน
64122080243ธัชพลเขียวชอุ่มผ่าน
64122080244วรัญญูเบิกบานผ่าน
64122080301ชรินรัตน์ลม้ายพันธ์ผ่าน
64122080302ธนกฤตเพชรชื่นสกุลผ่าน
64122080303นิตยาหงษ์เวียงจันทร์ผ่าน
64122080305วรรษมนกลิ่นโฉมผ่าน
64122080306ภัทรวิภาผลวงษ์ผ่าน
64122080308อัครพลมะณีสารผ่าน
64122080309ปภัสสรวิหกมาสผ่าน
64122080310สุจิตราพงษ์ช้างอยู่ผ่าน
64122080311พรทิพย์นาคขำพันธ์ผ่าน
64122080312อนันต์ระวังนามผ่าน
64122080315ธัญลักษณ์กิ่งมณีผ่าน
64122080318นรากรจันทร์สว่างผ่าน
64122080320ประภาภรณ์ปราบสุขผ่าน
64122080321ศริสาสว่างใจธรรมผ่าน
64122080322ณัฐพรศรีเมืองผ่าน
64122080323ปนัดดาทองเย็นผ่าน
64122080324กันต์ฤทัยโนทวงค์ผ่าน
64122080326นิติธรแพไธสงผ่าน
64122080327ปวีณาพงษ์แสวงผ่าน
64122080330ศศิภานุมาศนคราวงศ์ผ่าน
64122080331กาญจนวัฒน์ชำนาญกำหนดผ่าน
64122080332ภัทรกรสุดโตผ่าน
64122080333วิยะดาภู่ทองผ่าน
64122080335ณัฐพงษ์สุวรรณบางผ่าน
64122080336กรรวีกลิ่นพยอมผ่าน
64122080337ณิชาแร่มีผ่าน
64122080339นพนนท์ธรพรมดวงดีผ่าน
64122080341บุญกาญจน์ทับทิมศรีผ่าน
64122080401ณัฏฐธิดาเหมือนทดผ่าน
64122080402อมรรัตน์อยู่เย็นผ่าน
64122080403วิรัลยุพารูปทองผ่าน
64122080404พิมพ์ลภัสธรรมนาวรรณผ่าน
64122080405ทศพลศรีเหราผ่าน
64122080409ธนาวัลย์แซ่ฝุงผ่าน
64122080411คณรัตน์ศรีสว่างผ่าน
64122080412กรรณิการ์ลำไยหวานชื่นผ่าน
64122080413ชญาภากลิ่นประทุมผ่าน
64122080414พัชรีเสาประโคนผ่าน
64122080415นิธิวัฒน์รอดพ่วงผ่าน
64122080418ไพรินทร์เรืองฤทธิ์ผ่าน
64122080419ปัณณธรคำมีผ่าน
64122080420อุษณีย์สังข์ทองผ่าน
64122080421โศรยาโพธิ์เงินงามผ่าน
64122080422อาทิตยานรารัตน์ผ่าน
64122080423อรรถกรผ่องใสผ่าน
64122080424ณัฐภัทรธนรินรดาผ่าน
64122080425ดวงดีพรตะมะสกุลผ่าน
64122080426นาฏกมลอุดมกาญจน์เมธีผ่าน
64122080426นาฏกมลอุดมกาญจน์เมธีผ่าน
64122080427บวรรัตน์สังขพันธ์ผ่าน
64122080428วันวิสาสนิทไทยผ่าน
64122080429พนากรณ์เซี่ยงเท็ญผ่าน
64122080430ธนกฤตจันทร์หอมผ่าน
64122080431กนกวรรณชามทองผ่าน
64122080432ภาณุพลซุ่นใช้ผ่าน
64122080433ศุภวิชญ์ชุ่มมาผ่าน
64122080434ณพงศ์ศรีบุญรักษ์ผ่าน
64122080435กัญญารัตน์คุ้มถนอมผ่าน
64122080438วชิราภรณ์ไชยปัญหาผ่าน
64122080439เกศกนกคานะมีผ่าน
64122080441ณัฐฐาพรไทรสังขธำรงกรผ่าน
64122170101รัญตรีบุญรินทร์ผ่าน
64122170102สุภัสสราอิ่มอกผ่าน
64122170103คามินบุญชูผ่าน
