รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19

สำหรับนักศึกษาที่ตอบแบบสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและยังไม่มีคิวที่จะฉีด)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีน ได้ที่ https://bit.ly/3rbXBGF