64122170104นพรัตน์บ่อสอาดผ่าน
64122170106พิชญ์ชาดาดัดพันธุ์ผ่าน
64122170108พรทิพาถิระกุลเมธีผ่าน
64122170109ภัทรดนัยศรีบางแพรกผ่าน
64122170113ธนาธิปจันทร์ตาแก้วผ่าน
64122170114ธันยพรแซ่ตันผ่าน
64122170115ศุภสินนูมหันต์ผ่าน
64122170116พรรษาสีเรืองผ่าน
64122170119บุญฤทธิ์เปรมเดชผ่าน
64122170120ตรีเนตรเสนานิมิตรผ่าน
64122170121วรวิทย์อาจคงหาญผ่าน
64122170122กาญจนาบุญชูผ่าน
64122170123อาฟันดีย์เจ๊ะแลผ่าน
64122170124จีจี้-ผ่าน
64122170125สุดธิดาคงนานดีผ่าน
64122170126ชนิดาเบ้าสาธรผ่าน
64122170127ชยพลภัทราพรพิสิฐผ่าน
64122170129ภานุวัฒน์เหมือนเขียวผ่าน
64122170130ณัฐธพงษ์จันทร์แย้มผ่าน
64122170131สามินีกุมภาษีผ่าน
64122170134อดิเทพบำเพ็ญผลผ่าน
64122170135กุลภัสสร์โดดเครือผ่าน
64122170136ทิพวรรณ์โพระดกผ่าน
64122170137ชลิตารอดอาวุธผ่าน
64122170139อธิวัฒน์ไทรสังขสินธิติผ่าน
64122170140มณิสราสังข์สุวรรณผ่าน
64122170142ดวงหทัยขันธเขตต์ผ่าน
64122570101วัชรพงษ์บัวลอยผ่าน
64122570103ธัญสุดาวงษ์ศิลป์ผ่าน
64122570106รุ่งทิพย์ศรีบุญเพ็งผ่าน
64122570107ธีรภาพเครือพับผ่าน
64122570108ณิชกานต์เที่ยงธรรมผ่าน
64122570109ศศิภาฉัตรทันฑ์ผ่าน
64122570110ณัฐพงษ์ดำรงค์พันธ์ผ่าน
64122570112ศศิประภาใบบัวผ่าน
64122570113ภัทราวดีพนมพลอยผ่าน
64122570116ชนิกานต์สุนประชาผ่าน
64122570117สุนิศาหวองเจริญพานิชผ่าน
64122570119ปียวรรณเทพพิทักษ์ผ่าน
64122570122พรญาณีจำปาแย้มผ่าน
64122600101วีรภัทรชวัลธรณ์ผ่าน
64122600102ธนกรประดิษฐค่ายผ่าน
64122600103ชณพงศธรมณีเนตร์ผ่าน
64122600104กานดาชินสิริพัฒน์ผ่าน
64122600105ออมสินมารทองผ่าน
64122600106พิจักษณ์แซ่เตียวผ่าน
64122600107สมชาย-ผ่าน
64122600108นิติสีเสียดผ่าน
64122600109อินทัชวงศ์นุชผ่าน
64122600110ชนิตาใจชนผ่าน
64122600111จิรวัฒน์สระศรีโสมผ่าน
64122600112ภัสร์ศรัณวริศราวงศ์ผ่าน
64122600113นภาพรเนือมีผ่าน
64122600114พัชรพรชาญศิริชัยผ่าน
64122600115ธวัลหทัยใจอดทนผ่าน
64122600116กฤษณะพงศ์เซี่ยงหว็องผ่าน
64122610101จักรีรัตน์คงคาสุริฉายผ่าน
64122610103ณัฐมลเปี้ยเกี๋ยงผ่าน
64122610104ภาณุพงศ์ไทยงามศิลป์ผ่าน
64122610105เฉลิมชัยภูมิผิวผ่าน
64122610106วิชญ์พลบุญรอดผ่าน
64122610108สิทธิพงษ์นุชประดิษฐ์ผ่าน
64122610109วิทวัสรัตนธรรมผ่าน
64122610110อิทธิพลการะเกษผ่าน
64122610111ศุภสิทธิ์นากสกุลผ่าน
64122610112เรวัตภานุรัตน์ผ่าน
64122610113อัจฉราโพธิ์ใบผ่าน
64122610114จีรนันท์จิตรสุทัศน์ผ่าน
64122610116สุรชัยอินทวีทรัพย์ผ่าน
64122610119สราวุฒิสืบบุกผ่าน
64122610121สุระศรีบริสุทธิ์ผ่าน
64122610122ศศิธรจิระอนุกูลชัยผ่าน
64122610124ธนทรัพย์เซี่ยงหลิวผ่าน
64122610125วุฒิพงษ์พริ้งพงษ์ผ่าน
64122610126วลีรัตน์สระเจาผ่าน
64122620101วริษฐาสืบดีผ่าน
64122620102สาวิตรีวงษ์น้อยผ่าน
64122620103ปภาวรินทร์ทรัพย์หรรษาพรผ่าน
64122620105สุมาตราเพชรน้อยผ่าน
64122630101รักษิณาฤาเดชผ่าน
64122630105จุฑาทิพย์ครองเวียงผ่าน
64122630106จิตรวรรณเฮ็งฉ้วนผ่าน
64122630107จันทนาครองเวียงผ่าน
64122630108พัชรพรสุวรรณาผ่าน
64122630110กิรนันท์เนียมนนท์ผ่าน
64122630111นุชจรินทร์โภคผลเจริญดีผ่าน
64122630112ปทิตตาลิ้มสำราญผ่าน
64122630113นาริษาทองใบผ่าน
64122630114โรจนธรสุขโขผ่าน
64122630115อนุชิตบัวดอกผ่าน
64122630116ตรีวิทย์ดวงรัตน์ผ่าน
64122630117วนิดาวิริยะเมธากรผ่าน
64122630120ปิยากรใจอดทนผ่าน
64122630121น้ำค้างศรีสุวรรณมาลาผ่าน
64122630122ปิยฉัตรงามยิ่งผ่าน
64122630123เอราวัณถ้วยทองผ่าน
64122630124คุณากรหนูขาวผ่าน
64122630125ธนายุทธวนาพิทักษ์กุลผ่าน
64122630126ฉัตรมงคลเเซ่จงผ่าน
64122630128วราวุฒิ-ผ่าน
64122630129พงศภัคสิทธิสรผ่าน
64122630130ณัฐธิดาสีแก้วเขียวผ่าน
64122630134ติณณภพพึ่งพิบูลย์ผ่าน
64122630135ชญาภาโพธิ์ศรีผ่าน
64122630138ภัทรกรแสงฉายผ่าน
64122630139อนุวัฒน์แก้วบรรดิษฐ์ผ่าน
64122630140ชัยพรโพธิ์อ้นผ่าน
64122630141ฤทธิเกียรติจงผึ้งผ่าน
64123080102สมศักดิ์หอมสุวรรณผ่าน
64123250104ณวพลมูลสระดู่ผ่าน
64123250105อมรเทพกายแจ่มผ่าน
64123250106ธนภูมิเกษเกษรผ่าน
64123250107ปพณประเสริฐกุลผ่าน
64123250109ชวนนท์ชื่นเย็นผ่าน
64123250110ศุภชัยแซ่ฉีผ่าน
64123250111กอบชัยบรรทัดพันธุ์ผ่าน
64123250112ธนวัฒน์เที่ยงธรรมผ่าน
64123250113อวิรุทธ์ไชยสงครามผ่าน
64123250114ชานนท์ว่องเพิ่มผลผ่าน
64123250116วรรณกานต์ศรีประภาผ่าน
64123250118แก้วขวัญไกรเทพผ่าน
64123250120พศินพลอยเหลี่ยมผ่าน
64123250124พรรณฑิกาโปทาสายผ่าน
64123490101อมินตาชตารุ่งผ่าน
64123490102อสมาภรณ์เกตุขวงผ่าน
64123490103ปัทมวรรณใจแสนผ่าน
64123490104กฤตพรมูลตรีปฐมผ่าน
64123490105วีนัสบัวงามผ่าน
64123490106ชมภู่ชมภูธรผ่าน
64123490107น้ำฝนแสงวิจิตรตระกูลผ่าน
64123490108สุภาพรภัทรดำรงธรรมผ่าน
64123490110เกวลินมะเจียกจรผ่าน
64123490111มณีรัตน์เกิดศิริผ่าน
64123490116พิชญาภัคอินโตผ่าน
64123490119สุพิชญาวิเศษแสงศรีผ่าน
64123490121สุกัญญาบุญส่งผ่าน
64123490122สุภัชชานิลนกผ่าน
64123490123ปริยฉัตรโสภาผ่าน
64123500101นฤภรฟักช้างผ่าน
64123500102ทวีวัฒน์จ้อยศรีเกตุผ่าน
64123500105ศักดิ์พิเชฐบุญพุ่มพวงผ่าน
64123500106ปัณฑิตาสวัสดิ์จารีผ่าน
64123500107นาขวัญเต็มอิ่มผ่าน
64123500108สุทธิภัทรจำนงกุลผ่าน
64123500109อับดุลมายิดนพพันธ์ผ่าน
64123500110ศิริไพบูลย์โรจน์บุญถึงผ่าน
64123500112ศุภกฤษพิมพิลาผ่าน
64123500114ธวัชชัยพงษ์พิมายผ่าน
64123500115กฤษณาห้วยหงษ์ทองผ่าน
64123500116นริศราดำรงค์รักษ์ผ่าน
64123510101ปัณณวีร์สิริธนนท์ชัยผ่าน
64123510102สีดา-ผ่าน
64123510103ปฐมพงศ์ด้วงสีนวลผ่าน
64123520101กมลวรรณศรีสวัสดิ์ผ่าน
64123520102ศุภกฤตเมืองนิลผ่าน
64123520105บุษกรนิลยานผ่าน
64123520106สุกฤษฏิ์ชวดสุวรรณผ่าน
64123520107ศุภกิจพันธ์แตงผ่าน
64124060101ณัฐณิชาภักดีอุทธรณ์ผ่าน
64124060102มณฑิตาชิดเชื้อบูรณะผ่าน
64124060104เสาวลักษณ์ชูจันทร์ผ่าน
64124060105ภูรินดอนไพรอ่อนผ่าน
64124060106บุปผารูปโฉมผ่าน
64124060107ประภัสสรแก้วเขียวผ่าน
64124060108อัญชิสากลิ่นมณฑาผ่าน
64124060110ทิพวรรณสวยกลางผ่าน
64124060111กรกราบทองผ่าน
64124060113ไอยราขันคำผ่าน
64124060114อนุภัทรวรจิตต์ผ่าน
64124060115ธณาวุฒิฝักบัวผ่าน
64124060116จุฑามาศแซ่ตั้งผ่าน
64124060117นิสาฤดีพัชร์ผ่าน
64124060118รถแบ่งเพ็ชรผ่าน
64124120101สุพรรณิการ์มณีวงษ์ผ่าน
64124120102ฐิติภรณ์พรนิธิสกุลผ่าน
64124120103ชลิตาปลาทองผ่าน
64124120104บุษราขันทองผ่าน
64124120106นันทัชพรสีสมพานผ่าน
64124120107วรัญญาขวาเสนาผ่าน
64124120109ดนัยพันธุ์บุญเลิศผ่าน
64124120110ปาริชาติหล้าชาญผ่าน
64124120112ธีรพลกิมหลีเชียงผ่าน
64124120113จิราวรรณมีเย็นผ่าน
64124120114สุพรรณิการ์เกษมโสตผ่าน
64124120115ชิดชนกสุขสวัสดิ์ผ่าน
64124120116อมรรัตน์ไชยพูนผ่าน
64124120117สโรชาการะเกตุผ่าน
64124120118อริสาฟักเขียวผ่าน
64124120119ชยากรชาติศิริผ่าน
64124120121ฐิตาภายอดพราหมณ์ผ่าน
64124120122ทัตพงศ์เกตุประทุมผ่าน
64124120123อรัญญาจินดารัตน์ผ่าน
64124120124พจนีย์วุฒิเศรษฐีผ่าน
64124120128เบญญาภามีสาวงษ์ผ่าน
64124120129พัทธมนเทศทองผ่าน
64124120130สุริยาวิชาล้ำผ่าน
64124120131นันทิยาศักดิ์บุญญารัตน์ผ่าน
64124120133รัชนีรมณ์บาลีสีผ่าน
64124120201เมธาวีถาวรผ่าน
64124120202มณีรัตน์สมบูรณ์สุขวัฒนาผ่าน
64124120203ณัฐธิดาเอี่ยมทองผ่าน
64124120204สมฤดีนาสวนกนกผ่าน
64124120206จันจิราเขียวแรงผ่าน
64124120207สุพัตราอุทการผ่าน
64124120208ชนัญญ์ธรทองบวรกุลผ่าน
64124120209สุพรรษาเข็มอุดมผ่าน
64124120210เกศราภรณ์ม้าวงษ์ผ่าน
64124120211วรรณิภาราชประสิทธิ์ผ่าน
64124120212ชณภนมรรษเหิมใจหาญผ่าน
64124120213กัญญามาศหมอดีผ่าน
64124120215ประวีณาวิชาทรผ่าน
64124120216ธนวรรณนาเรือนทองผ่าน
64124120217นิล-ผ่าน
64124120218แอผ่าน
64124120219พบสุข-ผ่าน
64124120220อรชุนแน่งน้อยผ่าน
64124120221สุวัจนีไข่ม่วงผ่าน
64124310101ธนาศักดิ์เผือกเงินผ่าน
64124310102อภิชาตแซ่ลี้ผ่าน
64124310103มนัญชยาศรีประเสริฐผ่าน
64124310104ฐิติยาครจำนงค์ผ่าน
64124310105อภิมุขจิตพนมกาญจน์ผ่าน
64124310106อำนาจ-ผ่าน
64124310108ชินพัฒน์พลอันเเสนผ่าน
64124310109ณัฐชยากันภัยผ่าน
64124310111ชิษณุพงศ์ศรีไตรรัตน์ผ่าน
64124310112วนัชพรปัญญาวัฒน์ผ่าน
64124310114สหรัฐศรีเสือลานผ่าน
64124310116อารยาแสงอำไพผ่าน
64124310120จิราภรณ์สัพวะผ่าน
64124310121อนันธวัฒน์อนันตสุขผ่าน
64124310123เฟิร์น-ผ่าน
64124310124นภสรแป๊ะแก้วผ่าน
64124310125ญาสุมินทร์บัวจันทร์ผ่าน
64124310126กฤษณะคีราชผ่าน
64124540103วิมลรัตน์ฉิมกล่อมผ่าน
64124540104ธัญวรัตม์จัตุรงค์ผ่าน
64124540105จณิสตาบุตรละครผ่าน
64124540106สุนิศาอำมาผ่าน
64124540108วีระศักดิ์ฮึกหาญผ่าน
64124540109สุชาดาเที่ยงธรรมผ่าน
64124550101กานต์มณีอึ้งประสพสุขผ่าน
64124550102วริศรานำโพธิ์เจริญพรผ่าน
64124550103สุธินีเผื่อนโชติผ่าน
64124550104จิราพรศิริบุตรผ่าน
64124550105ศิริพรบุญนิตฐีผ่าน
64124550106พิมพ์ลภัสมาลีกุลผ่าน
64124550107กรกนกศิลปะขจรผ่าน
64124550108ชาญณัฐยิ้มแย้มผ่าน
64124550109พัณณิตานิลยานผ่าน
64124550110สุพรรษาล้วนแก้วผ่าน
64124550111ฐิติมาพรรณขามผ่าน
64124550114ธิดารัตน์กลิ่นประทุมผ่าน
64124550116ณัฏฐ์พัชร์น้อมศิริผ่าน
64124550118จันทิมาเสือนุ้ยผ่าน
64124550120กัญญาณัฐไชยสงครามผ่าน
64124550121สิรภพพวงเงินผ่าน
64124550123ขวัญจิราทองพูลผ่าน
64124550124สมัชญ์เฉลิมสุขสันต์ผ่าน
64124550128นาคินดาวันนาผ่าน
64124550130ณัฐสุดาบุตรจันทร์ผ่าน
64124550201สุรทินพิชิตชัยผ่าน
64124550203กรินทร์สมประสงค์ผ่าน
64124550205พิมพกานต์โตค้างพลูผ่าน
64124550206ชลิตานักจะเฆ่ผ่าน
64124550209ธันยธรณ์เป้าอารีย์ผ่าน
64124550213รวินท์นิภาบัวเพ็ชร์ผ่าน
64124550214ศศิกาญน์ปั่นทรัพย์ผ่าน
64124550215ดาริกาแสงจันทร์ผ่าน
64124550216อารียาเคหังผ่าน
64124550217อนัญลักษณ์สุขเจริญผ่าน
64124550218โสภิดารัศสุวรรณ์ผ่าน
64124580101จิตรทิวาดอกบัวผ่าน
64124580102รัตนาภรณ์ภูโตผ่าน
64124580106นภสรฉายเจริญผ่าน
64124580107สุกัญญาพรหมชนะผ่าน
64124580111อุดมยศรอดโพธิ์ทองผ่าน
64124580112อิสรีย์แสงก่ำผ่าน
64124590101ภัทรกานต์สมสมัยผ่าน
64124590102กุณฑลีสุขสถาพรชัยผ่าน
64124590103รุ้งริคศศรีวันพิมพ์ผ่าน
64124590104ดวงกมลมั่งสมบัติผ่าน
64124590105ชนกชนม์สระทองหมายผ่าน
64124590106ปอรดีลิมาผ่าน
64124590107สิรวิชญ์อรุณลักษณ์ผ่าน
64124590108จิรัชยาภุมรินทร์ผ่าน
64124590109มณีรัตน์เห็นสว่างผ่าน
64124590110กษมาเหลืองใหม่เอี่ยมผ่าน
64124590112ณัฐวุฒิชะนะนอกผ่าน
64124590113ศุภชัยอยู่สุขผ่าน
64124590114ศศิกานต์เปี่ยมท่านผ่าน
64124590115ศิระประภาสงวนบุญผ่าน
64124590116กาญจนาสุวรรณ์ผ่าน
64124590117นฤภรอังเปรมผ่าน
64124590118ธีรภัทรทิพย์กล่อมผ่าน
64124590119ฐณภัทรวิเศษสิงห์ผ่าน
64125470101ปูไทย-ผ่าน
64125470102แพรวารอดดีผ่าน
64125470103อธิชนันท์วงศ์ภัทรวิทย์ผ่าน
64125470104สุกัญญาบัวเจริญผ่าน
64125470106ไกรวินโพธิ์ทองผ่าน
64125470107กนกวรรณติณราชผ่าน
64125470109แก้ว-ผ่าน
64125470110กวาว-ผ่าน
64125470111ชไมพรแก้วเขียวผ่าน
64125470112สุพัตรารักอู่ผ่าน
64125470113ธเนศจุ้ยช่วยผ่าน
64125470114ศุภกิตติ์ใจเอื้อยผ่าน
64125470115จุฑาทิพย์แก้วเพชรผ่าน
64125470116มัณฑณาเมฆฉายผ่าน
64125470117จุฬาลักษณ์เหมือนอ่ำผ่าน
64125470118วัลยาตาตะกรุดผ่าน
64125470121อัฐพงษ์อ่อนศรีผ่าน
64125470122ภัทรานิษฐ์ภู่ระหงษ์ผ่าน
64125470123ราชาวดีทินาทินผ่าน
64125470125เจษฎาโกเศสอัครนันท์ผ่าน
64125470126ปาลิดาทศเเก้วผ่าน
64125470127ธนภัทรบัวศรีใสผ่าน
64125470128กฤตพัฒน์อร่ามศรีผ่าน
64125470130สุเมธครุฑใกล้าผ่าน
64125470131ศรัณย์นาควิชัยผ่าน
64125470132นพณรงค์ทองแย้มผ่าน
64125470133ศรีเทพทองดีผ่าน
64125470134สุธีกานต์นพคุณผ่าน
64125470135พรเทพเกษรบัวผ่าน
64125470136กัลธิดาแสวงวงษ์ผ่าน
64125470137นัทธมนศรีสำราญผ่าน
64125480101เมธิชัยสุทธิโยธินกุลผ่าน
64125480103พฤกษ์สมใจเราผ่าน
64125480106ชัชชัยรัตนวงษ์ผ่าน
64125500101พิทยาธรคำยวงผ่าน
64125500102ธนกฤตดุษฎีวิมลผ่าน
64125500105เจษฎาไผ่สะอาดผ่าน
64125500113สุวัฒนชัยพรมภักดีผ่าน
64125500115อิทธิขันอาษาผ่าน
64125500116นครินทร์นกดำผ่าน
64125500117ณัฐวุฒิยอดเมืองผ่าน
64125500118รัชพลยืนยงค์ผ่าน
64125500120พรมนัส-ผ่าน
64125500122ชุติพนธ์มาบุญผ่าน
64125500123วีรพัฒน์สีคำผ่าน
64125500125อาคีราจันทร์ขอนแก่นผ่าน
64125500126จารุพงศ์บุญภาผ่าน
64125500127ภูวเดชแก้วบัวดีผ่าน
64125500128ธีรพลวงษ์อัยราผ่าน
64125500129ยอดรักเเก้วบัวดีผ่าน
64125500130ณัฐพลสู้ภัยพาลผ่าน
64125500201วทัญญูบัวบานผ่าน
64125500202คณิตสรณ์เพ็ชรครุฑผ่าน
64125500204มณีรัตน์ปัจจัยยาคาผ่าน
64125500205จักรกฤษณ์อารีจันทวัฒน์ผ่าน
64125500206วราวุฒน์เรืองเนตรผ่าน
64125500207วันวิสาข์พรเกษมรุ่งโรจน์ผ่าน
64125500208สิทธิโชคจินดาอินทร์ผ่าน
64125500209พรณรงค์ไชยโคตรผ่าน
64125500210ศุภชัยทองสุขผ่าน
64125500211ธนนันท์นิลเขียวผ่าน
64125500212ศุภวิชญ์สีทองสุกผ่าน
64125500213นันทิพัฒน์จักรกฤษผ่าน
64125500214เนติธรครุธวงษ์ผ่าน
64125510101ธีรภัทรวารีนิลผ่าน
64125510102กฤตินคุณพาทีผ่าน
64125510103วันชัย-ผ่าน
64125510104สมเดชศรีอุ่นผ่าน
64125510105กรณินทร์ฤกษ์งามผ่าน
64125510106สุพิชญาศรีศักดาผ่าน
64125510107อาทิตย์เจริญหงษ์ษาผ่าน
64125510108เกศินีผดุงโภคินผ่าน
64125510109ชลธิชา-ผ่าน
64125510110วงศกรรุ่งสว่างผ่าน
64125510113ธนพรศรีเมฆผ่าน
64125510115กรรทิชาพลเสนผ่าน
64125530102ธนดลเจ็กภูเขียวผ่าน
64125530103ชัพวิชญ์แสงชาติผ่าน
64125530104ภูธเนศหงษ์โตผ่าน
64222080103รณฤทธิ์เอมโอชผ่าน
64222080106สถาพรฉิมพันธ์ผ่าน
64222080107ประมุขแจ่มน้อยผ่าน
64222080108ภาณุพงศ์คงทองผ่าน
64222080110ธิดารัตน์ศิริศัตยากุลผ่าน
64222080111ฤดีวรรณ์-ผ่าน
64222080112พรทิพาขุนแสนผ่าน
64222080113อภิรัฐสงบจิตผ่าน
64222080115สาธิตอนุเจริญไชยผ่าน
64222080119พิมพาศรีเวียงผ่าน
64222080121มนัญชยาธัยยาวัฒน์ผ่าน
64222080122ชณัญธิตาสังวาลสินผ่าน
64222080126ฮาซานปาทานผ่าน
64222080131เจนจิราทสรผ่าน
64222080133ธนาวุฒิเค้ามูลผ่าน
64222080134วงศธรปัญญาถิ่นผ่าน
64222080135ณัฐพงษ์สิทธิผ่าน
64222080137สุรชัยบุญเชิดผ่าน
64222080138ศันสนีย์สังขตระกูลผ่าน
64222080139อัญชลีอ่วมรอดผ่าน
64222080142พศวัตอินทรผ่าน
64222080152อรพินชะอุ่มผ่าน
64222080153เบญจมาศทะแยงผ่าน
64222080155อิสริยาดวงเดือนผ่าน
64222080157สิงหนาทแก้วใสผ่าน
64222080158ชัชวาลย์พานรองผ่าน
64222080159วัสนกรใจแปงผ่าน
64222080160รัตนโชคเชียงเงาะผ่าน
64224120101ดนัย-ผ่าน
64224120101ดนัย-ผ่าน
64224120102อาภานันท์ขำโขนงงามผ่าน
64224120103นันทกาญโมกหลวงผ่าน
64224120104ธัญโญแสงทินกรผ่าน
64224120105อัญชริการ์วันทองผ่าน
64224120107ปราชญ์วงแก้วผ่าน
64224120108ปฏิภาณคุณมารดาผ่าน
64224120109ศรันย์ศิริรัตน์ผ่าน
64224120111สุภาวดีไทยพรหมทัตผ่าน
64224120112พิชญามาพิจารณ์ผ่าน
64224120115สุมณฑานุ่มเจริญผ่าน
64224120117จันทกรอ่อนตีบผ่าน
64224120118พิไลลักษณ์ศรีงามผ่าน
64224120119นัฎฐริกาสังข์ทองผ่าน
64224120120อำพร-ผ่าน
64224120121เดือนเสกสุนทรผ่าน
64224120122สิตาทิพย์เจริญวิโรฒโภคินผ่าน
64224120123เจนจิราเทพณรงค์ผ่าน
64224120124อารีรัตน์จิตตสุโภผ่าน
64224120125สายฝนกลั่นแฮมผ่าน
64224120126จิราภาแผนสมบูรณ์ผ่าน
64224120127วิษณุชุ่มบัวผ่าน
64224120128อัยลดาผิวหอมผ่าน
64224120129ชนิษฐากองแก้วผ่าน
64224120131อลิสาอุปจันโทผ่าน
64224120132กรกนกเงินงอกผ่าน
64224120133จักรพรรดิแซ่ตั้งผ่าน
64224120134ศุภโชตินิลมณีผ่าน
64224120135ณัฐกานต์ครบุรีผ่าน
64224120136พิมพ์รภัทพัฒนสิริวัฒน์ผ่าน
64224550101กนกลักษณ์บัวเกตุผ่าน
64224550103อุไรรัตน์แก่นศรีผ่าน
64224550104นิรชาผิวจันทร์เลิศผ่าน
64224550105ชนิสราเหลืองสดใสผ่าน
64224550106ณัฐฐาโพธิ์เงินงามผ่าน
64224550107สิรินดาพิพิธพัชรานุกุลผ่าน
64224550108พรนภัสคำหอมกุลผ่าน
64224550112อารยาเจี่ยประเสริฐผ่าน
64224550113กันณิษาขันทะมาผ่าน
64224550114อณัศยาสัตยากุลผ่าน
64224550115ภัทรานิษฐ์ธนสินจารุพงศ์ผ่าน
64224550116ธิดารัตน์ดีพลาผ่าน
64224550117เอมา-ผ่าน
64224550119อาเนาะ-ผ่าน
64224590101มงคลคำภิรมย์ผ่าน
64224590102สหัสวรรษแสงทองผ่าน
64224590103นันท์นภัสชุมโกมลผ่าน
64224590104นาถวัฒน์เชื้ออยู่ผ่าน
64224590105ธนธรณ์พานทองผ่าน
64224590109พิชญ์สินีราชไชยาผ่าน
64224590110สโรชาเอี่ยมผดุงผ่าน
64224590113สุรภัทรจันทร์พินิจรัตน์ผ่าน
64224590114จารุวัฒน์ใยเม้าผ่าน
64224590115ณัฐกมลปูรณวัฒนกุลผ่าน
64224590116ฉัตรชนกยวงเพชรผ่าน

*สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อมาที่เพจกองพัฒนานักศึกษา www.facebook.com/dsd.kru.ac.th เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลของนักศึกษาให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 16:30น.

One thought on “ประกาศเรื่อง การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

Comments are closed.